Vlaanderen zet vergroening van het wagenpark door

Vlaanderen is Europa’s grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bijvoorbeeld fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren streeft deze Vlaamse Regering naar een groener wagenpark.  Ze heeft daarvoor drie maatregelen genomen. De eerste maatregel, de vergroening van de autofiscaliteit, werd reeds goedgekeurd. Tijdens de ministerraad van de Vlaamse Regering van 30 november 2015 zijn nog twee extra maatregelen genomen, namelijk de zero emissie bonus en de uitbouw van laadinfrastructuur.

Met deze maatregelen stimuleert de Vlaamse Regering elektrisch rijden. De uitbouw van laadinfrastructuur moet de (potentiële) gebruikers van elektrische voertuigen verlossen van de zogenaamde ‘range anxiety’, de vrees om de elektrische wagen niet op tijd te kunnen opladen. De zero emissie bonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij (elektrisch of waterstof) model kleiner wordt. Deze maatregel stimuleert potentiële kopers van een nieuw voertuig richting de emissievrije optie. Met deze maatregelen streeft de Vlaamse Regering naar 60.000 elektrische wagens en 5.000 extra laadpalen tegen 2020.

Laadinfrastructuur

De Vlaamse Regering streeft naar 5000 extra laadpunten voor elektrische voertuigen tegen 2020. Om deze doelstelling te behalen is er een resultaatsverbintenis met de distributienetbeheerders. Deze laatsten werken samen met private leveranciers, die aan de gebruiker een marktconforme prijs zullen vragen. Daardoor zal deze uitrol budgetneutraal zijn. Aan de leveranciers van laadpalen is er interoperabiliteit opgelegd zodat de gebruikers van een elektrisch voertuig met slechts één kaart aan alle laadpunten kunnen opladen. De lokale besturen kunnen in samenwerking met de distributienetbeheerders hun lokaal beleid uitstippelen. De verschillende laadpunten worden verzameld in een centrale databank, zodat de gebruiker via een app snel het dichtstbijzijnde laadpunt kan vinden.

Zero emissie bonus

De zero emissie bonus is voorzien voor particulieren die een nieuwe emissievrije wagen koopt. Een Vlaming kan slechts eenmaal gebruik maken van de bonus. In Vlaanderen werden vorig jaar (2014) amper 1.287 batterij elektrische wagens verkocht, 0,05 procent van het totaal aantal verkochte wagens. Wanneer we enkel particulieren in beschouwing nemen dan waren dit slechts 85 wagens in 2014. Het doel van deze bonus is net om de gewone burgers te verleiden naar de emissievrije optie. 

Wetenschappelijke onderbouw met lessen uit het buitenland

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat vier factoren een invloed hebben op het aandeel emissievrije wagens in een samenleving: de totale kost van de eigendom (aankoopprijs, taksen, verbruik, onderhoud,…), de infrastructuur, de impact op het milieu en het imago/bekendheid van het concept emissievrije wagen.

De bonus creëert een incentive bij de consument om de meerprijs bij aankoop van een emissievrije wagen te neutraliseren en zo de totale kost van eigendom van een elektrische en fossiele wagen gelijk te schakelen. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat dergelijke maatregel effectief is. In Noorwegen, Nederland en Frankrijk was de samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) tussen 2012 en 2013 respectievelijk 129, 281 en 50 procent.

De maatregel zorgt ervoor dat, net zoals in onze buurlanden, emissievrije wagens een duw in de rug krijgen om zo de doorbraak van deze voertuigen in Vlaanderen te bewerkstelligen.

Positieve impact op mens, samenleving en klimaat

Een significant aandeel emissievrije wagens speelt ook een rol in het halen van de klimaatdoelstelling en een verminderde uitstoot van schadelijke emissies voor mens en milieu. Zo was de uitstoot van fijn stof verantwoordelijk (volgens het Europees Milieuagentschap) voor meer dan 11.000 doden in België.

Onderzoek naar de levenscyclus van milieuvriendelijke voertuigen leert ons dat batterij elektrische voertuigen een betere score halen dan andere aandrijfvormen. 

Geen over-subsidiëring en strikte monitoring

Deze bonus zal niet leiden tot over-subsidiëring. Daarvoor zijn een aantal veiligheden ingebouwd:

  • De bonus is degressief in de tijd. Maximaal 5000 euro in 2016. Vanaf 1 januari 2017 zakt de premie naar maximaal 4.000 euro, in 2018 naar maximaal 3.000 euro. In 2019 is er nog een premie voorzien van maximaal 2.000 euro, waarna het premiesysteem stopt. Het is een tijdelijk systeem met de bedoeling de markt op gang te brengen.
  • De premie geldt voor alle zero emissie voertuigen, deze zijn ingedeeld in prijscategorieën. Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro en we werken met een gesloten enveloppe. Als het maximale budget dreigt uitgeput te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen. Zo wordt gegarandeerd dat iedereen een billijke premie krijgt.
  • De premie geldt alleen voor privépersonen. Voor rechtspersonen en bedrijven is er de federale belastingaftrek tot 120 %. Het is dus een aanvullend systeem dat enkel gericht is op particulieren. 
  • Iedere Vlaming heeft recht op maximum één premie.
  • Wie een elektrische auto aankoopt, zal bij de bestelling onmiddellijk zijn aanvraag kunnen doen. Zo heb je al bij de aankoop de garantie dat je effectief in aanmerking komt voor de premie.
  • Een monitoringcomité wordt opgezet in de schoot van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) dat vier maal per jaar verslag zal uitbrengen.

Doel van deze maatregel

Deze maatregel moet leiden tot een versnelling van de verkoop van zero emissie wagens. Door enkel helemaal schone wagens te subsidiëren, geeft de Vlaamse Regering duidelijk aan welk type wagens op termijn in Vlaanderen moet rondrijden. Het verkeer is op vandaag de nummer 1 vervuiler qua luchtverontreiniging, terwijl de technologie die het probleem kan oplossen bestaat.

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.