Vlaanderen plant 280 nieuwe windmolens

Eind 2016 keurde de Vlaamse regering een conceptnota voor een nieuw windplan goed. Dat plan, ‘Windkracht 2020’, moet er mee voor zorgen dat we de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie halen. Daarvoor moeten er 280 nieuwe windturbines komen in Vlaanderen tegen 2020. Elke provincie krijgt daarvoor een eigen doelstelling. 

‘Windkracht 2020’, het windplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met minister van Omgeving Joke Schauvliege, wil het aandeel wind in onze totale energiebevoorrading vergroten. ‘We hebben sneller en meer windmolens nodig. We willen daarvoor de ruimte beter benutten, de vergunningsprocedure versnellen en het draagvlak bij de burgers vergroten.’

Provincies aan zet

Om de doelstelling te realiseren, wil de Vlaamse regering een samenwerkingsverband opzetten met de provincies en de windenergiebedrijven. Per provincie spreken ze een taakstelling af, wat vastgelegd wordt in een windpact. Alle partijen moeten dat windpact midden volgend jaar ondertekenen. Voor nieuwe windmolens kijkt de Vlaamse regering eerst en vooral naar havens en industriegebieden.  

Interessante havengebieden

De ministers zullen samenzitten met de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Ook met defensie en de luchtvaartsector zullen ze overleggen om zoveel mogelijk beperkingen weg te werken. 

Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), worden windmolens bestemmingsneutraal. Daardoor zal het niet meer bij voorbaat onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied. ‘Vandaag zijn we te veel bezig met te bepalen waar windmolens niet mogen komen, terwijl het uitgangsprincipe moet zijn dat ze overal kunnen staan’, zegt Bart Tommelein. Er komt ook een werkgroep die oplossingen gaat zoeken voor beperkingen op windmolens rond luchthavens, zodat er ook in die gebieden mogelijkheden ontstaan voor windenergie.

Snellere vergunningsprocedure

De ministers werken ook aan een snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedures. ‘Vanaf 23 februari gaat alvast de omgevingsvergunning van start, die de milieu- en bouwvergunning combineert in één procedure op één bestuurlijk niveau’, zegt Schauvliege. Verder zullen de ministers de lokale besturen betrekken bij het zoeken naar concrete locaties, zodat er minder beroepsprocedures gestart worden tegen vergunde projecten. Samen met de gouverneurs en de windenergiesector zullen ze ook een Windpact opstellen, om per provincie en per jaar een realistisch aantal windturbines vast te leggen.

Minder regels

Voor een KMO of landbouwbedrijf kunnen kleine en middelgrote windmolens zeer interessant zijn. Ze leveren een vrij constante productie en kunnen vaak het eigen verbruik dekken. ‘We versoepelen de regels voor kleine en middelgrote windmolens door de omzendbrief daarover af te schaffen. Ook voor grote windmolens zullen we de regels herbekijken. Waarom moeten er altijd minstens drie windmolens bij elkaar staan? En waarom is het verplicht dat ze in lijn staan? We hebben dringend nood aan minder regels’, aldus Tommelein.

Windmolens maken deel uit van het Vlaamse landschap

Burgers staan nog vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Informatie en participatie zijn volgens ministers Tommelein en Schauvliege essentieel om hen over de streep te trekken. ‘Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. En de mensen mee laten participeren. Windmolens maken nu eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap. Met ‘Windkracht 2020’ trekken we iedereen mee in bad: overheden, bedrijven, organisaties én burgers’, besluiten de ministers.

Meer info over het Windplan ‘Windkracht 2020’

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel