Vlaamse regering duidt trekkers voor Visie 2050 aan

De Vlaamse Regering 2014-2019 keurde, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, de nota “Visie 2050: een langetermijnvisie voor Vlaanderen” definitief goed. Met Visie 2050, een toekomstvisie met 2050 als horizon, heeft de Vlaamse regering een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen voor ogen, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt.

De eerste conceptnota van Visie 2050 werd in september 2015 voorgesteld. Na de principiële goedkeuring volgt nu de definitieve goedkeuring na overleg met stakeholders en adviesraden. Na deze overlegmomenten zijn enkele thema’s toegevoegd: sociaal beleid, arbeidsmarkt en participatie van personen van buitenlandse herkomst. In een volgende fase wordt de visienota voorgelegd aan het Vlaams parlement, en zullen de bevoegde ministers de volgende stappen zetten in de uitvoering van deze toekomstvisie: het aanduiden van transitiemanagers en het opmaken van een plan van aanpak.

Het langetermijnbeleid Visie 2050 moet een antwoord bieden op nieuwe kansen en uitdagingen in onze samenleving aan de hand van zeven transitieprioriteiten:

  1. De transitie naar de circulaire economie doorzetten (ministers Van den Heuvel en Muyters) In een circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Slim ontworpen producten op basis van biologisch afbreekbare en herbruikbare grondstoffen zullen de basis vormen van slimme materiaalkringlopen, om zo te komen tot minder afval en minder grondstoffenverbruik.
  2.  Slim wonen en leven (minister-president Bourgeois en minister Homans) Het is aangenaam wonen en leven wanneer 80 % van wat mensen dagelijks nodig hebben op wandel – en fietsafstand wordt gebundeld. De nabijheid en verweving van functies maximaliseert het comfort en gebruiksgemak. Nieuwe aangepaste woonvormen en infrastructuren moeten inspelen op nieuwe noden; optimaal gebruik van ICT moeten gebouwen, wijken en steden slim en duurzaam maken.
  3.  De sprong maken naar industrie 4.0 (minister-president Bourgeois en ministers Muyters en Van den Heuvel) We moeten ernaar streven om koploper te worden in nieuwe technologieën en concepten binnen industrie 4.0 zoals het 3D-printen, artificiële intelligentie, nanotechnologie, robotica en andere innovaties. Op die manier kunnen we onze concurrentiekracht versterken en welvaart op peil houden in een wereld die razendsnel verandert.
  4.  Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan (ministers Crevits en Muyters) Talent en kennis zijn de drijvende krachten van vooruitgang en innovatie. Geen talent mag daarom onbenut blijven in onze samenleving. Vlaanderen moet daarbij de competentie – en talentontwikkeling stimuleren door in te spelen op de vraag naar nieuwe competenties in een verschuivende economie en samenleving, zodat iedereen zijn of haar plaats kan vinden om zich ten volle te ontplooien.
  5. Werk maken van zorg en welzijn 4.0 (ministers Vandeurzen en Gatz) Vlaanderen moet jongeren alle kansen kunnen geven, de best mogelijke start en ondersteuning, maar anderzijds moet ze ook haar verouderde bevolking dankzij innovatie voldoende levenskwaliteit kunnen bieden. Investeren in een nieuw zorgmodel waarbij de patiënt / cliënt centraal staat en het zorgaanbod op de behoeften in de samenleving is afgestemd: dat is wat Visie 2050 beoogt.
  6. Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem (ministers Weyts en Van den Heuvel) Vlaanderen werkt aan een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoerssysteem. Hiervoor is een trendbreuk nodig, en is er behoefte aan innovatie in de logistieke systemen. Technologische vernieuwingen binnen mobiliteit en logistiek moeten zo snel mogelijk doorgang vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact daarvan te doen dalen.
  7. Zorgen voor een Energietransitie (minister Peeters) Vlaanderen zet in op de transitie naar een koolstofarm, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Dat systeem is maximaal hernieuwbaar en voorziet in een realistische energiemix. We streven daarbij naar maximale energie-efficiëntie in alle sectoren.

Plan van aanpak

Als Vlaanderen deze transitieprioriteiten wil concretiseren en verwezenlijken, dan moet het de krachten bundelen. Daarvoor is een breed maatschappelijk draagvlak en engagement nodig, vanuit alle geledingen van de samenleving. Daarvoor werd een governancemodel ontwikkeld: voor elke prioriteit wordt een plan van aanpak opgemaakt, telkens onder bevoegdheid van een of meerdere trekkende ministers. In dat plan worden de engagementen van de partners, de timing en de voorziene middelen opgenomen.

Transitieruimte / transitiemanagers

Per prioriteit moet ook een transitieruimte tot stand komen: platformen, leergemeenschappen en experimenteerruimtes, in samenspraak met sociale partners. Per prioriteit worden transitiemanagers belast met de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege van de Vlaamse administratie waakt verder over de inhoud en voortgang van de transitieprioriteiten.

Lees de volledige visie 

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Membranen, zijnde technologie die geïnspireerd is “uit de natuur”, kunnen ons helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Hoe kan Vlaanderen de Sustainable Development Goals in haar beleid en werking integreren? Europese regio's en steden leren van elkaar in het Peer Learning Platform van de VN, over hoe ze de SDG's kunnen implementeren.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science