Vlaamse regering duidt trekkers voor Visie 2050 aan

De Vlaamse Regering keurde, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, de nota “Visie 2050: een langetermijnvisie voor Vlaanderen” definitief goed. Met Visie 2050, een toekomstvisie met 2050 als horizon, heeft de Vlaamse regering een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen voor ogen, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt.

De eerste conceptnota van Visie 2050 werd in september 2015 voorgesteld. Na de principiële goedkeuring volgt nu de definitieve goedkeuring na overleg met stakeholders en adviesraden. Na deze overlegmomenten zijn enkele thema’s toegevoegd: sociaal beleid, arbeidsmarkt en participatie van personen van buitenlandse herkomst. In een volgende fase wordt de visienota voorgelegd aan het Vlaams parlement, en zullen de bevoegde ministers de volgende stappen zetten in de uitvoering van deze toekomstvisie: het aanduiden van transitiemanagers en het opmaken van een plan van aanpak.

Het langetermijnbeleid Visie 2050 moet een antwoord bieden op nieuwe kansen en uitdagingen in onze samenleving aan de hand van zeven transitieprioriteiten:

  1. De transitie naar de circulaire economie doorzetten (ministers Schauvliege en Muyters) In een circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Slim ontworpen producten op basis van biologisch afbreekbare en herbruikbare grondstoffen zullen de basis vormen van slimme materiaalkringlopen, om zo te komen tot minder afval en minder grondstoffenverbruik.
  2.  Slim wonen en leven (minister-president Bourgeois en minister Homans) Het is aangenaam wonen en leven wanneer 80 % van wat mensen dagelijks nodig hebben op wandel – en fietsafstand wordt gebundeld. De nabijheid en verweving van functies maximaliseert het comfort en gebruiksgemak. Nieuwe aangepaste woonvormen en infrastructuren moeten inspelen op nieuwe noden; optimaal gebruik van ICT moeten gebouwen, wijken en steden slim en duurzaam maken.
  3.  De sprong maken naar industrie 4.0 (minister-president Bourgeois en ministers Muyters en Schauvliege) We moeten ernaar streven om koploper te worden in nieuwe technologieën en concepten binnen industrie 4.0 zoals het 3D-printen, artificiële intelligentie, nanotechnologie, robotica en andere innovaties. Op die manier kunnen we onze concurrentiekracht versterken en welvaart op peil houden in een wereld die razendsnel verandert.
  4.  Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan (ministers Crevits en Muyters) Talent en kennis zijn de drijvende krachten van vooruitgang en innovatie. Geen talent mag daarom onbenut blijven in onze samenleving. Vlaanderen moet daarbij de competentie – en talentontwikkeling stimuleren door in te spelen op de vraag naar nieuwe competenties in een verschuivende economie en samenleving, zodat iedereen zijn of haar plaats kan vinden om zich ten volle te ontplooien.
  5. Werk maken van zorg en welzijn 4.0 (ministers Vandeurzen en Gatz) Vlaanderen moet jongeren alle kansen kunnen geven, de best mogelijke start en ondersteuning, maar anderzijds moet ze ook haar verouderde bevolking dankzij innovatie voldoende levenskwaliteit kunnen bieden. Investeren in een nieuw zorgmodel waarbij de patiënt / cliënt centraal staat en het zorgaanbod op de behoeften in de samenleving is afgestemd: dat is wat Visie 2050 beoogt.
  6. Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem (ministers Weyts en Schauvliege) Vlaanderen werkt aan een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoerssysteem. Hiervoor is een trendbreuk nodig, en is er behoefte aan innovatie in de logistieke systemen. Technologische vernieuwingen binnen mobiliteit en logistiek moeten zo snel mogelijk doorgang vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact daarvan te doen dalen.
  7. Zorgen voor een Energietransitie (minister Turtelboom) Vlaanderen zet in op de transitie naar een koolstofarm, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Dat systeem is maximaal hernieuwbaar en voorziet in een realistische energiemix. We streven daarbij naar maximale energie-efficiëntie in alle sectoren.

Plan van aanpak

Als Vlaanderen deze transitieprioriteiten wil concretiseren en verwezenlijken, dan moet het de krachten bundelen. Daarvoor is een breed maatschappelijk draagvlak en engagement nodig, vanuit alle geledingen van de samenleving. Daarvoor werd een governancemodel: voor elke prioriteit moet een plan van aanpak worden opgemaakt, telkens onder bevoegdheid van een of meerdere trekkende ministers. In dat plan zullen de engagementen van de partners, de timing en de voorziene middelen worden opgenomen, die opnieuw aan de Vlaamse regering zullen worden voorgelegd in de loop van 2016.

Transitieruimte / transitiemanagers

Per prioriteit moet ook een transitieruimte tot stand komen: platformen, leergemeenschappen en experimenteerruimtes, in samenspraak met sociale partners. Per prioriteit zullen transitiemanagers belast zijn met de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege zal verder waken over de inhoud en voortgang van de transitieprioriteiten.

Lees de volledige visie 

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten