Vlaamse ministers engageren zich voor beter klimaat

De Vlaamse regering maakte al heel duidelijk op en rond de Klimaattop van april dat ze de mondiale klimaatambities volop steunt en mee wil realiseren door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken. De beste manier om de wagen aan het rollen te krijgen, is natuurlijk door zelf grote stappen te zetten en daar transparant over te communiceren. Inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De doelstellingen die begin juli vastgelegd werden, lijken misschien ambitieus, maar zijn volgens de regering haalbaar: tegen eind 2030 wil de Vlaamse regering 40% minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2005) met haar gebouwen in eigen beheer, haar eigen technische infrastructuur en haar dienstvoertuigen. Tegelijk moet het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% dalen (t.o.v. 2005).

Klinkt straf, maar is het ook concreet?

De Vlaamse regering keurde ook al enkele concrete actieplannen goed, waarmee ze aangeeft niet enkel een duurzaam discours te voeren, maar zich ook voorbereidt op een nieuwe en echt duurzame praktijk. Deze actieplannen moeten al op korte termijn, periode nu tot 2020, resultaat opleveren.

Gebouwen – Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse overheid

Met het Actieplan Energie-efficiëntie spoort de Vlaamse Regering haar entiteiten aan om concrete acties te nemen die leiden tot een stevige reductie van gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik in de gebouwen en technische infrastructuur. Concreet moeten alle entiteiten hun primair energieverbruik jaarlijks met minstens 2,09% verminderen.

Kleine maatregelen zullen betaald worden via een herallocatie van bestaand budget. Middelgrote maatregelen kunnen op termijn betaald worden met het geld dat uitgespaard wordt op het energiebudget door de daling van de energiekosten. In tussentijd voorziet de Vlaamse Regering 4 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds als ‘kick-start’. Overheidsdiensten met een groot energieverbruik moeten jaarlijks 2,09% van hun energiebudget reserveren voor energiebesparende investeringen. Tenslotte worden voor echte grootgebruikers energieprestatiecontracten ingezet.

De entiteiten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van het Vlaamse EnergieBedrijf. Meer weten? Lees alles over de ondersteuning van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB).

Gebouwen beheerd door het Facilitair Bedrijf (HFB)

Het ‘Actieplan Gebouwenportfolio van het Facilitair Bedrijf’ gaat specifiek in op de 177 gebouwen die beheerd worden door het HFB. De afgelopen jaren liet het HFB gerichte energie-audits uitvoeren. De resultaten van die audits zijn het vertrekpunt voor het bepalen van de concrete maatregelen.

Er wordt de komende jaren gewerkt op verschillende niveaus van maatregelen: van hele eenvoudige ingrepen die door de onderhoudsfirma’s kunnen worden uitgevoerd tot een totaalaanpak voor gebouwen die meer structurele en diverse veranderingen moeten ondergaan om de doelstellingen te kunnen halen.

De Vlaamse Regering voorziet voor de uitvoer van al deze maatregelen 45 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Actieplan Mobiliteit

De Vlaamse overheid beseft dat mobiliteit een essentieel onderdeel moet zijn van haar plannen om minder CO2 uit te stoten en haar energieverbruik terug te dringen. Als je weet dat de overheid zelf een voertuigenvloot in gebruik heeft (leasing of aankoop) van ongeveer 4.500 personenwagens, terreinwagens en bestelwagens, is meteen duidelijk dat hier een groot potentieel ligt.

Ook voor mobiliteit wordt op diverse niveaus gemikt: de overheid wil inzetten op het voorkomen van verplaatsingen door bijvoorbeeld minder of anders te vergaderen, ze wil duurzame mobiliteit stimuleren meer specifiek gaat het om duurzame vervoersmiddelen en -bij autogebruik- energiezuinig rijgedrag, én ze zal haar wagenpark vergroenen zodat onvermijdbare autokilometers afgelegd worden in minder milieubelastende en kleinere wagens.

Vervolgens wordt het actieplan concreter met acties die de entiteiten ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen op financieel vlak, op vlak van het aanbieden en verbeteren van facilitaire voorzieningen en op vlak van expertise en communicatie.

Actieplan Gedrag

Met de hierboven vermelde actieplannen zullen we belangrijke stappen zetten, maar de Vlaamse Regering vindt het belangrijk dat er ook een cultuuromslag komt. Pas als elke Vlaamse ambtenaar zijn gedrag aanpast en op zijn of haar niveau klimaatambassadeur wordt, kan de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie tegenover de samenleving waarmaken. Ook het individuele gedrag speelt een rol in energieverbruik of broeikasgasemissies. Maar de mens is geen rationele beslisser ... Daarom wordt tegen einde 2016 een apart Actieplan Gedrag uitgewerkt.

Overheidsopdrachten

Zoals voorzien in het Vlaams Plan Overheidsopdrachten, gebruikt de Vlaamse overheid tegelijk ook haar overheidsopdrachten als extra hefboom om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Meten is weten

De inspanningen en resultaten worden zowel centraal als op entiteitsniveau opgevolgd. Daarvoor zet de Vlaamse overheid de komende jaren extra in op het verzamelen en koppelen van gegevens en het opzetten van een transparante monitoring.

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten