Vlaamse economie vergroent te langzaam

De Vlaamse economie vergroent, maar het gaat traag. Dat blijkt uit de Monitor Groene Economie die werd voorgesteld op een studiedag van de Departementen LNE en Kanselarij & Bestuur. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig, maar om deze evolutie richting groene economie aan te zwengelen, moet een versnelling hoger geschakeld worden. Een geslaagde vergroening leidt tot een veerkrachtigere economie, nieuwe markten die ontstaan en een hoger welzijn.  

De bedoeling van de vergroening van de economie is de milieu-impact te beperken en het welzijn te verhogen binnen een economisch systeem dat de grenzen van onze planeet respecteert. Groene economie staat zowel op internationaal, Europees als Vlaams niveau op de beleidsagenda. De Green Growth Strategy van de OESO biedt een uitgebreide indicatorenset om de vergroening van de economie in bepaalde regio’s en landen in kaart te brengen. Dit OESO-kader is ook gebruikt om de Vlaamse monitor Groene Economie op te stellen. 

Een vergroening van de economie veronderstelt in essentie een systeemverandering en dus niet louter een optimalisatie van het bestaande systeem. Er moet samenhangend ingezet worden op een vergroening van de drie bouwstenen van ons economisch systeem: de producten en diensten (wat we produceren en consumeren), de productie (hoe we produceren) en de consumptie (hoe we consumeren). Via het indicatorenkader van de OESO kan de mate waarin deze bouwstenen 'vergroend' zijn, gemonitord worden.

Bij verschillende productiviteitsindicatoren zien we een positieve evolutie en een ontkoppeling tussen de economische activiteit en de milieudruk. Zo wordt er bijvoorbeeld per eenheid uitgestoten broeikasgassen de helft meer economische waarde gecreëerd. Ook per verbruikte hoeveelheid energie en water is er een stijging van de economische activiteit. Toch scoren we niet goed tegenover een aantal referentielanden (onze buurlanden, Denemarken en Zweden) en blijft onze economie een grote druk op het natuurlijk kapitaal leggen. Daar zijn een aantal verklaringen voor. Vlaanderen heeft een energie- en materiaalintensieve economie. We zijn een dichtbevolkte regio met een groot ruimtegebruik en we hebben een open economie met veel import en export van goederen. Daarom zijn duurzame keuzes op het vlak van energiemix, materialengebruik, ecosysteemdiensten en ons ruimtegebruik nodig om in de gewenste richting te evolueren.

Milieucondities en milieugerelateerde risico’s hebben een impact op de gezondheid van de mens. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig. We zien een positieve trend over de afgelopen tien jaar. Maar hoewel de blootstelling aan vervuilende polluenten is afgenomen, blijft de ziektelast door milieufactoren hoog.

Voor de indicatoren rond beleidsinstrumenten en opportuniteiten toont zich een gemengd beeld. Vlaanderen speelt zeker in op de opportuniteiten die een groene economie biedt. Dat zien we aan de stijgende tewerkstelling in cleantechsectoren en het stijgende aandeel groene patenten. Toch is er nog veel potentieel. De milieugerelateerde belastingen zijn sinds 1990 gestegen, maar vergeleken met de referentielanden hebben we een heel laag aandeel milieubelastingen. Er is nog potentieel om groene beleidsinstrumenten beter te benutten. De Groene Economie Convenant biedt in dat kader mogelijkheden. Ook het bewustzijn bij burgers en bedrijven kan nog verhoogd worden om hen aan te zetten tot groene productie en consumptie.

De Monitor Groene Economie en bijhorende fiches zijn te vinden via http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/hoe-groen-is-de-vlaamse-economie

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.