Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

De Vlaamse Regering wil 49 doelstellingen realiseren tegen 2030. Deze zijn opgenomen in "Vizier 2030". Hiermee geeft de regering invulling aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid.

De Vlaamse Regering hechtte in maart 2018 haar principiële goedkeuring aan de visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen' zonder dat dit voorstel een financieel of budgettair engagement inhoudt.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de MiNa-Raad, de Vlaamse Woonraad, de SARO, de MORA, de SAR WGG, de SALV, de VLOR, de SAR CJSM en de VVSG.

Context

In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 verschenen twee belangrijke teksten die de Vlaamse blik op de toekomst richtten: de VN-resolutie Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ en Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.

Om uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten tekent de VN-resolutie een 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (2030-ADO) uit. De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) verwoorden de ambities van de 2030-ADO. Ze zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en ecologische dimensies) en vormen als het ware een geïntegreerd, ondeelbaar en universeel actieplan voor vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. De 2030-ADO roept de lidstaten op om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid.

Met Visie 2050 richt de Vlaamse Regering de blik resoluut op de toekomst en toont ze het Vlaanderen dat we wensen in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.’ Om deze ambitie te bereiken, bepaalde de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten.

In Visie 2050 onderschrijft de Vlaamse Regering ook expliciet de SDG’s en vormt duurzaamheid het leidend principe.

Een Vlaams 2030-doelstellingenkader

De Verenigde Naties roepen de lidstaten op om de SDG’s te implementeren. Met de opmaak van een 2030-doelstellingenkader komt Vlaanderen tegemoet aan deze oproep en zet het tevens stappen in de richting van het Vlaanderen dat het in 2050 wenst.

Om dit kader nauw te laten aansluiten bij Visie 2050 volgt het 2030-doelstellingenkader de volgende indeling: voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap. De thema’s die Visie 2050 onderscheidt, zijn ook terug te vinden in de SDG’s en hebben in belangrijke mate ook een vertaling gevonden in de zeven transitieprioriteiten. Deze transitieprioriteiten beschouwt de Vlaamse Regering als versnellers in de realisatie van de 2050-ambitie en zullen uiteraard ook bijdragen tot de realisatie van de 2030-ADO.

Het 2030-doelstellingenkader bestaat uit 49 doelstellingen vertrekkend van de 17 SDG’s, met 2030 als horizon en de focus op Vlaanderen. Tal van doelstellingen uit de 2030-ADO worden echter gevat in sectorale langetermijnbeleidsplannen in opmaak, bijvoorbeeld het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Energie- en Klimaatplan 2021-2030, het Mobiliteitsplan, het Luchtplan en het Woonbeleidsplan. Deze plannen volgen verder hun eigen totstandkomingstraject en na goedkeuring zullen de 2030-doelstellingen hieruit integraal deel uitmaken van het 2030-doelstellingenkader.

Om  de realisatie van de 2030-doelstellingen te concretiseren en meetbaar te maken, werken we na de goedkeuring specifieke indicatoren uit.

Volgende stappen

De Vlaamse Regering vraagt het advies van de strategische adviesraden op het voorgestelde 2030-doelstellingenkader. Er volgen nog formele onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering, de partners van het VESOC en de Verenigde Verenigingen.

Meer info:

pdf bestandVisienota_Vizier2030.pdf (527 kB)

23 mei: Forum Voedselverlies

Voedselverliezen in huishoudens: inzichten en tips

4 april: Studiedag 360° Circulaire economie

Vlaamse regelgeving vanuit praktisch-juridisch oogpunt

19 maart: w[eet]enschap - sessie 3 'Van autonoom rijden naar autonoom werken'

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier...

9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Fossiele brandstoffen uitfaseren, zonne-energie versnellen

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd