SDG 9 - Goede praktijken

Economisch Netwerk Albertkanaal

Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) omvat alle ontwikkelingen rond het Albertkanaal met betrekking tot bedrijvigheid. Binnen het ENA bestaan er tal van initiatieven om bestaande bedrijventerreinen te vernieuwen, uit te breiden of om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Er is uiteindelijk beslist om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van het Albertkanaal, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezones voor watergebonden bedrijvigheid.

tile-09
Subsidies aan zwembaden

De afgelopen jaren lanceerden we twee projectoproepen voor de subsidiëring van zwembaden, telkens voor 10 miljoen euro. In de eerste oproep werden 19 projecten ondersteund, waarvan 12 renovaties en 7 nieuwbouw. De selectie gebeurde op basis van kwalitatieve criteria waaronder duurzaamheid, toegankelijkheid en samenwerking.

Bij de tweede oproep zetten we ook in op de begeleiding van de kandidaat-indieners via de organisatie van workshops om zo te komen tot kwaliteitsvolle dossiers. De workshops omvatten onder andere het thema duurzaamheid (energie en milieutechnische aspecten). We deden hiervoor een beroep op het Vlaams Energiebedrijf.