SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialiserng en stimuleer innovatie
SDG9-foto

Investeringen in infrastructuur – transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie – leiden tot groei in productiviteit en inkomen, en verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs.

Technologische vooruitgang biedt namelijk duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en milieuproblemen: het creëert nieuwe jobs en zorgt voor betere energie-efficiëntie. Nieuwe jobs en duurzame economische groei genereren meer inkomen, wat leidt tot een hogere levensstandaard. Daarenboven biedt technologische innovatie ook oplossingen voor ecologische uitdagingen.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

Economie en industrie:

 • Flanders Make
 • Steun voor innovatieclusters
 • Vergroening van economie en industrie
 • Bio-economie
 • Ruimte voor duurzame infrastructuur

Transport en logistiek:

 • Transeuropese transportnetwerken
 • Hefboominvesteringen gewestwegen
 • Dynamisch verkeersmanagement
 • Intelligente transportsystemen
 • Netwerk fietssnelwegen
 • Integratie binnenvaart in logistieke keten
 • VisuRISTool ondersteunt waterweggebruikers

Sportinfrastructuur:

 • Globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Cultureele infrastructuur en media:

 • Toegankelijke innovatieve culturele infrastructuur
 • Digitale toegankelijkheid
 • Doordacht medegebruik van ruimte

Jeugd

 • Jeugdgerichte ruimtes
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden;

 • Economisch Netwerk Albertkanaal
 • Subsidies voor zwembaden
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met deze SDG:

19. Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo’s een gelijke toegang tot hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, kapitaal en markten, zodat ze toegevoegde waarde kunnen bieden en tewerkstelling genereren. (target 9.3)

26. Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-the-art digitale infrastructuur. (target 9.c)

27. Tegen 2030 versterken we onze economie door de multimodale bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren. Het vervoersnetwerk is toekomstbestendig met optimaal verknoopte en slimmere infrastructuur. Een sterk netwerk van verschillende modi vormt het mobiliteitssysteem dat de gebruiker gecombineerd aanwendt naar gelang zijn of haar vervoersvraag. (target 9.1)

28. Tegen 2030 heeft de Vlaamse industrie een belangrijk aandeel in de economie en is de aanpassing van de Vlaamse industrie, die zich toespitst op innovatieve goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde, een feit. (target 9.2)

29. Tegen 2030 is de vertraging van de productiviteitsgroei ongedaan gemaakt en scoren we hoger dan het Europese gemiddelde. (target 9.2)

30. Op korte  termijn groeit de besteding aan onderzoek en ontwikkeling naar 3% van het BBP, waarbij het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte van de top van Europa. (target 9.b)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in volgende transitiepriorteiten: Circulaire economie, Energie, Industrie 4.0 en Mobiliteit.

tile-09

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Ontwikkeling van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen
   
 2. Inclusieve en duurzame industrialisering, met een verdubbeling van het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie in de minst ontwikkelde landen.
   
 3. De toegang van kleinschalige industriële en andere ondernemingen tot financiële diensten, alsook hun integratie in waardeketens en markten.
   
 4. Modernisering van de infrastructuur om deze duurzaam te maken, met een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.
   
 5. Verbetering van het wetenschappelijk onderzoek, modernisering van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, waarbij innovatie wordt aangemoedigd.

Middelen

a. De duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken via extra financiële, technologische en technische steun aan Afrikaanse landen en een aantal landengroepen.

b. Ondersteuning van de binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden,  onder andere om industriële diversificatie en waardetoevoeging aan handelsproducten te stimuleren.

c. Toegang tot informatie- en communicatietechnologie en universele en betaalbare toegang tot internet in de minst ontwikkelde landen.