SDG 8 - Beleid

Kmo-portefeuille

We subsidiëren kmo's via de kmo-portefeuille, de subsidie voor opleiding en advies.

De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide Vlaamse subsidie voor kmo's. De belangrijkste pluspunten van de vernieuwde versie zijn

 • één enkel subsidiebedrag en -percentage dat een kmo in functie van eigen noden kan inzetten voor opleiding en/of advies;
 • een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf;
 • een eenvoudige subsidieaanvraag en -toekenning via een vernieuwde website.

Bedrijven met groeiambities kunnen daarenboven beroep doen op de kmo-groeisubsidie. Daarnaast zijn er nog verschillende andere mogelijkheden voor kmo's zoals het kmo-instrument, kmo-haalbaarheidsstudies en kmo-innovatieprojecten. (AIO)

tile-08
Gender als ordeningsmechanisme tegengaan

We zetten in op het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme door uitwerking van de 'genderklik' en het verhogen van de bewustwording van de invloed van gender in het alledaagse leven door de genderloopbaankloof in kaart te brengen. (ABB)

Maatregelen voor arbeidsmarkt en werkzaamheid

We nemen verschillende maatregelen voor een betere werking van de arbeidsmarkt en een hogere werkzaamheidsgraad. We zetten daarbij in op het

 1. garanderen van de jeugdwerkgarantie,
 2. maatregelen voor langdurig werklozen (nieuw systeem van tijdelijke werkervaring),
 3. de vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid,
 4. het ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin (kinderopvang en regionalisering van de bevoegdheden dienstencheques),
 5. een mobiliserende strategie met focus op talenten en doorbreken van vooroordelen,
 6. de modernisering van het secundair onderwijs,
 7. een omvattend beleid inzake leerrecht, spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten,
 8. de realisatie van een vlotte doorstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt en het wegwerken van de discrepantie inzake vaardigheden (o.a. duaal leren, Vlaamse kwalificatiestructuur, STEM, ondernemend onderwijs),
 9. maatregelen inzake levenslang leren (o.a. de hervorming van het volwassenenonderwijs, onderwijskwalificerende opleidingstrajecten) en
 10. hervorming van het systeem van de opleidingsaansporingen.

(DWSE)

Tegengaan jeugdwerkloosheid

In Vlaanderen is de evolutie van de jeugdwerkloosheid sterk gebonden aan de conjunctuur, terwijl het in de andere gewesten om een structureel probleem gaat. Wel kampt Vlaanderen met vroegtijdige schoolverlaters en een gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Vlaamse aanpak is daarom drieledig:

 1. vermijden dat jongeren zonder diploma de schoolbanken verlaten,
 2. jongeren die toch ongekwalificeerd uitstromen remediëren en
 3. stijgende jeugdwerkloosheid bestrijden in tijden van economische laagconjunctuur.

Eerste luik: inzetten op de vernieuwing van duaal leren en werken. Met het actieplan ‘Samen tegen schooluitval’ wil Vlaanderen het voortijdig schoolverlaten aanpakken. Binnen de 4 maanden nadat ze zich inschrijven als werkzoekende krijgen jongeren een aanbod op maat.

Tweede luik: voorzien van een aanbod voor jongeren die zonder diploma de school verlaten. Ongekwalificeerde jongeren krijgen competentieversterkende acties die het leren op de werkplek bevorderen, zodat jongeren nieuwe vaardigheden al doende leren (en vertrouwen krijgen in het eigen kunnen). Met de grootschalige campagne ‘Ervaring Werkt’ wijzen we jongeren op het nut en de mogelijkheden om werkervaring op te doen. 

Sinds medio 2015 besteden enkele projecten van het geactualiseerde Jeugdwerkplan bijkomende aandacht aan sport als een activerende stimulans voor die jongeren en sinds het najaar 2015 gaat de VDAB samen met sportclubs en -organisaties arbeidsmarktgerichte samenwerkingen aan. Naast sport zijn ook digitale media een manier bij uitstek om jongeren te bereiken en te prikkelen. De VDAB zet in op toegankelijke en aantrekkelijke smartphone apps en ook in de bemiddeling wordt op maat van de jongeren gebruik gemaakt van e-tools zoals videochat, email, online jobbeurzen enzovoort.

Derde luik: bestrijden van de jeugdwerkloosheid. In het kader van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief maakten we 4,6 miljoen euro vrij om de jeugdwerkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor jongeren met een Nederlandstalig beroepsperspectief te bestrijden. (DWSE)

Ook het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) dat loopt van 2015 tot 2019 kiest voor werk als strategische doelstelling (11): 'In 2019 is de jeugdwerkloosheid betekenisvol gedaald.' Deze doelstelling is concreet vertaald in operationele doelstelling 11.1: 'We investeren in wendbare leerlingen/jongeren d.m.v. een performant kader leren en werken.' en in  operationele doelstelling 11.2: 'We zorgen voor meer jobs voor jongeren, die bovendien kwaliteitsvol zijn.' (DCJM)

Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO)
 • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  • Departement Buitenlandse Zaken
  • Toerisme Vlaanderen
 • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • De Vlaamse Waterweg nv
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Departement Omgeving
  • Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)
 • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
  • Departement Werk en Sociale Economie
Combinatie arbeid-gezin

Om de combinatie arbeid en gezin te versterken hebben we het systeem van loopbaanonderbreking hervormd in de publieke sector. Concreet zal het niet meer mogelijk zijn om 'zonder motief' de loopbaan te onderbreken zodat vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt wordt ontraden.

Alleen in de volgende gevallen zal er nog financiële compensatie voorzien worden vanuit de overheid: voor het volgen van opleiding en vorming; om te zorgen voor een ziek familielid of om de combinatie arbeid-gezin mogelijk te maken (ouderschapsverlof).  (DWSE)

Doelgroepenbeleid: 3-voudige focus

Om de efficiëntie en effectiviteit van het doelgroepenbeleid te verhogen, beperken we de maatregelen tot drie doelgroepen, met name jonge laaggeschoolde werknemers, oudere werknemers en arbeidsgehandicapten.

Om de focus te kunnen leggen op starters en intreders op de arbeidsmarkt stellen we voor om de leeftijdsgrens op jonger dan 25 jaar te leggen en daarnaast de groep te beperken tot de laag- en middengeschoolden (zonder diploma hoger onderwijs). Indien de jongere alsnog een kwalificatie haalt, zal de werkgever de korting behouden. Voor oudere werknemers maken we een onderscheid tussen werknemers die reeds in dienst zijn en de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden. De doelgroepkorting voor 55 plussers zal voor zowel aanwerving als retentie van werknemers gelden. Voor personen met een arbeidshandicap blijft de huidige Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), met de huidige modaliteiten behouden. Een VOP zal naar de toekomst ook worden verleend voor mensen met een psychosociale problematiek zoals beschreven in het decreet op collectief maatwerk die doorstromen van sociale economie naar het normaal economisch circuit. (DWSE)

Bestrijden langdurige werkloosheid

Om langdurige werkloosheid (> 2 jaar) te bestrijden zullen we een aanvullende subsidie van 1250 euro toekennen aan elke werkgever die een langdurig werkzoekende aanwerft voor minstens 3 maanden. Na een jaar tewerkstelling kennen we een aanvullende subsidie toe van 3000 euro. (DWSE)

Tewerkstelling kansengroepen

Om de tewerkstelling van kansengroepen (personen met een afstand tot de arbeidsmarkt) te stimuleren, hervormen we de regelgeving inzake beschutte en sociale werkplaatsen naar de maatwerkregelgeving. Ondernemingen die doelgroepwerknemers tewerkstellen ontvangen een werkondersteuningspakket (loonpremie en begeleidingsvergoeding) en organisatieondersteuning, mits duurzame en kwaliteitsvolle begeleiding van de werknemer.

Voor wie het mogelijk is, ambiëren we een doorstroom naar een job in het reguliere arbeidscircuit, via begeleide stage/doorstroomtrajecten. Daarenboven stimuleren we de samenwerking tussen de sociale en reguliere economie (o.a. met oog op doorstroom en innovatie) via een grootschalige tender in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast voorziet de regelgeving inzake lokale diensteneconomie in tijdelijke compententieversterkende trajecten voor doelgroepwerknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. (DWSE)

Waardig werk bij aangekochte textiel

Met het pilootproject 'Onderzoek naar de naleving van sociale aspecten in een overheidsopdracht rond de aankoop van kleding- en textielproducten' richten we ons vooral op de problematiek van de gebrekkige naleving van internationale afsprakenkaders zoals IAO-conventies (verbod dwangarbeid, verbod kinderarbeid, minimumloon, …), de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, enz. Deze producten worden vaak in het buitenland (Verre Oosten, India, Maghreb-landen) geproduceerd. Met dit pilootproject willen we de naleving van deze sociale aspecten effectief gaan controleren tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht. (DWSE)

Integratie mobiliteits- en ruimtelijk beleid

We zetten in op een integratie met het lokale mobiliteitsbeleid en ruimtelijk beleid: verdichting in gebieden met een performant openbaar vervoerssysteem moet ertoe leiden dat meer mensen gebruik maken van het openbaar verevoer en dat op die manier de milieu-impact van steden daalt. Het locatiebeleid kan hierin een belangrijke rol spelen: de nabijheid van functies, het concentreren van wonen en werken op de openbaar vervoerknooppunten. (DOMG)

Vlaanderen als vakantiebestemming

We ontwikkelen en promoten Vlaanderen als vakantiebestemming. We richten ons daarbij tot de culturele meerwaardezoeker, met inbegrip van jongeren, mensen met een beperking en families. Zo werken we aan een inclusief aanbod, een vakantieland voor iedereen.

We stellen drie grote doelen voorop:

 • de kwaliteit van ons toeristisch aanbod duurzaam uitbouwen;
 • het toerisme voldoende over heel Vlaanderen spreiden zodat de druk die dit onvermijdelijk meebrengt voor onze regio en inwoners draaglijk blijft;
 • Vlaanderen bereikbaarder en toegankelijker maken voor iedereen.

We zetten verschillende instrumenten in om die doelstellingen te bereiken, m.b.t. het duurzame toerisme zijn de belangrijkste:

 • Groene Sleutel, een ecolabel voor toeristische bedrijven;
 • Koala: gratis energiescans en implementatieadvies voor toeristische bedrijven;
 • Lerend netwerk ‘Duurzaam en innovatief toerisme’ om actuele duurzame thema’s kenbaar te maken bij toerismepersoneel;
 • Kennisoverdracht over hoe logies zich duurzaam kunnen profileren, hoe omgaan met diversiteit, hoe intercultureel onthaal voorzien, …
 • Ontwikkelen van toeristische producten met lage impact op het milieu: fietsen en wandelen
 • Promoten van lokale ambachtelijke producten om lokale economie te versterken
  (Toerisme Vlaanderen)
Masterplan Binnenvaart Vlaamse Waterweg

Het Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen – Horizon 2020 omvat de investeringen en initiatieven tot 2020 (met doorkijk tot 2030), die noodzakelijk zijn om met het Vlaamse waterwegennet een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake logistiek en transport, leefmilieu en een zuinig ruimtegebruik.

De binnenvaart heeft zowel direct als indirect een grote impact op de Vlaamse werkgelegenheid. Ze zorgt in Vlaanderen voor een rechtstreekse tewerkstelling van 6.000 personen; onrechtstreeks gaat het om ca. 120.000 personen. Op heel wat plaatsen zijn sites dankzij hun ligging aan de waterweg uitgegroeid tot economische aantrekkingspolen. De resultaten qua toegevoegde waarde en werkgelegenheid tonen het grote economische belang van de waterweg aan. Daarnaast veroorzaken de werken zelf ook een economische relance. Er doet zich namelijk een multiplicatoreffect voor. Investeringen in binnenvaartinfrastructuur veroorzaken een stijging van de omzet bij de waterbouwbedrijven, hun toeleveranciers, maar ook tal van andere bedrijven van 1,88 keer de initiële investering. (De Vlaamse Waterweg nv)

Forum' Op weg naar werk!'

De Vlaamse Regering subsidieert de Ambrassade voor de volgende taken: (1) de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector; (2) de ondersteuning van de jeugdraad; (3) het informeren van kinderen en jongeren.

Daarbij heeft de Ambrassade zelf voor 4 prioriteiten gekozen, waaronder 'Duurzaam en Kwaliteitsvol Werk'. De  Ambrassade wil dat alle jongeren toegang hebben tot een job die zin geeft aan hun leven en die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Een cruciale voorwaarde is dat jongeren beschikken over voldoende informatie en op een integrale manier worden begeleid om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. Op 21 november 2016 organiseerden ze een Open forum rond het belevingsonderzoek 'Op weg naar werk'. (DCJM)