SDG 8 - Bevorder (...) economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
SDG8-foto

In bijna elke grote uitdaging en kans in de wereld staat energie centraal. Zowel voor jobs, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie als voor het verhogen van de inkomens is toegang tot energie essentieel.

Toch heeft één op vijf mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit. Drie miljard mensen zijn voor koken en verwarming nog steeds afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval. Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperken, is een van de hoofddoelen om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Subsidie van kmo's
 • Wegwerken gender als ordeningsmechanisme
 • Maatregelen arbeidsmarkt en werkzaamheidsgraad
 • Tegengaan jeugdwerkloosheid
 • Combinatie arbeid - gezin
 • Focus op 3 doelgroepen
 • Bestrijding langdurige werkloosheid
 • Tewerkstelling kansengroepen
 • Werkbaar werk via overheidsopdrachten
 • Integratie met lokaal mobiliteits- en ruimtelijk beleid
 • Promotie van Vlaanderen als vakantiebestemming
 • Masterplan binnenvaart Vlaamse waterweg
 • Ambrassade: duurzaam en kwaliteitsvol werk
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden;

 • Kmo-groeisubsidie
 • Op weg naar werk

Vanuit burgers en verenigen zijn er deze goede voorbeelden:

 • ....
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met deze SDG:

19. Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo’s een gelijke toegang tot hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, kapitaal en markten, zodat ze toegevoegde waarde kunnen bieden en tewerkstelling genereren. (target 8.1)

21. Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds. (target 8.4)

22. Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en behoort Vlaanderen tot de top van Europa inzake werkzaamheidsgraad met langere loopbanen en meer werkbare jobs. (target 8.5)

23. Tegen 2030 heeft Vlaanderen de transformatie gemaakt naar een polyvalente economie, die op een duurzame en competitieve manier welvaart en tewerkstelling creëert en die ondernemingen aanmoedigt om duurzame praktijken aan te nemen. (target 8.2)

24. Tegen 2030 verhoogt Vlaanderen het aantal kennisgedreven buitenlandse investeringen in Vlaanderen, die ook tewerkstelling genereren en neemt de export, het aantal exporterende bedrijven evenals het exportaandeel buiten Europa toe. (target 8.a)

25. Tegen 2030 is in Vlaanderen de ondernemerschapscultuur breed gedragen, stijgt het aantal starters en neemt het aantal snelgroeiende ondernemingen sterk toe. (target 8.3)

26. Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-the-art digitale infrastructuur. (target 8.2)

31. In 2030 voeren alle ondernemingen en organisaties een strategisch competentie-beleid. (target 8.3)

Eerder onrechtstreeks zijn ook volgende doelstellingen relevant voor deze SDG:

9. In 2030 voorzien we een kwalitatief aanbod en zorgen we voor kwalitatieve infrastructuur, leeromgeving en leerkrachten bij de verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus). (zie ook SDG 4)

11. Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten onderwijs) gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door een solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes aan te bieden waardoor (naast de competenties) ook de wendbaarheid en de maatschappelijke participatie van lerenden bevorderd worden. (zie ook SDG 4)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in volgende transitiepriorteiten: Circulaire economie, Energie, Industrie 4.0 en Mobiliteit.

tile-08

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. De economische groei per capita en, in het bijzonder, minstens 7 % aangroei van het bruto binnenlands product per jaar in de minst ontwikkelde landen
 2. Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren
 3. Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten
 4. Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen
 5. Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde
 6. Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn
 7. Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen
 8. De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden
 9. Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert
 10. Versterken van de mogelijkheden van de plaatselijke financiële instellingen om toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten voor allen aan te moedigen

Middelen

a. Verhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, ook via het verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde bijstand aan de minst ontwikkelde landen

b. Tegen 2020 een globale strategie voor jongerentewerkstelling ontwikkelen en die operationeel maken en het Globale Jobspact van de Internationale Arbeidsorganisatie implementeren