SDG 7 - Goede praktijken

Traject 'Stroomversnelling'

Binnen het traject Stroomversnelling werken burgers en experten samen om de energietransitie bottom-up te verwezenlijken. Experten met diverse achtergronden (uit kennisinstellingen, sectorfederaties, ngo’s…) werken binnen ‘Stroomgroepen’ concrete doelstellingen, (beleids)maatregelen en acties op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie uit, die het energiesysteem tegelijkertijd aangepast maken aan de technologische en energetische uitdagingen van de toekomst én betaalbaar houden voor gezinnen en bedrijven.

Acties richten zich op de lange termijn, met 2030 en 2050 als ankerpunten. Burgers hebben een eigen inbreng via een burgerpanel waarmee regelmatig wordt teruggekoppeld.

tile-07
Het Renovatiepact

Met het Renovatiepact startten we samen met 32 organisaties het overleg op dat moet leiden tot een aanzienlijke verbetering van de energieprestaties en de renovatiegraad van het Vlaamse woningenpark. Instrumenten zoals renovatieadvies, EPC+, de woningpas, .... moeten (kandidaat-)eigenaars en huurders bewuster maken van het energieverbruik van hun woning en hen passend ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken.

Het Renovatieadvies en het EPC+ geven inzicht in het potentieel te verwezenlijken renovatietraject, aangepast aan de woning en/of gebruiker. De Woningpas vormt het digitale paspoort van de woning, die uitgebreide informatie zal bijhouden over de energieprestatie van de woning. (VEA)

Energiearmoedeprogramma

Het Energiearmoedeprogramma heeft als doelstelling energiearmoede structureel aan te pakken. Enerzijds door kwetsbare gezinnen bijkomend te beschermen tegen afsluiting van energieleveringen, anderzijds door energiearmoede aan de bron aan te pakken door het energieverbruik bij kwetsbare bewonersgroepen structureel te verminderen.

Stimulansen voor rationeel energiegebruik (zoals de gratis energiescan, sociale dakisolatie, goedkope energielening) zullen versterkt en geuniformiseerd worden. Bovendien zullen kwetsbare burgers de kans krijgen om hun woning grondig (energetisch) te renoveren door aangepaste financieringsmechanismen te voorzien. (VEA)

Het Zonneplan

Het Zonneplan streeft ernaar om bijkomend 6,4 miljoen zonnepanelen te plaatsen tegen 2020. Dit vormt een eerste doelstelling op het pad naar een duurzamer energiesysteem tegen 2030 en 2050.

Het Windplan

Het Windplan wil acties uitwerken om minstens 280 windmolens bijkomend te plaatsen tegen 2020. Dit moet het vermogen aan windenergie bijkomend optrekken met 700 MW. Dit levert een significante bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen 2030 (voorlopig vastgelegd op 27 % op EU-niveau). (VEA)

Het Warmteplan

Het Warmteplan wil bijkomende maatregelen uitwerken om het potentieel voor groene warmte uit restwarmte en omgevingswarmte te ontwikkelen. (VEA)

Energiezuinige zorg voor onroerend erfgoed

Realisaties uit conceptnota 'Energiezuinigheid en onroerenderfgoedzorg':

  • onderzoekspremie voor het opmaken van energieaudits voor beschermde monumenten;
  • erfgoedpremie voor de meerkosten van energiebesparende maatregelen als daarvoor specifieke technieken, materialen of toepassingen worden opgelegd
  • opmaak afwegingskaders energiebesparende maatregelen: dakisolatie, historisch schrijnwerk, zonnepanelen. (AOE)
Innovatie voor HE op het Albertkanaal

Het Albertkanaal wordt gevoegd met Maaswater dat onttrokken wordt in Luik en Maastricht. Bij langdurige droogteperiodes daalt het debiet van de Maas in die mate dat de wateronttrekking moet worden beperkt, wat voor de schipperij een diepgangbeperking op het Albertkanaal kan betekenen.

De sluizencomplexen in Ham en Olen zijn uitgerust met speciale pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom generen bij wateroverschot (genereren van stroom voor werking van de sluizen en bijkomend 3 miljoen kWh of het jaarverbruik van ongeveer 1000 gezinnen).

De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld. (Zie ook "Adaptation of transport to climate change in Europe, EEA Report no 8/2014, box 3.15.) (De Vlaamse Waterweg nv)

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Deze beweging inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.