SDG 7 - Beleid

Innovatiepotentieel energietechnologie

We onderzoeken hoe het innovatiepotentieel van energietechnologie in Vlaanderen verder versterkt en beter gepositioneerd kan worden in de Europese en internationale context. Zo kan de Vlaamse industrie een groeiend aandeel kan verwerven in de internationale groeimarkt voor hernieuwbare energietechnologie.

Als strategisch onderzoekscentrum engageert imec zich, versterkt met de iMinds-werking op vlak van netwerken en ‘internet of things’, om verschillende cruciale technologieën te ontwikkelen die nodig zijn om hernieuwbare energie maximaal uit te rollen in een stedelijk gebied en in de industrie. Het gaat daarbij onder andere over performantere zonnepanelen, sterkere batterijen en technologie voor slim netbeheer.

Flanders Make bouwt een programma uit rond de creatie van elektrische en hybride aandrijfsystemen die een dubbele energiewinst boeken omdat ze minder energie verbruiken én omdat ze de verspilling van energie verminderen. VITO is al twee decennia een voortrekker op het vlak van duurzame ontwikkeling in het algemeen en zet via EnergyVille in op het thema energie. (DEWI)

tile-07
Particpatie en financiering energieprojecten

Via de Participatiemaatschappij Vlaanderen zijn er meerdere participaties in bedrijven en worden financieringssystemen ter beschikking gesteld om grote projecten mogelijk te maken rond offshore/onshore windenergie, productie/installatie van zonnepanelen, organische fotovoltaïsche installaties, zonne-energiecentrales voor grote gebouw- en bedrijfsoppervlakten, marine-energie, energiebesparingsprogramma's voor overheidsgebouwen, drempelverlagende financieringssystemen voor energiebesparingen bij kmo’s, energie-efficiënte productie en distributie van waterstof, plug-insystemen voor warmtekrachtkoppeling ten behoeve van bedrijventerreinen en woonclusters. (DEWI)

Transitie naar een toekomstgericht energiesysteem

Het Vlaamse energiebeleid zet in op de transitie naar een toekomstgericht energiesysteem dat betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Het realiseren van zoveel mogelijk energie-efficiëntie is prioritair.

Doorgedreven energie-efficiëntie vergemakkelijkt de omschakeling naar een koolstofvrij energiesysteem en het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen. Daarbij wordt het aandeel hernieuwbare energie zo snel mogelijk en zo veel als haalbaar verhoogd. Tegelijkertijd wordt erop toegezien dat gezinnen en bedrijven verzekerd blijven van een betaalbare energievoorziening aan een sociaal-economisch verantwoorde kost. (VEA)

Energiezuinige onroerendgoedzorg

Volgens de conceptnota 'Energiezuinigheid en onroerenderfgoedzorg':

 • publiceren we de resultaten van het onderzoek “Energiezuinige maatregelen in monumenten met een woonfunctie” en sensibiliseren daarover;
 • gaan we na hoe we de Woningpas voor beschermd onroerend erfgoed moet uitwerken
 • voegen we voor woningen met erfgoedwaarde een onderzoeksluik toe over het opnemen van een afwegingskader in het Renovatieadvies dat toelaat om te beoordelen of de energieprestatie-ingrepen te verzoenen zijn met het behoud van de erfgoedwaarden
 • onderzoeken we of we stimuli voor gebouwen met erfgoedwaarde kunnen opnemen in het Energierenovatieprogramma
 • houden we rekening met specificiteit onroerend erfgoed bij onderzoek naar aangepaste fiscaliteit waarbij we energiezuinigheid en wooncomfort als heffingsbasis hanteren. (AOE)
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • De Vlaamse Waterweg nv
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Departement Omgeving
  • Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)
  • Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA)
Hernieuwbare energieproductie in het landschap

We zetten het ruimtelijk beleid in op hernieuwbare energieproductie, bv. de omzendbrief rond het beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines. Dit beoordelingskader kan gebruikt worden bij vergunningsaanvragen en of het ontwikkelen van een beleidsvisie inzake de lokale ruimtelijke ontwikkeling.

We zetten pilootprojecten op rond energielandschappen, ruimtelijke insluitende en uitsluitende criteria, instrumenten op maat voor ruimtelijke investeringen in energie, fast lanes voor windenergie. Energielandschappen gaat op zoek naar strategieën die op een duurzame en innovatieve wijze hernieuwbare energie kunnen integreren in ons landschap. Gezien de beperkte beschikbare ruimte in Vlaanderen, zullen we energiesystemen moeten verweven met andere functies en ze integreren in ons bebouwde landschap. Fast lane voor windenergie moet de procedures voor het plaatsen van windturbines versnellen en de zoektocht naar geschikte locaties vergemakkelijken. (DOMG)

Ruimte voor energietransitie

De energietransitie is een prioritair maatschappelijk project voor Vlaanderen. De ruimtelijke ontwikkeling ondersteunt die transitie. Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) geeft aan dat het Vlaams ruimtelijk beleid actief meezoekt om bij grootschalige, ruimtelijke projecten ook voldoende ruimte te geven aan hernieuwbare energie.

Het zet hierbij in op de mogelijkheden voor de creatie van nieuwe stads-, haven- en openruimtelandschappen. Projecten voor hernieuwbare energie kunnen binnen elke bestemmingscategorie een plaats krijgen. (DOMG)

Subsidies maatschappelijk relevante organisaties

We geven via het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk structurele subsidie aan bewegingen voor een relevant maatschappelijk thema o.a. Mobiel 21. (DCJM)