SDG 6 - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
goal6-foto

Elk jaar sterven er drie miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Zo kunnen watervoorraden op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens en het milieu, water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en gelijkaardige economische groei en heeft invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Europese kaderrichtlijn Water
 • Decreet integraal waterbeleid
 • Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
 • Aansluiting op collectieve voorzieningen
 • Bescherming bodem tegen nitraatverontreiniging
 • Erosibestrijding
 • Bescherming landschapselementen en onderwatererfgoed
 • Bufferen en infiltreren
 • Hotspots waterbodemverontreiniging
 • Watervoorraden op lange termijn
 • Afvalbeheersplannen zee- en binnenvaart
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden;

 • Innovatief het waterpeilbeheer in het Albertkanaal
 • Afvalbeheersplannen zeevaart
 • Meer ruimte voor de Schelde
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met deze SDG:

38. Tegen 2030 heeft iedere watergebruiker via een transparante en redelijke prijs optimaal toegang tot water. De kwaliteit en betaalbaarheid van drinkwater voor de burger blijft gegarandeerd, ook voor de kwetsbare groepen. (target 6.1)

39. Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede toestand in de meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen mogelijk is, als cruciale opstap naar een robuust watersysteem en als bijdrage aan de bescherming van het marien milieu. (target 6.3)

40. Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzijds de oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen en voldoende ruimte en opslag voor water te voorzien, en anderzijds verspilling te vermijden, alternatieve waterbronnen maximaal te benutten en waterhergebruik aan te moedigen. (target 6.4)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in de transitiepriorteit 'Slim wonen en leven'.

tile-06

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen
   
 2. Toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties
   
 3. Verbetering van de waterkwaliteit door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd
   
 4. Verhoging van de efficiëntie van het watergebruik in alle sectoren en duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen
   
 5. Impelementatie van geïntegreerd beheer van de waterhulpbronnen op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking
   
 6. Bescherming en herstelling van de op water gebaseerde ecosystemen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

Middelen

a. Internationale samenwerking en capaciteitsopbouwende voor de ontwikkelingslanden voor activiteiten die betrekking hebben op water en sanitaire voorzieningen en programma's, met inbegrip van technologieën voor waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik.

b. Ondersteuning van de deelname van plaatselijke gemeenschappen bij de verbetering van het waterbeheer en van de sanitaire voorzieningen