SDG 5 - Goede praktijken

Instrumenten ontwikkeld n.a.v. Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld

In samenwerking met de vzw Intact zijn het ‘Stappenplan vrouwelijke genitale verminking' voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding, alsook de toolkit ‘Preventie van vrouwelijke genitale verminking’ ontwikkeld en verspreid, evenals het protocol en het stappenplan (url?) rond kindermishandeling.

Aandacht voor geweld in liefdesrelaties bij jongeren maakt deel uit van algemeen beleid (eindtermen en ontwikkelingsdoelen) en wordt ook geconcretiseerd via uitwerking van het Vlaggensysteem, het Raamwerk seksualiteit en beleid en handboek ‘Relationele en seksuele vorming’.

We werken mee aan de campagne ‘Nu praat ik erover’ in het kader van het beleid rond de bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector.

tile-05
Open coördinatiemethode

Bij het systematisch en overheidsbreed bestrijden van ongelijke kansen op basis van o.a. gender, werken we met de open coördinatiemethode: de Vlaamse Regering bepaalt gezamenlijk een doelstellingenkader, iedere minister is vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren ervan binnen de eigen bevoegdheden. Afstemming en samenwerking zijn belangrijk.

Een belangrijke rol in het proces is weggelegd voor de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen, die vertegenwoordigers bevat uit alle beleidsdomeinen. Ze staat o.a. in voor de opmaak van actieplannen en voor rapportering. Een breed middenveld wordt nauw betrokken bij het proces. Het lopende Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan focust o.a. op evenwichtige participatie, niet-stereotyperende beeldvorming en het bestrijden van gendergelieerd geweld.

Zij-kant

Zij-kant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in gender en gelijke kansen v/m. Als progressieve vrouwenbeweging voeren zij campagne en organiseren ze laagdrempelige activiteiten om mensen te sensibiliseren en aan te zetten tot actie.

Via hun interactieve educatief aanbod delen ze informatie met een divers publiek. Op korte termijn wil zij-kant zo de emancipatie van vrouwen en mannen realiseren en komen tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.