SDG 5 - Beleid

Bestrijding gendergelateerd geweld

We streven naar een geweldloze samenleving door medewerking aan de concretisering van een aantal acties in het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. (ABB)

In samenwerking met de vzw Intact zijn het ‘Stappenplan vrouwelijke genitale verminking voor de CLB’s en de toolkit ‘Preventie van vrouwelijke genitale verminking’ ontwikkeld en verspreid, evenals het protocol en het stappenplan rond kindermishandeling.

Aandacht voor geweld in liefdesrelaties bij jongeren maakt deel uit van algemeen beleid (eindtermen en ontwikkelingsdoelen) en wordt ook geconcretiseerd via uitwerking van het Vlaggensysteem, het Raamwerk seksualiteit en het beleid en handboek ‘Relationele en seksuele vorming’. We werken mee aan de campagne ‘Nu praat ik erover’ in het kader van het beleid rond de bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector.

tile-05
De 'genderklik'

We zetten in op het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme door uitwerking van de 'genderklik' en het verhogen van de bewustwording van de invloed van gender in het alledaagse leven.

Genderevenwicht in Vlaamse advies- en bestuursorganen

Inzake een meer evenredige participatie aan advies- en bestuursorganen geven we het goede voorbeeld met het decreet ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet).

Bestrijding discriminatie

We bestrijden discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie door middel van het  Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en de aanstelling van de Vlaamse Ombudsdienst als onafhankelijk orgaan voor klachtenbehandeling.

Betrokken Vlaamse entiteiten
  • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
    • Departement Kanselarij en Bestuur
    • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
    • Departement Cultuur, Jeugd en Media
Horizontaal gelijkekansen-beleidsplan

De uitbouw we een transversaal gelijkekansenbeleid is een proces dat sinds 2008 loopt en waarbij actieplannen worden opgesteld. Gender is één van de vijf thema's daarvan. De Vlaamse Regering keurde het meest recente Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan op 13 juli 2018 goed. De uitbouw van dit transversaal traject gebeurt in nauwe samenwerking met een breed middenveld.

Financiële gevolgen opname zorgtaken

We zetten in op het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme door het sensibiliseren omtrent notariële clausules om de negatieve financiële impact van het opnemen van zorgtaken  (t.o.v. betaalde arbeid) weg te werken.

Seksueel geweld bij vrouwen met een handicap

We streven naar een geweldloze samenleving door het in kaart brengen van de problematiek van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

Bescherming integriteit minderjarigen

Kinderen en jongeren zijn vaak het slachtoffer van fysiek, psychisch of seksueel geweld of van pestgedrag. Een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan rond de bescherming en bevordering van hun integriteit zet in op elkaar versterkende acties zoals:
- het opzetten en ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld,
- het bundelen en ontsluiten van de informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en alle vormen van geweld, te starten met (cyper)pesten,

Dit gebeurt door:
- een kennisplatform ‘integriteit’ (samenwerkingsverband tussen bestaande organisaties),
- het uitbouwen en versterken van instrumenten en aanspreekpunten en -personen, waardoor kinderen en jongeren beter geïnformeerd worden over waar ze voor hulp en vragen terecht kunnen,
- het versterken van minderjarigen om zelf problemen op te lossen via diverse methodieken en bemiddeling, waaronder ‘peer support’,
- het optimaliseren van klachtenprocedures,
- het verder inzetten op deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers

(i.s.m. Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Seksuele integriteit van kinderen en jongeren

In het kader van het Vlaams Actieplan m.b.t. gendergelijkheid versterken we de aanpak m.b.t. de  seksuele integriteit van kinderen en jongeren en ondersteunen we het beleid op school dat elke vorm van schending van integriteit tegengaat. We werken aan instrumenten die scholen nog beter kunnen ondersteunen in het voorkomen en aanpakken van verschillende vormen van geweld. Zo werken we aan een actualisering van het Vlaggensysteem, waarin onder meer rekening wordt gehouden met situaties die zich kunnen voordoen in de sociale media of tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, en promoten we de rol van leerlingen in het oplossen van conflicten en zorgen we voor een instrument dat scholen hiervoor kunnen gebruiken.

We hechten bijzondere aandacht aan een hoger bereik van STEM door meisjes en jongeren uit moeilijke socio-economische situaties. We zorgen voor een genderbewuster en holebi- en transgendervriendelijker onderwijs. Dat betekent dat de school een veilige plek voor iedereen vormt, die minder gender- en heteronormerend uitpakt en aandacht heeft voor een diversiteit aan identiteiten. De geboden ondersteuning is maatwerk voor elke individuele school, die nuttige theoretische kaders en inzichten aanreikt en veel aandacht voor de praktijk heeft.

Sporten is gezond

Sport heeft een gezondheidsbevorderend effect, zowel op fysiek als mentaal vlak. Via een aantal acties zoals naschoolse sport, sport op het werk en het project 'Bewegen op Verwijzing', schenkt het Vlaamse sportbeleid hier specifiek aandacht aan.

Ook in andere acties krijgt het gezondheidselement voldoende aandacht. Zo willen de Vlaamse sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer ook de niet of minder actieve Vlaming aanzetten tot een meer actieve levensstijl.

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) bevat vier decretaal opgelegde beleidsdoelstellingen:
- gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren,
- brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren,
- ruimte voor alle kinderen en jongeren, en
- het verhogen van formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren in de samenleving.

Het JKP 2015-2019 maakt van welbevinden een strategische doelstelling: 'In 2019 voelen kinderen en jongeren zich goed in hun vel en kunnen ze aangeven wanneer het niet zo is. Ze weten waar ze er mee terecht kunnen en worden passend geholpen.'

Rapportage Kinderrechtenverdrag

We hebben in de rapportage over het kinderrechtenverdrag (2017) aandacht voor o.m. de gezondheidszorg van vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede, de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg en de positie van kinderen met een handicap. Dit zowel in de Vlaamse bijdrage als het het Belgische rapport, in opvolging van de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité aan België (2010).

Toegankelijk Vlaanderen

We ontwikkelen en promoten Vlaanderen als vakantiebestemming. Ook jongeren, mensen met een beperking en families behoren tot onze doelgroep. Zo werken we aan een inclusief aanbod, een vakantieland voor iedereen.

Dit met drie grote doelstellingen::
(1) de kwaliteit van ons toeristisch aanbod duurzaam uitbouwen;
(2) het toerisme voldoende over heel Vlaanderen spreiden zodat de druk die dit onvermijdelijk meebrengt voor onze regio en inwoners draaglijk blijft;
(3) Vlaanderen bereikbaarder en toegankelijker maken voor iedereen.

Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in. Rond toegankelijkheid zijn de belangrijkste instrumenten:
- toegankelijkheidslabel voor bedrijven die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
- Steunpunt Vakantieparticipatie: vakanties aangeboden door de sector aan verminderde prijs voor mensen met een beperkt financieel budget
- subsidiëring van sociaal-toeristische verblijven en zorgtoerisme.