SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
SDG5-foto

Wist je dat vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken? Toch krijgen vrouwen nog vaak te maken met discriminatie. Zo zijn ze vaak het slachtoffer van geweld en hebben ze in veel landen geen toegang tot gezondheidszorg. Om deze problematiek aan te pakken, ontwikkelde de VN de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 5).

Hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen bij alle SDG’s, is SDG 5 de enige doelstelling die zich specifiek op gender focust. Het hoofddoel van de doelstelling is om gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Om dat doel te behalen, is SDG 5 onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Bestrijding gendergerelateerd geweld
 • De 'genderklik'
 • Genderevenwicht in Vlaamse advies- en bestuursorganen
 • Bestrijding discriminatie
 • Horizontaal gelijkekansenbeleidsplan
 • Financiële gevolgen opnemen zorgtaken
 • Seksueel geweld bij vrouwen met een handicap
 • Bescherming integriteit minderjarigen
 • Vlaams actieplan gendergelijkheid
 • Structurele subsidies aan bewegingen
 • Rapportering kinderrechtenverdrag
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden;

 • Instrumenten ontwikkeld n.a.v. Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld
 • Open coördinatiemethode binnen het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleid

Vanuit burgers en verenigen zijn er deze goede voorbeelden:

 • Zij-kant: een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in gender en gelijke kansen v/m
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met SDG 5:

14. Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven in Vlaanderen. (target 5.1)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in de transitiepriorteit 'Levenslang leren'.

tile-05

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Een einde aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal
   

 2. Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting
   

 3. Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking
   

 4. Erkenning van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is
   

 5. Volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven
   

 6. Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties

Middelen

a.     Hervormingen waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht

b.     Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen

c.     Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus