SDG 4 - Goede praktijken

Actieplan STEM 2012-2020

Het Actieplan STEM 2012-2020 (Science, Technology, Engineering en Mathematics) is in volle uitvoering. Sinds 2016 ligt de nadruk op doelgroepenbeleid (meisjes, technisch en beroepssecundair onderwijs en jongeren met een minder bevoordeelde sociaaleconomische achtergrond) én op de maatschappelijke relevantie van STEM. De permanente bijscholing van leerkrachten hierin wordt mee gedragen door de STEM-Lerende Netwerken, waar leerkrachten, opleiders en begeleiders elkaar informeren en permanent bijscholen vanuit de eigen praktijkervaringen.

Het STEM-kwaliteitskader met zijn bouwstenen voor een sterk STEM-beleid hanteert dezelfde referentiekaders. Er wordt daarnaast een digitaal STEM-Portaal ontwikkeld waar het hele aanbod van STEM-contactpunten en hun materialen wordt samengebracht – zowel vanuit de invalshoek onderwijs, als vanuit de invalshoeken werk, vrije tijd en samenwerking met bedrijven.

tile-04
Referentiekader 'competentie democratische cultuur'

Onder voorzitterschap van de Belgische ministers voor Onderwijs bereikten de 47 landen van de Raad van Europa tijdens de ministeriële conferentie rond het thema 'Securing democracy through education' een akkoord over een nieuw Europees referentiekader voor competenties voor een democratische cultuur.

De descriptoren voor dit referentiekader werden uitgetest door leerkrachten in 12 Europese landen. Vlaanderen nam hier actief aan deel.

LINC: Lezen, INformatie en Commmunicatie

Het team van LINC ijvert binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Dat doen ze door projecten op te zetten rond leesbevordering, maar ook door mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld. (DCJM)

Unesco-scholen

Vlaanderen heeft 12 UNESCO-scholen. Zij maken deel uit van het Associated Schools Project Network (ASPnet), één van de grootste internationale schoolnetwerken en daardoor een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld. Ze onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De UNESCO-scholen worden aangemoedigd om (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt: (1) wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan; (2) vrede, mensenrechten, democratie, tolerantie en geweldloosheid; (3) interculturele dialoog; (4) duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu, en daarbij rekening te houden met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

Een coördinatiegroep in de schoot van de Vlaamse UNESCO-Commissie (VUC) gaat de SDG’s in 2016-2017 introduceren in deze Vlaamse UNESCO-scholen.

Deze actie sluit ook aan bij andere SDG’s, zoals SDG 12 (target 12.8) en SDG 13 (target 13.3) (DOV)

Capaciteitsmonitor scholenbouw

We ontwikkelen een capaciteitsmonitor om via extra scholenbouwmiddelen tijdig te anticiperen op potentiële tekorten op het vlak. (DOV - AGiOn - GO!)

Ecocampus

Het Ecocampusprogramma streeft ernaar dat docenten, onderzoekers en studenten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een duurzaam hoger onderwijs en via experimenten ook een bijdrage leveren aan de innovatieve duurzame antwoorden die Vlaanderen nodig heeft. (DOMG)

Cultuur in de spiegel

Als referentiekader voor (geïntegreerde) cultuureducatie biedt ‘Cultuur in de spiegel’ een duidelijk antwoord op de vraag wat cultuur nu eigenlijk is en wat het belang ervan is voor het onderwijs. Het gezamenlijk actieplan tussen de Departementen voor Cultuur en Onderwijs streeft naar een meer geïntegreerde werking rond cultuureducatie, en bevat een gezamenlijke strategie op korte, middellange en lange termijn.

Ook het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs, stimuleert de wisselwerking en partnerschappen tussen academies en lokale amateurkunsten.

Focus op complexe maatschappelijke problemen

Via het NME-programma zetten we in om rond de complexe maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatvraagstuk, aan de slag te gaan. We hanteren daarbij twee speerpunten:

(1) vorming en nascholing van intermediairen, bv. door het organiseren van een NME-dag en een NME-markt;
(2) proeftuin voor het uitwerken, uittesten en verspreiden van innoverende NME-methodieken, werkvormen en inhouden, bv. door het begeleiden van het proefproject ‘Open kaart. Regio onder de loep’ en het uitwerken van de expo rond klimaat. (DOMG)

MOS: milieuzorg op school

Het MOS-project begeleidt basis- en secundaire scholen om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. (DOMG)

Long Live Arts

Op het internationaal samenwerkingsproject rond ouderen en cultuurparticipatie ‘Long Live Arts’ kwam een intentieverklaring tot samenwerking met Welzijn tot stand, waarin we een aantal acties vooropstellen waarmee we de samenwerking rond cultuurparticipatie van ouderen willen versterken. Deze acties kregen hun neerslag in het ouderenbeleidsplan.

We werkten mee aan de conferentie ‘De toekomst is jong’ van Kind en Gezin waar we een breed gedragen visie voor het toekomstige beleid rond jonge kinderen ontwikkelden. Aansluitend organiseerden we i.s.m. CultuurNet vzw en het lerend netwerk kunsteducatie voor kinderen en jongeren, Vitamine C, een netwerkmoment waarop we een aantal goede samenwerkingspraktijken zichtbaar maakten.

Naar jaarlijkse gewoonte ondersteunden we ook de Kunstenzomer van Vlieg (CultuurNet) en de Kunstendag voor Kinderen. Het verbindende netwerk ‘Cultureel Leren’ kreeg vorm door een versterkte matchmaking tussen de cultuureducatieve organisaties, Vitamine C en ACCE (Ambtelijke Coördinatie CultuurEducatie). ACCE bestendigde het afgelopen jaar haar rol als anker- en aanspreekpunt cultuureducatie over de sectoren cultuur, jeugd en media heen. (DCJM)

Initiatoropleiding kansengroepen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met de vzw Antwerpen Sportstad (Buurtsport Antwerpen) een specifieke cursusorganisatie van de basismodule ‘Algemeen Gedeelte Initiator’. Deze basismodule is de eerste module van elke opleiding tot trainer, bewegingsanimator of jogbegeleider.

Kenmerkend voor deze specifieke cursusorganisaties is het doelpubliek waarbij we specifiek mikken op laaggeschoolde kansengroepen die vaak ook het Nederlands niet vlot spreken. Het is de bedoeling deze kansengroepen via deze specifieke aanpak te stimuleren en te prikkelen als eerste stap in hun opleidingstraject. Er zijn heel wat randvoorwaarden die in de specifieke organisatie worden aangepast, bv. meer lesuren, meer interactie, vertrouwde omgeving voor de deelnemers, geselecteerde docenten met ervaring bij de doelgroep, aangepaste evaluatievorm, intensievere begeleiding. De laatste editie namen 14 kandidaten uit de doelgroep deel waarvan er 13 slaagden.

Het is zonder meer positief om vast te stellen dat de meerderheid van de kandidaten ook de volgende modules van hun opleidingstraject tot trainer, bewegingsanimator, … hebben aangevat en afgewerkt, wat de echte doelstelling van deze aanpak is. (Sport Vlaanderen)

Initiator- en instructuctoropleiding gedeniteerden

Op regelmatige basis organiseren de Vlaamse Trainersschool en de Rode Antraciet vzw samen een opleiding Initiator Fitness, specifiek voor gedetineerden en binnen de gevangenismuren. De laatste keer gebeurde dit in de gevangenis van Hasselt.

Er wordt eveneens gewerkt met een aanpassing van de randvoorwaarden zoals de organisatie binnen de gevangenismuren, specifieke docenten die ervaring hebben met het doelpubliek, aangepaste lesuren en lesvormen, meer praktische aanpak, … . Doelstelling van deze specifieke organisatie is de gedetineerden opleidingskansen bieden met het oog op een eventuele reïntegratie in de maatschappij op een later tijdstip.

Ook voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte Instructeur B’ en ‘Algemeen Gedeelte Trainer B’ wordt met de gevangenis van Leuven samengewerkt. Hier gaat het over theoretische basismodules van een opleiding tot trainer op het niveau Instructeur B of Trainer B. (Sport Vlaanderen)