SDG 4 - Beleid

Opleidings- en vormingsdecreet

De Vlaamse sociale partners hebben eind 2016 een akkoord bereikt over de hervorming van de verschillende opleidingsmaatregelen: het 'Opleidings- en Vormingspact'. Dit pact bevat de grote strategische lijnen en bestaat uit:
(1) het versterken van de leercultuur en
(2) het hervormingen van de bestaande opleidingsincentives.

De bestaande instrumenten worden geÏntegreeerd in een nieuw arbeidsmarktinstrument dat werkenden moet toelaten zich bij te scholen of zich professioneel te heroriënteren: 'Start a different professional career'.

tile-04
Inclusietrajecten

De Vlaamse sociale partners hebben eind 2016 een akkoord bereikt over de hervorming van de verschillende opleidingsmaatregelen: het 'Opleidings- en Vormingspact'. Dit pact bevat de grote strategische lijnen en bestaat uit:
(1) het versterken van de leercultuur en
(2) het hervormingen van de bestaande opleidingsincentives.

De bestaande instrumenten worden geÏntegreeerd in een nieuw arbeidsmarktinstrument dat werkenden moet toelaten zich bij te scholen of zich professioneel te heroriënteren: 'Start a different professional career'.

Niet-stereotiepe opleidingskeuze

De Vlaamse sociale partners hebben eind 2016 een akkoord bereikt over de hervorming van de verschillende opleidingsmaatregelen: het 'Opleidings- en Vormingspact'. Dit pact bevat de grote strategische lijnen en bestaat uit:
(1) het versterken van de leercultuur en
(2) het hervormingen van de bestaande opleidingsincentives.

De bestaande instrumenten worden geÏntegreeerd in een nieuw arbeidsmarktinstrument dat werkenden moet toelaten zich bij te scholen of zich professioneel te heroriënteren: 'Start a different professional career'.

Toegankelijke Vlaanderen

De Vlaamse sociale partners hebben eind 2016 een akkoord bereikt over de hervorming van de verschillende opleidingsmaatregelen: het 'Opleidings- en Vormingspact'. Dit pact bevat de grote strategische lijnen en bestaat uit:
(1) het versterken van de leercultuur en
(2) het hervormingen van de bestaande opleidingsincentives.

De bestaande instrumenten worden geÏntegreeerd in een nieuw arbeidsmarktinstrument dat werkenden moet toelaten zich bij te scholen of zich professioneel te heroriënteren: 'Start a different professional career'.

Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
 • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  • Agentschap Binnelands Bestuur
  • Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
 • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
  • Departement Werk en Sociale Economie
 • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Departement Onderwijs en Vorming
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs,
  • GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Sport Vlaanderen
Competenties erkennen

Via de stedenbouwkudige toegankelijkheidsverordening, de begeleiding en advisering door het nieuw opgerichte Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter) en promotie van het 'universal design'-ontwerpconcept wordt gestreefd naar een integraal toegankelijke samenleving. Dit draagt ook bij aan een volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, ouderen, kinderen.

Duaal leren

Om duaal leren en werken overal ingang te doen vinden, kwam er het decreet 'Duaal leren'. Basis hiervoor zijn de resultaten van o.a. het proefproject “Schoolbank op de Werkplek”. Er zijn ook proeftuinen die nauwgezet opgevolgd en gefaciliteerd worden.  Verschillende partnerschappen volgen de concrete uitvoering van het decreet alternerende overeenkoms op (?). Leerbedrijven duaal worden erkend om zo een extra impact te hebben..

 Via incentives voor bedrijven door het hervormen van de huidige start- en stagebonus en de mentorkorting wordt duaal leren verder gestimuleerd.

Rapport levenslang leren

Talent en kennis zijn in 2050 de drijvende krachten van vooruitgang en innovatie. We zetten daarom in op competentie- en talentontwikkeling zodat elk kind zich kan ontplooien tot een actieve burger.

De steunpunten van de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie, en Onderwijs en Vorming hebben een gezamenlijk rapport opgesteld, dat bestaat uit drie luiken:
(1) de te verwachten evolutie op de arbeidsmarkt in de vorm van een aantal scenario’s;
(2) een antwoord op de vraag hoe de tewerkstelling zal evolueren in termen van jobaanbod en vereiste kwalificaties, hoe de vorm van en diversiteit aan arbeidsrelaties zich verder zou kunnen ontwikkelen, en welke trends zich in de organisatie en inhoudelijke ontwikkeling van het initieel onderwijs zouden kunnen ontwikkelen;
(3) een globale reflectie over de mogelijke gevolgen voor arbeidsmarkt-instituties en voor de meest aangewezen vorm van institutionele ondersteuning van levenslang leren en voortgezette opleiding.

Unesco Education 2030 Programme

In samenwerking met andere landen en internationale organisaties werken wij in het SDG Education 2030 Steering Committee, mee acties uit voor het Education 2030 programma van UNESCO en nemen daarbij het Europees referentiekader voor competenties voor een democratische cultuur mee als Europese bijdrage tot de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling moet gekoppeld worden aan respect voor mensenrechten, democratie en rechtsorde. Daarom heeft Vlaanderen het voortouw genomen in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme door middel van onderwijs en vorming. Onder voorzitterschap van de Belgische ministers voor Onderwijs bereikten de 47 landen van de Raad van Europa tijdens de ministeriële conferentie rond het thema “Securing democracy through education” een akkoord over een nieuw Europees referentiekader voor competenties voor een democratische cultuur.  Leerkrachten in 12 Europese landen testen momenteel de descriptoren voor dit referentiekader. Vlaanderen neemt hier actief aan deel.

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) is al meerdere jaren een belangrijke actie van het Vlaams beleid. Samen met de scholen wordt gezocht naar manieren om de SDG’s te laten leven op schoolniveau en de doelstellingen effectief in de praktijk te brengen. Een goed praktijkvoorbeeld daarvan is de introductie van de SDG's in de Vlaamse UNESCO-scholen (zie goede praktijk).

Elk kind een plaats

We zorgen ervoor dat ieder kind een plaats heeft op school, ook in gebieden met een sterke demografische groei.
Er is een link met SDG 1 (target 1.4) en SDG 11 (target 11.1), toegang tot basisdiensten.

(i.s.m. Departemente Onderwijs en Vorming en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Instrument duurzame scholenbouw

De Vlaamse sociale partners hebben eind 2016 een akkoord bereikt over de hervorming van de verschillende opleidingsmaatregelen: het 'Opleidings- en Vormingspact'. Dit pact bevat de grote strategische lijnen en bestaat uit:
(1) het versterken van de leercultuur en
(2) het hervormingen van de bestaande opleidingsincentives.

De bestaande instrumenten worden geÏntegreeerd in een nieuw arbeidsmarktinstrument dat werkenden moet toelaten zich bij te scholen of zich professioneel te heroriënteren: 'Start a different professional career'.

Klimaat en onderwijs

We zetten in de periode 2017-2019 in op 11 maatregelen rond ‘klimaat en onderwijs’, verschillende maatregelen zijn specifiek gericht op het onderwijs: klimaatkennis en -vaardigheden verhogen, een STEM- en klimaatprojectoproep organiseren en het klimaatvraagstuk binnen de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen stimuleren.

(i.s.m. Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs)

Actieplan kleuteronderwijs

In Vlaanderen gaan bijna alle kleuters naar school. Hoe meer kleuters in de klas, hoe beter hun ontwikkeling in het lager- en het secundair onderwijs.

Toch is er een kleine groep kinderen die niet ingeschreven is in een school of te weinig aanwezig is. Om nog meer kleuters in de klas te krijgen is er het actieplan ‘Elke dag kleuteronderwijs telt’. Het omvat meerdere acties ter bevordering van de participatie van groepen die niet of onvoldoende participeren aan het kleuteronderwijs.

De Vlaamse kleutercoördinator krijgt de taak kleuterparticipatie hoog op de agenda te houden. Ouderbetrokkenheid en een intenser lokaal overleg zijn belangrijke pijlers waarmee we vooruitgang kunnen boeken. Daarnaast zullen we gegevens over de thuissituatie van kinderen beter kunnen delen.

Strategisch plan Geletterdheid

We maken een nieuw strategisch plan 'Geletterdheid' om de functionele geletterdheid, gecijferdheid en digitale geletterdheid te verhogen bij jongeren én volwassenen.

Sensibilisering Ruimtelijk rendement via onderwijs

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) verwijst in een aanzet voor operationaliseringsprogramma naar het belang om ‘ruimtelijk rendement’ in de bouwcultuur in te bedden. Één van de werkwijze voorgesteld in het Witboek is om “leerlingen kennis [te] laten maken met ruimtelijk rendement en hen hiervan het belang [te] laten inzien” en ook “ruimtelijke rendement [te] integreren in ontwerp-opleidingen op school en bij professionelen in de bouwsector”.

Samen tegen schooluitval

Vroegtijdig schoolverlaten blijft een belangrijk en complex probleem. Het gaat om jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het onderwijs verlaten voordat ze een kwalificatie hebben behaald. Hun aantal is de voorbije jaren gedaald in Vlaanderen.

Het stelsel leren en werken telt het hoogste percentage van vroegtijdige schoolverlaters. We willen ervoor zorgen dat meer leerplichtige jongeren wel een kwalificatie halen, want deze kwalificatie biedt de jongere de kans op duurzame tewerkstelling en daaruit voortvloeiend een leefbare levensstandaard. We hebben daarom de conceptnota 'Samen tegen Schooluitval' en een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten opgesteld. Deze acties hebben als doel om zoveel mogelijk jongeren gekwalificeerd aan de eindmeet te krijgen.

Dit door inspanningen te leveren die het aantal vroegtijdige schoolverlaters doet dalen, het spijbelen tegen gaat en het leerrecht garandeert.  Op deze manier gaan we in op de Europese aanbeveling om de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters en spijbelen geïntegreerd aan te pakken. We pakken deze problematiek beleidsdomeinoverschrijdend (onderwijs, welzijn en werk) aan.

EDO en Ecocampus

We geven uitvoering aan het Vlaamse programma Natuur- en Milieueducatie (NME) en het Global Action Programme on Education for Sustainable Development van de VN. Beide schrijven zich in in de Agenda 2030 en de SDG's. We schuiven Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) daarin naar voor als mogelijkheid om vanuit alle 17 de globale doelstellingen interessante educatieve initiatieven te ontplooien en alle EDO-partners te stimuleren educatief aan de slag te gaan met de SDG’s en daarover uit te wisselen. Voor EDO werken we beleidsdomeinoverschrijdend (leefmilieu en onderwijs).

Specifiek voor het formeel onderwijs geven we uitvoering aan het Ecocampusprogramma (voor het hoger onderwijs) en het MOS-project (voor basis- en secundaire scholen). Beide initiatieven richten zich op het in de praktijk brengen van EDO. Daarbij ligt de focus op experimenten met duurzaamheidsvraagstukken die linken aan de 17 SDG’s. Het Ecocampusprogramma heeft daarnaast ook een werking rond duurzaamheid in onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.