SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
SDG4-foto

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dit staat in schril contrast met de belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • het opleidings- en vormingspact
 • inclusietrajecten voor kinderen met een beperking
 • niet-stereotiepe opleidingskeuzes
 • een integraal toegankelijke samenleving
 • het erkennen van competenties
 • duaal leren en werken
 • competentie- en talentontwikkeling
 • Education 2030 Programma van Unesco
 • Educatie voor duurzame ontwikkeling
 • Ieder kind een plaats op school
 • Instrument voor duurzame scholenbouw
 • maatregelen rond klimaat en onderwijs
 • Actieplan ‘Elke dag kleuteronderwijs telt'
 • Strategisch plan 'geletterdheid'
 • Samen tegen schooluitval
 • het M-decreet
 • 'Ruimtelijk rendement' leren kennen
 • Subsidie voor als monument beschermde onderwijsgebouwen
 • ...
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn onder meer volgende voorbeelden te vermelden;

 • het digitaal STEM-portaal
 • het Europees referentiekader voor competenties voor een democratische cultuur
 • Unesco-scholen
 • de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur
 • vorming leerkrachten rond  complexe duurzaamheidskwesties
 • het LINC-team helpt mensen lezen en digitaal vertrouwen krijgen
 • Long live arts
 • 'Cultuur in de spiegel'
 • initiatorcursussen voor laaggeschoolde kansengroepen Antwerpen
 • initiatorcursussen fitness en basismodules voor gedetineerden

Vanuit burgers en verenigen zijn er deze goede voorbeelden:

 • ....
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met SDG 4:

7. In 2030 participeren alle jonge kinderen (2,5- tot 5-jarigen) aan het kleuteronderwijs. (target 4.2)
8. In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot basisonderwijs, secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, en bieden we maximale leerkansen voor elke lerende. (target 4.1)
9. In 2030 voorzien we een kwalitatief aanbod en zorgen we voor kwalitatieve infrastructuur, leeromgeving en leerkrachten bij de verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus). (target 4.3)
10. Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes waardoor lerenden zichzelf kunnen ontplooien en op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen participeren, duurzame ontwikkeling in al haar dimensies kunnen bevorderen en snel nieuwe ontwikkelingen kunnen oppikken. Dat wil zeggen dat het secundaire onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. (target 4.4)
11. Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten onderwijs) gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door een solide basis van kennis,  vaardigheden en attitudes aan te bieden waardoor (naast de competenties) ook de wendbaarheid en de maatschappelijke participatie van lerenden bevorderd worden. (target 4.5)
12. In 2030 krijgen alle jongeren de kans om minstens kwalitatief secundair onderwijs af te werken, waarbij zij relevante en doeltreffende leerresultaten behalen, en is de ongekwalificeerde uitstroom sterk teruggedrongen. (target 4.6)
13. In 2030 volgen drie keer zoveel volwassenen formeel of non-formeel onderwijs of vorming als in 2015. (target 4.6)
17. In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties en kwalificaties, waar ze ook verworven zijn. (target 4b)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in de transitiepriorteit Levenslang leren.

tile-04

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Het vrij, billijk en kwalitatief hoogstaand kunnen afwerken van lager en middelbaar onderwijs.
   
 2. Het in de vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school.
   
 3. De gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs.
   
 4. Het opdrijven van het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap.
   
 5. Het wegwerken van genderongelijkheden het onderwijs.
   
 6. Het geletterd en rekenvaardig zijn van alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen.
   
 7. Het verwerven door alle leerlingen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Middelen

a. Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

b. Wereldwijd en substantieel verhogen van het aantal studiebeurzen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden.

c. De toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden.