SDG 3 - Beleid

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) bevat vier decretaal opgelegde beleidsdoelstellingen:
- gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren,
- brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren,
- ruimte voor alle kinderen en jongeren, en
- het verhogen van formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren in de samenleving.

Het JKP 2015-2019 maakt van welbevinden een strategische doelstelling: 'In 2019 voelen kinderen en jongeren zich goed in hun vel en kunnen ze aangeven wanneer het niet zo is. Ze weten waar ze er mee terecht kunnen en worden passend geholpen.'

tile-03
Rapportage Kinderrechtenverdrag

We hebben in de rapportage over het kinderrechtenverdrag (2017) aandacht voor o.m. de gezondheidszorg van vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede, de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg en de positie van kinderen met een handicap. Dit zowel in de Vlaamse bijdrage als het het Belgische rapport, in opvolging van de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité aan België (2010).

Toegankelijk Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen ontwikkelt en promoot Vlaanderen als vakantiebestemming. Ook jongeren, mensen met een beperking en families behoren tot haar doelgroep. Zo werkt men aan een inclusief aanbod, een vakantieland voor iedereen.

Dit met drie grote doelstellingen:
(1) de kwaliteit van ons toeristisch aanbod duurzaam uitbouwen;
(2) het toerisme voldoende over heel Vlaanderen spreiden zodat de druk die dit onvermijdelijk meebrengt voor onze regio en inwoners draaglijk blijft;
(3) Vlaanderen bereikbaarder en toegankelijker maken voor iedereen.

We zetten verschillende instrumenten in om die doelstellingen te bereiken, m.b.t. de toegankelijkheid zijn de belangrijkste:
- toegankelijkheidslabel voor bedrijven die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
- Steunpunt Vakantieparticipatie: vakanties aangeboden door de sector aan verminderde prijs voor mensen met een beperkt financieel budget
- subsidiëring van sociaal-toeristische verblijven en zorgtoerisme.

Chemicaliên en verontreiniging

Het Vlaams beleid schrijft zich volledig in in het Europese beleid ter bestreiding van chemicaliën (o.a. REACH) en in de Europese strategie inzake luchtverontreiniging om tegen 2020 alle Europese luchtkwaliteitsnormen te halen en om tegen 2030 de gezondheidsimpact (vroegtijdige sterfte) te halveren t.o.v. 2005.

Op basis van de evaluatie van het bestaande luchtkwaliteitsplan (2012-2015) worden een nieuw Vlaams luchtbeleidsplan en nieuwe lokale plannen voor verontreinigde zones (Gent, Antwerpen) opgemaakt. Tegelijk worden bestaande plannen voor industriële hot-spots verder uitgevoerd (Menen, Genk-Zuid, Gentse kanaalzone).

Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Sport Vlaanderen
 • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  • Toerisme Vlaanderen
 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • De Lijn
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Departement Omgeving
  • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Kind en Gezin
  • Agentschap Jongerenwelzijn
  • Agentschap Zorg en Gezondheid

 

Materialen- en bodemdecreet

Het materialendecreet voorziet in maatregelen voor het totstandbrengen van materialenkringlopen waardoor de gezondheid van de mens en het milieu gevrijwaard worden tegen de schadelijke invloed van de productie en het beheer van afvalstoffen.

Ook het bodemdecreet voorziet in zowel een curatieve als een preventieve aanpak om de kwaliteit van de bodem door bodemsanering en bodembescherming te behouden en te herstellen. Zo worden onder meer de nodige stappen voor een asbestveilig Vlaanderen.

Huis van de Verkeersveiligheid

Het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid (VHV) verenigt sinds 2015 alle relevante actoren in het verkeersveiligheidsveld. Het huis werkt een verkeersveiligheidsbeleid uit met een concreet engagement van, voor en door iedereen.

Het VHV telt vier werkkamers die overeenstemmen met de klassieke 4 E’s (Education & Awareness, Engineering, Enforcement, Evaluation). Deze werkkamers verzamelen expertise, organiseren overleg en leveren concrete beleidsvoorstellen. Zo komt men tot wederzijdse afstemming én versterking tussende partners. Deze samenwerking is  cruciaal om goede resultaten te bereiken. 

Veilig verkeersgedrag moet de norm worden voor iedere deelnemer aan ons verkeerssysteem!

Verkeersveiligheidsplan

Het 'Verkeersveiligheidsplan' bevat een concreet, evenwichtig maatregelenpakket, bestaande uit 25 maatregelfiches, onderverdeeld volgens 5 pijlers, met acties gericht op de belangrijke probleemgebieden. Dit in overeenstemming met de geformuleerde streefcijfers, waaronder het halveren van het aantal doden en gewonden. De overkoepelende doelstelling is het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers door middel van ongevalpreventie en ernstreductie.

Bijzondere aandacht gaat naar de de synergie tussen de maatregelen.

Fietsbeleidsplan

Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend, maar moet meer dan nu een fietsland worden tijdens de werk- en schoolweek. De 3 inhoudelijke krachtlijnen van het plan zijn: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur. (i.s.m. Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

Preventie en 'breed onthaal'

We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot de gezondheid en het welzijn van mensen. We realiseren laagdrempelige eerstelijnshulp om mensen met vragen en problemen snel te kunnen helpen.

We maken de eerstelijnsdienstverlening toegankelijker, via het traject 'Breed onthaal'.  Dit moet toelaten om mensen met vragen en problemen snel voort te helpen. We werken daarvoor een intersectoraal onthaal binnen welzijnswerk uit.

Bewustwording verkeersveiligheid

We zetten in op sensibilisatie, informatie en bewustmaking rond veilig verkeersgedrag.

Verkeersveilige openbare trams en bussen

De Lijn neemt verkeersveiligheid structureel op in haar algemeen beleid. Elke professionele chauffeur is door de dagelijkse ervaring en de regelmatige opleidingen op de hoogte van de verkeersreglementering en hanteert daarbij een defensieve rijstijl.

Naast het geven van heldere regels aan de medewerkers, zet De Lijn in op de personeelsopleiding (rijschool) én -begeleiding, die van de chauffeurs in het bijzonder. De hoge kwaliteit inzake verkeersveiligheid komt daarenboven onder meer tot uiting in de technische veiligheidseisen die worden gesteld enerzijds aan de voertuigen (in eigen beheer en bij exploitanten) en anderzijds aan de door De Lijn beheerde verkeersinfrastructuur.

Een nieuw zorgmodel

In een nieuw zorgmodel staat de patiënt/cliënt centraal en is het zorgaanbod op de behoeften van de samenleving afgestemd. Flanders’ Care blijft de katalysator voor systeeminnovatie in (de organisatie van) de zorg. Bovendien kan het stimuleren van innovatie in alle zorgvormen een antwoord bieden op de veranderende behoeften van de groeiende groep ouderen.

Daarnaast willen we jongeren de best mogelijke start en ondersteuning te bieden om alle aanwezige kansen te kunnen benutten.

Zorg op maat

Zorg op maat vertrekt van de mogelijkheden van de mensen. Daartoe verruimen we de Vlaamse Sociale Bescherming om mensen beter te verzekeren tegen langdurige zorg- en ondersteuningsnoden. Voor personen met een beperking wordt verder ingezet op innovatie en uitbreiding zodat zij hun zorg maximaal in eigen regie vorm kunnen geven. We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg, om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.

Dankzij het actieplan Jeugdhulp krijgen minderjarigen en hun context de hulp die zij nodig hebben. Er is een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken.

(i.s.m. Agentschap Jongerenwelzijn)

Huizen van het kind

In ‘Huizen van het kind’ kan elk gezin laagdrempelig terecht voor gezinsondersteuning. Er wordt verder gebouwd aan een kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby’s en peuters. De buitenschoolse opvang wordt, in samenwerking met alle partners, beter afgestemd op de leefwereld van schoolkinderen. Dit met het oog op een goede combinatie arbeid-gezin.

(i.s.m. Kind en Gezin)

Bescherming integriteit minderjarigen

Kinderen en jongeren zijn vaak het slachtoffer van fysiek, psychisch of seksueel geweld of van pestgedrag. Een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan rond de bescherming en bevordering van hun integriteit zet in op elkaar versterkende acties zoals:
- het opzetten en ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld,
- het bundelen en ontsluiten van de informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en alle vormen van geweld, te starten met (cyper)pesten,

Dit gebeurt door:
- een kennisplatform ‘integriteit’ (samenwerkingsverband tussen bestaande organisaties),
- het uitbouwen en versterken van instrumenten en aanspreekpunten en -personen, waardoor kinderen en jongeren beter geïnformeerd worden over waar ze voor hulp en vragen terecht kunnen,
- het versterken van minderjarigen om zelf problemen op te lossen via diverse methodieken en bemiddeling, waaronder ‘peer support’,
- het optimaliseren van klachtenprocedures,
- het verder inzetten op deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers

(i.s.m. Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Sporten is gezond

Sport heeft een gezondheidsbevorderend effect, zowel op fysiek als mentaal vlak. Via een aantal acties zoals naschoolse sport, sport op het werk en het project 'Bewegen op Verwijzing', schenkt het Vlaamse sportbeleid hier specifiek aandacht aan.

Ook in andere acties krijgt het gezondheidselement voldoende aandacht. Zo willen de Vlaamse sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer ook de niet of minder actieve Vlaming aanzetten tot een meer actieve levensstijl.