SDG 2 - Beleid

Plattelandsontwikkeling

Het Vlaams beleid rond plattelandsontwikkeling draagt onder meer bij aan het verduurzamen van de landbouw. Het gaat onder meer over deze strategische thema’s:

 • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
 • innovatie en opleiding
 • het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch
 • het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Daarnaast zijn er horizontale doelstellingen, zoals innovatie, milieu en klimaatadaptatie en -mitigatie.

tile-02
Tegengaan bodemdegradatie

Tegengaan van bodemdegradatie gebeurt o.a. door erosie te vermijden en het koolstofgehalte in de bodem te verhogen. Het beleid werkt op twee manieren:

 • Stimulerend beleid werkt preventief of brongericht, via beheerovereenkomsten.
 • Verplicht beleid gaat via de randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Volgende pakketten (en steunbedragen) uit de beheerovereenkomst spelen in op de gevolgen van erosie:

 • grasbufferstroken (0,13 euro/m²)
 • grasgangen (0,16 euro/ha tenzij het paalt aan de rand van een perceel 0,13 euro/ha)
 • dammen met erosiepoel (steunbedrag is afhankelijk van de grootte van de poel).
Bodembescherming en -vruchtbaarheid

Vlaanderen investeert in kennisopbouw rond bodembescherming en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. Zo willen we komen tot veerkrachtige landbouwpraktijken die bestand zijn tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

We moedigen landbouwers aan om duurzaam te werken en hun bodemkwaliteit te verbeteren door bodemerosie, afname van organische stof in de bodem en bodemverdichting tegen te gaan. We zetten in op onderzoek en sensibilisering.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bevestigt de belangrijke rol van open ruimte voor voedselproductie. Het richt zich ook op het vrijwaren van open ruimte voor de functies landbouw, natuur en bos en water.

De strategische doelstelling ‘Robuuste open ruimte’ wil de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen hebben t.o.v. 2015.

Ook kleine open ruimtes in gebieden met een meer verstedelijkt karakter kunnen een strategische rol spelen in de voedselproductie. Stadslandbouw en ruimte(on)afhankelijke voedselproductie dragen ook wat ruimte-inname betreft bij tot duurzame landbouw.

Bekijk het filmpje.

Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
  • Departement Landbouw en Visserij (DLV)
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Departement Omgeving
  • Vlaamse Landmaatschappij
 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
Gebiedsafbakening

Om de afbakening van natuur, bos en open ruimte te realiseren kwamen er AGNAS-afbakeningsprocessen, waarbij AGNAS staat voor 'Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur'. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil met AGNAS de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos.

Ondersteuning middenveld

Vlaanderen geeft via het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk structurele subsidie aan bewegingen voor een relevant maatschappelijk thema o.a. EVA vzw en Wervel.