SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

SDG17-fotoDe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale partnerschappen en samenwerking. Hoewel de officiële ontwikkelingshulp van de ontwikkelde landen tussen 2000 en 2014 met 66% is gestegen, blijven humanitaire crises door conflicten of natuurrampen financiële middelen en hulp vergen. Verscheidene landen hebben ontwikkelingshulp nodig om de groei en handel te stimuleren.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Ontwikkelingseducatie
 • Jeugd- en kinderrechten
 • Internationale uitwisseling voor de jeugd
 • Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren
 • De Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WGDO)
 • Visie 2050: een langetermijnsvisie voor Vlaanderen
 • SDG-implementatie-agenda
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden:

 • De oproep Mondiale Uitdagingen
 • De integratie van de SDG's in het Vlaamse beleid
 • Een nieuw governance model om transities en doorbraken te stimuleren
 • Voka Charter Duurzaam Ondernemen
 • Het vastleggen van 7 prioriteiten in Visie 2050:

 1. De transitie naar de circulaire economie doorzetten.

 2. Slim wonen en leven

 3. De sprong maken naar de industrie 4.0

 4. Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan

 5. Werk maken van zorg en welzijn 4.0

 6. Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem

 7. Zorgen voor een energietransitie.

Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met deze SDG:

46. In 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke, eenvoudige, slanke en transparante instellingen. met oog voor participatieve en representatieve besluitvorming.

47. Vlaanderen levert inspanningen om haar bijdrage aan de 0,7% norm in het kader van ontwikkelingssamenwerking te realiseren. 

48. Tegen 2030 is er een verschuiving binnen de overheidsuitgaven naar investeringen, waardoor Vlaanderen inzake publieke investeringen bij de top van Europa hoort.

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in de transitiepriorteit Levenslang leren.

tile-17

Subdoelstellingen (targets) over: 

 

Financiën

1    De binnenlandse capaciteit van ontwikkelingslanden verbeteren voor het innen van belastingen en andere inkomsten.

2    De verbintenis van ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden en 0,15% tot 0,20% ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen.

3   Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit verschillende bronnen.

4   Ontwikkelingslanden bijstaan in hun streven naar schuldhoudbaarheid op lange termijn.

5   Regelingen goedkeuren en uitvoeren die investeringen in de minst ontwikkelde landen moeten bevorderen.

Technologie

6   Versterken van de Noord-Zuid-, de Zuid-Zuid- en de regionale en internationale trilaterale samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie en vergemakkelijken van de toegang daartoe.

7   De ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologieën aan ontwikkelingslanden volgens gunstige voorwaarden.

8   De technologiebank en het mechanisme voor het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en innoverende capaciteit voor de minst ontwikkelde landen volledig operationeel maken.

Capaciteitsopbouw

9   De internationale steun verhogen voor het implementeren van doeltreffende en doelgerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ter ondersteuning van nationale plannen die erop gericht zijn om alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren.

Handel

10    Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie.

11    De export van ontwikkelingslanden aanzienlijk doen toenemen, in het bijzonder met de bedoeling om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen.