SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen.

SDG16-fotoHet ultieme doel van de Verenigde Naties is het bewerkstelligen van vreedzame samenlevingen. Helaas moeten we vaststellen dat bepaalde regio's gekenmerkt blijven door instabiliteit en conflicten. Het doel is om wereldwijd geweld te verminderen, net als het aantal doden dat dit probleem met zich meebrengt. SDG 16 wil een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel en alle vormen van geweld en marteling uitroeien.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Transparante en meer prestatiegerichte begroting
 • Radicaal Digitaal
 • Klimaat en onderwijs
 • Openbaarheid van bestuur
 • Basisregisters
 • Verduurzaming eigen werking
 • Het Vlaamse integratiebeleid
 • Hergebruik Overheidsinformatie
 • Meer aandacht voor diversiteit in de vrijetijdsbesteding voor de jeugd
 • Beleids- en beheercyclus voor steden en gemeenten
 • Slimme subsidies
 • E-inclusie en webtoegankelijkheid
 • Privacy en bescherming van persoonsgegevens
 • Leesbare begroting
 • Decreet deugdelijk bestuur
 • Radicalisering
 • Samenwerking justitie
 • Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden:

 • Overheidsdiensten 'SDG-Proofed' maken
 • Global goals, local focus
 • Acties tegen gendergerelateerd geweld
 • Acties tegen pesten
 • Burgerloket
 • Project Grote Oorlog
 • Beweging tegen geweld
 • No Hate Speech Platform
 • Duurzaamheidsstrategie Facilitair Bedrijf
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstelling houden verband met deze SDG:

46. In 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke, eenvoudige, slanke en transparante instellingen met oog voor participatieve en representatieve besluitvorming. (target 16.6 en 16.7)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in de transitiepriorteit Zorge en samenleven in 2050.

tile-16

Subdoelstellingen (targets) over:

16.1   Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven

16.2    Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen

16.3    De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen

16.4    Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden

16.5    Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen

16.6    Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus

16.7    Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

16.8    Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur

16.9    Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie

16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen

16.a    Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden

16.b    Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling