SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG13-fotoKlimaatverandering heeft een effect op elk land, op elk continent. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens, met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen, nu en in de toekomst.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Vlaams Klimaatplan
 • Ecologiepremie
 • Strategisch onderzoek
 • Duurzaamheid bij jeugdwerkorganisaties
 • Duurzame bedrijventerreinen
 • Pulse
 • Klimaatadaptatie van bomen
 • Clusterpact
 • Masterplan Waterbeheersing Waterwegen
 • Overstromingsrichtlijn
 • Waterbeheer
 • Bodembeschermingsbeleid
 • Busvloot vergroenen
 • Het Vlaamse adaptatieplan
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden:

 • Vlaams Klimaatbeleidsplan
 • Overstromingsrisicobeheerplannen
 • Climaxi
 • Alternatieve stadsdistributie
 • De Gemeenschappelijke Maas
 • Segmaplan
 • Masterplan Kustveiligheid
 • Pulse Trefdag
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Er zijn geen doelstellingen die rechtstreeks verband houden met deze SDG.

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in volgende transitiepriorteiten: Circulaire economie, Energie, Industrie 4.0.

tile-13

Subdoelstellingen (targets) over:

13.1   De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2   Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

13.3   De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

13.a   De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

13.b   Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen