SDG 10 - Beleid

Discriminatie bestrijden

We bestrijden discriminatie met:

 • het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet
 • de samenwerking met Unia
 • de Vlaamse Ombudsdienst als onafhankelijke orgaan voor klachtenbehandeling
 • sensibiliseringscampagnes
 • acties tegen stereotyperende beeldvorming
 • de expertendatabank (het bevorderen van diversiteit in de media)
SDG10_icoon_en_tekst
Mensen met een beperking

We zetten in op het welbevinden van mensen met een beperking door:

 • onderzoek
 • oprichting van een beleidsparticipatiestructuur
 • cofinanciering van het Steunpunt voor Inclusie
 • subsidie van gerichte projecten
Seksuele identiteit

We zetten in op het welbevinden inzake seksuele identiteit door:

 • onderzoek
 • de financierin van het Transgender Infopunt
 • de Holebifoon
 • de subsidie van gerichte projecten
Genderklik

We zetten in op het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme door:

 • het sensibiliseren omtrent notariële clausules om de negatieve financiële impact van het opnemen van zorgtaken  (t.o.v. betaalde arbeid) weg te werken
 • de uitwerking van de ‘genderklik’
 • het verhogen van de bewustwording van de invloed van gender in het alledaagse leven door de genderloopbaankloof in kaart te brengen.
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Agentschap Integratie en Inburgering
 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
Gelijkekansenbeleidsplan

We werken systematisch en overheidsbreed aan het bestrijden van discriminatie en ongelijke kansen op basis van gender, seksuele diversiteit, handicap en een gebrek aan toegankelijkheid, en hebben deze praktijk decretaal verankerd. Dit resulteert vier maal per decennium in een Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

Integratiepact

Met een integratiepact willen we, samen met het brede middenveld, een draagvlak scheppen en zoveel mogelijk actoren stimuleren om discriminatie en intolerantie op basis van nationaliteit, ras en afkomst actief te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Het Minderhedenforum neemt een trekkersrol op bij de uitwerking van dit integratiepact. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk partners en organisaties te ondersteunen en te stimuleren om acties te ondernemen.

Lerend netwerk

Om de inspanningen van lokale besturen rond integratie van personen van buitenlandse herkomst te versterken, hebben we een subsidie toegekend aan zeven pilootprojecten. Met deze subsidie kunnen de betrokken lokale besturen hun capaciteit vergroten door samen te werken en van elkaar te leren. Om deze projecten te ondersteunen en de ervaringen verder uit te dragen, starten we een lerend netwerk op.

Proeftuin inburgeraars

Maatwerk is een sleutelwoord binnen inburgering. Via proeftuinen we verwerven inzicht in de specifieke noden en mogelijke aanpak voor welbepaalde profielen van inburgeraars. Op dit ogenblik ligt de focus op laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen, 16 tot 18-jarige nieuwkomers, waaronder niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, en hoogopgeleide nieuwkomers.

Jeugd- en kinderrechtenorganisaties

We geven advies over de beleidsnota's 2018-2021 van de jeugd- en kinderrechtenorganisaties. Een van de 11 beoordelingscriteria betreft het gelijkekansenbeleid. (DCJM)

Integratie- en inburgeringsdecreet

Het integratie- en inburgeringsdecreet wordt uitgevoerd door de Commissie Integratiebeleid. Het is de bedoeling om integratie zoveel mogelijk te realiseren binnen de reguliere beleidsdomeinen, en enkel waar nodig via categoriale acties te werken.

De doelstellingen van dit decreet zijn:

 • zelfstandige en evenredige participatie van alle burgers, in het bijzonder van burgers van buitenlandse herkomst en woonwagenbewoners;
 • toegankelijkheid van dienstverlening voor alle burgers, ongeacht herkomst;
 • actief burgerschap van eenieder;
 • bevorderen van sociale cohesie.

In de commissie Integratiebeleid zijn minimaal acht beleidsdomeinen vertegenwoordigd. Daarnaast zetelen ook Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Minderhedenforum als externe experts in de commissie.

Het is de bedoeling van het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid dat onze samenleving constructief omgaat met de gevolgen van migratie. We doen dat via:

 • integratiecentra
 • onthaalbureaus inburgering
 • sociaal tolk- en vertaaldiensten
 • het Kruispunt Migratie-Integratie
 • de Huizen van het Nederlands

De voorbije decennia is het aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) sterk uitgebouwd. Het aanbod stuurt echter nog te veel de vraag. We nemen nu initiatieven om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zetten daarbij ook in op geïntegreerde trajecten. We moedigen organisaties en overheden aan om te communiceren in duidelijk en toegankelijk Nederlands en om in te zetten op taalstimulering bij kinderen en jongeren. We zijn ook een traject gestart om het sociaal tolken en vertalen verder uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle en gebiedsdekkende werking.