SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
SDG10-figuur_do-site

In 2016 zal de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter zijn dan die van de overige 99%. Wereldwijd blijven ongelijkheden en extreme armoede bestaan, ook al neemt ze in het algemeen af. Vandaag leven nog steeds 700 miljoen mensen in extreme armoede, wat gelijk is aan net iets minder dan 10% van de wereldbevolking.

De tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) wil niet alleen de ongelijkheid tussen staten verminderen, maar ook de ongelijkheid in de staten zelf. Ondanks dat in de meeste opkomende landen de armoede in de voorbije decennia is gedaald, leven grote delen van de bevolking, zoals de boeren in China en Brazilië, nog steeds in armoede, terwijl een kleine groep een groot deel van de rijkdom bezit.

Beleid

Het Vlaams beleid gaat over:

 • het horizontaal integratiebeleid
 • het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet
 • het welbevinden van mensen met een beperking
 • het welbevinden rond seksuele identiteit
 • het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme
 • het bestrijden van ongelijke kansen
 • het constructief omgaan met migratie
 • het Integratiepact
 • een sensibiliseringscampagne tegen discriminatie
 • ondersteuning van lokaal integratiebeleid
 • inburgering
 • criterium 'gelijke kansenbeleid' bij advisering rond jeugd- en kinderrechtenorganisaties
Goede praktijken

De commissie Integratiebeleid ontwikkelde in 2014-2015 samen met de Studiedienst van de Vlaamse regering, één uniforme definitie voor de variabele "herkomst". Het besluit van de Vlaamse regering dat uitvoering geeft aan het integratie- en inburgeringsdecreet verankerde dit. Deze doelgroep zal op basis van de uniforme definitie gemonitord worden. Op die manier zullen in de toekomst de gegevens over participatie van personen van buitenlandse herkomst beter kunnen gemonitord en vergeleken worden. Dit kan ook de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor ten goede komen.

Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het wegwerken van de herkomstkloof in de Vlaamse samenleving. Alle relevante beleidsdomeinen nemen acties op in dit beleidsplan. (DKB)

Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met SDG 10: 

1. In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het aantal mensen dat leeft in armoede gedaald. (target 10..)

14. Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven in Vlaanderen. (target 10.2)

15. Tegen 2030 verkleint Vlaanderen de sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn substantieel. Dit gebeurt door binnen de Vlaamse bevoegdheden bij te dragen aan de vermindering met 25% van de actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale ladder.

16. Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar een voldoende kennis van het Nederlands voor elke persoon die zich langdurig in Vlaanderen heeft gevestigd. (target 10.3)

Visie 2050

In de langetermijnvisie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in volgende transitiepriorteit: Zorg en samenleven in 2050. 

SDG10_icoon_en_tekst

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. een inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking
   
 2. de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen
   
 3. gelijke kansen en ongelijkheden
   
 4. beleid voor een grotere gelijkheid, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming.
   
 5. regulering en monitoring van de globale financiële markten en instellingen
   
 6. vertegenwoordiging van en luisteren naar de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en financiële instellingen
   
 7. ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen
   

Middelen:

a. Speciale en gedifferentieerde behandeling voor ontwikkelingslanden volgens de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie.

b. Officiële ontwikkelingsbijstand en financiële stromen aanmoedigen voor staten waar de behoefte het grootst is.

c. Reductie van de transactiekosten van overschrijvingen door migranten.