SDG 1 - Goede praktijken

De UitPAS

De UItpas is één van de instrumenten die de Vlaamse Overheid aan de lokale besturen van het UiT-netwerk ter beschikking stelt om hun participatiebeleid doordacht uit te bouwen.

Uit-pas De Vlaamse vrijetijdskaart UiTPAS is een chipkaart die uitnodigende voordelen combineert voor alle pashouders met sociale kortingen voor mensen in armoede. Achter de schermen brengt de UiTPAS intussen waardevolle -uiteraard geanonimiseerde- realtimedata in beeld over de participatiepatronen en smaakvoorkeuren van de UiTPAS-gebruikers.

Verschillende 'verticale' overlegmomenten onderbouwden dit beleid: met kansarme jongeren rond diversiteit en participatie, rond digitalisering en gegevensdeling binnen vrijetijdsparticipatie. Verder is er een regelmatig overleg met Sport Vlaanderen en de koepelorganisaties in de sport om o.a. de medewerking van de lokale sportclubs te stimuleren.

tile-01
vzw Welzijnszorg

Welzijnszorg is een verenging die van het Departement CJM subsidies krijgt, en die

  • een samenleving zonder armoede en uitsluiting als doelstelling heeft
  • wil dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen
  • armoede zichtbaar maakt de mechanismen blootlegt die aan de oorzaak liggen.
Logo welzijnszorg
Ervaringsdeskundigen - vzw De Link

Vzw De Link is erkend en gesubsidieerd als organisatie voor de coördinatie van en de toeleiding tot de opleiding van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die de armoede aan den lijve hebben ondervonden. Via een opleiding kunnen zij hun eigen armoede-ervaring verwerken en verruimen. Zij beschikken daardoor over de nodige vaardigheden om in een beroepscontext een brugfunctie te vervullen tussen de wereld van de armen en de niet-armen.

vzw De Ambrassade

De Ambrassade is een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse Overheid subsidieert de Ambrassade voor de volgende taken:

  1. de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector;
  2. de ondersteuning van de jeugdraad;
  3. het informeren van kinderen en jongeren.

Eén van de vier prioriteiten van De Ambrassade is kinderarmoede.

Oog voor armoede

Onder de titel 'Exit Kinderarmoede' wil het initiatief Oog voor Armoede het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel stimuleren om van dichtbij een verschil te maken voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Dit door in gemeenten en steden de organisatie van dialogen tussen jeugdwerkers en begeleiders van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede te ondersteunen. Samen gaan ze op zoek naar nieuwe initiatieven die lokaal het verschil kunnen maken.

De Ambrassade begeleidde in samenwerking met Uit De Marge een ondersteuningstraject voor dialoogcoaches, die de plaatselijke dialogen vormgeven. 

Iedereen verdient vakantie!

Toerisme Vlaanderen is de thuisbasis van het Netwerk Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit netwerk bevat sociale organisaties die:

  • onderschrijven dat deelname aan vrije tijd en toerisme een mensenrecht is, en
  • willen de participatie aan toerisme te verhogen. 

Daarvoor zijn verschillende tools uitgewerkt.

Ook Sport Vlaanderen maakt deel uit van dit netwerk.

Goedkopere sportklassen en -kampen

Sportklassen en sportkampen georganiseerd door Sport Vlaanderen zijn goedkoper voor kansarmen. Om dit kenbaar te maken gebeurt actieve promotie naar deze doelgroep. Men krijgt zo een korting van 50% op het aanbod.

Sport Vlaanderen werkt hiervoor samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. Hierdoor zijn er bij sportkampen ca. 3% kansarmen op het totaal aantal deelnemers. Voor de sportklassen is dat ca. 5,5%. Voor de sportlessen komt het fonds Vrijetijdsparticipatie tussen, waardoor kansarmen (zowel jong als oud) maximaal 80% korting krijgen.

Beleidsnota's jeugd- en kinderrechten-organisaties

Jeugd- en kinderrechtenorganisaties werken met beleidsnota's, onder meer om hun subsidies te verantwoorden. Het Departement CJM adviseert de organisaties bij het opmaken van deze documenten.

Een van de 11 criteria die hierbij spelen is het gelijkekansenbeleid. Volgens de definitie van het decreet is gelijkekansenbeleid beleid dat er op gericht is belemmeringen op te heffen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, sociaal-economische positie en leeftijd, om deel te nemen aan het economische, politieke en sociale leven.