SDG 1 - Beleid

Het armoededecreet

Participatie staat centraal in het armoededecreet. Om dat te bereiken, erkent en subsidieert het decreet verenigingen waar armen het woord nemen. Dit zijn vzw's die zes soorten activiteiten organiseren:

 • armen blijven zoeken,
 • armen samenbrengen in groep,
 • armen het woord geven,
 • werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen,
 • werken aan maatschappelijke structuren,
 • vormingsactiviteiten en de dialoog organiseren.

Het Vlaams Netwerk tegen armoede ondersteunt de uitwisseling tussen verenigingen en organiseert de dialoog tussen beleid en mensen in armoede.

tile-01
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

De Vlaamse regering stelt binnen de twaalf maanden na haar aantreden een Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding  op. Dit actieplan:

 • is een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden
 • komt tot stand met participatie van de doelgroepen
 • omschrijft de visie op het armoedebestrijdingsbeleid, de planning van de beleidsmaatregelen en acties op korte en lange termijn; de inzet van middelen en de wijze waarop het beleid wordt geëvalueerd.
Permanent Armoedeoverleg

Om overleg tussen de diverse beleidsdomeinen rond armoedebeleid te stimuleren, riep de Vlaamse overheid het permanent armoedeoverleg in het leven. Dit bestaat uit een horizontaal en een verticaal luik:

 • In het horizontaal overleg komen de aandachtsambtenaren armoedebestrijding van de verschillende beleidsdomeinen samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk tegen armoede, vzw De Link en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
 • Het verticaal overleg wordt per beleidsdomein georganiseerd. Het toetst specifieke beleidsinitiatieven van het betreffende beleidsdomein aan de visie en de ervaring van de doelgroep en het formuleert voorstellen tot bijsturing.
Het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Elke legislatuur komt een Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) tot stand. De vier beleidsdoelstellingen ervan zijn:

 • gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren,
 • brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren,
 • ruimte voor alle kinderen en jongeren, en
 • het verhogen van formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren in de samenleving.

Het JKP 2015-2019 kiest voor armoede als eerste strategische doelstelling en is afgestemd met het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Betrokken Vlaamse entiteiten
Structurele subsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Overheid geeft via het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk structurele subsidies aan bewegingen rond een relevant maatschappelijk thema. o.a. aan Welzijnszorg vzw.

Advies beleidsnota's jeugd- en kinderrechtenorganisaties

Dit departement geeft advies over de beleidsnota's 2018-2021 van de jeugd- en kinderrechtenorganisaties.
Een van de 11 beoordelingscriteria betreft het gelijkekansenbeleid. Dit beleid is er volgens de definitie van het decreet op gericht om belemmeringen op te heffen die het deelnemen aan het economische, politieke en sociale leven moeilijk maken.

Deze belemmeringen draaien rond:

 • sekse
 • handicap
 • afkomst
 • sociaal-economische positie
 • leeftijd.
Subsidies jeugdverenigingen

Volgende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen met specifieke werking naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren ontvigen subsidies (2014-2017):

 • Akindo,
 • Arktos,
 • Bizon,
 • Groep Intro,
 • Habbekrats,
 • KAJ,
 • Lejo
 • Uit De Marge (het Vlaams steunpunt voor werkingen rond maatschappelijk kwetsbare jeugd.)
Minder drempels voor sport

Sport Vlaanderen neem drempelverlagende initiatieven, zodat kansengroepen, waaronder mensen in armoede, de weg vinden naar en kunnen deelnemen aan sport. Dit gebeurt ook door de organisaties die via het Vlaamse sportbeleid gesubsidieerd worden, Zo bevordert sport de inclusie van kansengroepen in onze samenleving. 

Meer participatie via sport

Binnen Vlaanderen komen de belangrijkste koepelorganisaties in de sport regelmatig samen in een netwerk om op een structurele wijze participatiebevorderende initiatieven te ontwikkelen. Één van de speerpunten is het blijvend inzetten op de competentieontwikkeling van de sportprofessional als van de sportvrijwilliger. Dit gebeurt door het ontwikkelingen en aanbieden van diverse (online)vormingen, opleidingen, studiedagen, brochures, intervisie- en begeleidingstrajecten.

Beoordeling projectvoorstellen: indicator kansengroepen

Sportfederaties kunnen een aantal beleidsfocussen overnemen:

 • jeugdsport,
 • laagdrempelig sportaanbod,
 • sportkampen.

In de beoordeling van de ingediende projecten wordt er rekening gehouden met indicatoren rond kansengroepen. Dit gebeurt binnen het decreet van de georganiseerde sport.