SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
sdg01-armoede

Ondanks de strijd tegen armoede via Millenium Development Goals (2000- 2015) komt armoede vandaag nog steeds voor. Daarom hebben de Verenigde Naties een ambitieuzer plan opgesteld voor de post-2015 agenda: het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld. Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zegt dat er wereldwijd nog 1,2 miljard mensen zijn die met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen, wat de VN als maatstaf gebruikt om armoede te meten. Het doel van de SDG’s is om alle lidstaten aan te moedigen om beleidskaders te ontwikkelen en te implementeren op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau zodat we armoede tot een absoluut minimum kunnen beperken.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • het armoededecreet
 • het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding
 • het Permanent Armoedeoverleg
 • structurele subsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Specifiek rond jeugd:

 • het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
 • advies op beleidsnota's jeugd- en kinderrechtenorganisaties
 • subsidies voor jeugdverenigingen

Specifiek rond sport:

 • minder drempels voor sport
 • meer participatie via sport
 • indicator 'kansengroepen' bij beoordeling projectvoorstellen
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn onder meer volgende voorbeelden te vermelden:

 • de UitPas
 • vzw Welzijnszorg
 • Ervaringsdeskundigen armoede - vzw De Link
 • vzw De Ambrassade
 • Oog voor armoede
 • Aanspreekpunten kinderrechtenbeleid
 • Iedereen verdient vakantie !
 • Goedkopere sportklassen en -kampen
 • Beleidssnota's jeugd- en kinderrechtenorganisaties
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met SDG 1:

1. In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het aantal mensen dat leeft in armoede gedaald. (target 1.2)

35. Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de economische impact, inclusief rampschade aan kritische infrastructuur en ontwrichting van basisdiensten, die veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en klimaatgerelateerde rampen, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties, het responsabiliseren en ondersteunen van de betrokken sectoren en op het beschermen tegen armoede veroorzaakt door weeromstandigheden en klimaatgerelateerde rampen. (target 1.5)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering draagt de transitieprioriteit 'Zorg en Samenleven in 2050' bij aan de realisatie van deze SDG.

SDG1_icoon_en_tekst

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Extreme armoede voor iedereen wereldwijd wegwerken (wie met minder dan $ 1,25 per dag moet rondkomen).
   
 2. Het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, halveren.
   
 3. Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen voor iedereen implementeren, inclusief  sociale beschermingsvloeren. Tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.
   
 4. Ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook
  • toegang tot basisdiensten,
  • eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.
    
 5. Opbouw van weerbaarheid van de armen en kwetsbaren en zorgen dat ze minder worden blootgesteld aan en kwetsbaaar zijn voor extreme gebeurtenissen die met het klimaat zijn gerelateerd en voor andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen.

Middelen

a. Adequate en voorspelbare middelen voorzien voor ontwikkelingslanden, om programma's en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen

b. Solide beleidskaders op internationaal, nationaal en regionaal niveau, die gebaseerd zijn op ontwikkelingsstrategieën om de versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van armoede.