SDG 6 - Goede praktijken

Albertkanaal: innovatief waterpeilbeheer

Het Albertkanaal wordt gevoed met Maaswater dat onttrokken wordt in Luik en Maastricht. Bij langdurige droogteperiodes daalt het debiet van de Maas in die mate dat de wateronttrekking moet worden beperkt, wat voor de schipperij een diepgangbeperking op het Albertkanaal kan betekenen.

De sluizencomplexen in Ham en Olen zijn uitgerust met speciale pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom generen bij wateroverschot (energie gebruikt voor de werking van de sluizen + bijkomend 3 miljoen kWh of het jaarverbruik van ongeveer 1000 gezinnen voor het openbaar stroomnet).

De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld. (Zie ook "Adaptation of transport to climate change in Europe, EEA Report no 8/2014, box 3.15.)

tile-06
Afvalbeheersplannen zeevaart

De praktijk van de afvalbeheersplannen bestaat, analoog aan de binnenscheepvaart, ook voor de de zeevaart. Daar spelen de zeehavens een grote rol. Zie het voorbeeld van Gent. (Haven van Gent)

Meer ruimte voor de Schelde

We geven ruimte aan de Schelde en creëren estuariene natuur door het uitvoeren van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en het Geactualiseerd Sigmaplan.

Het geactualiseerde Sigmaplan heeft als hoofddoel de beveiliging van het Zeescheldebekken tegen overstromingen als gevolg van stormvloeden vanuit de Noordzee. Het plan voorziet in een combinatie van dijkverstevigingen en -verhogingen, het aanleggen van overstromingsgebieden, het ontpolderen van gebieden en het ontwikkelen van wetlands. Deze combinatie van maatregelen biedt een duurzame oplossing, zowel naar veiligheid als naar natuurlijkheid van het Zeescheldebekken toe.

De veiligheidsfunctie (overstromingsgebieden) wordt maximaal gecombineerd met de ecologische functie (creëren van 4000 hectare estuariene natuur en overstromingstolerante habitats). Het Geactualiseerde Sigmplan draagt op die manier bij aan verschillende ecosysteemdiensten, met als belangrijkste de bescherming tegen overstromingen, toename van de biodiversiteit, recreatie, de verbetering van de waterkwaliteit (slikken en schorren oefenen een gunstige invloed uit op de waterkwaliteit. Door stikstof en fosfor te verwijderen en silicium aan te rijken in het overspoelingswater, dragen schorren bij tot een gezondere N/P/Si -verhouding in de waterkolom), tot koolstofsequestratie, kraamkamerfunctie, … (De Vlaamse Waterweg)