SDG 17 - Goede praktijken

SDG-implementatie-agenda

Sinds begin 2016 ligt de nadruk van het duurzame ontwikkelingsbeleid op de integratie van de SDG's in het Vlaamse beleid. De SDG-aanpak leidt tot een SDG-implementatie-agenda die bestaat uit:

 • een duidelijke visie op lange termijn die afgestemd werd met de SDG’s (Visie 2050, die de SDG’s onderschrijft)
 • de vertaling van het SDG-kader naar Vlaanderen en het definiëren van 2030-doelstellingen voor Vlaanderen
 • het nemen van aangepaste acties, remediërende acties voor het wegwerken van de achterstand en de verdere ondersteuning van de voorbeeldacties en goede prakrijken (de transitieprioriteiten van Visie 2050 en andere voorbeeldacties)
 • de uitwerking van een duidelijk monitoring- en rapporteringssysteem, aangepast aan de SDG’s
 • de integratie de SDG’s in de interne werking, het management en de instrumenten van de overheidsinstellingen
 • samenwerking met steden, gemeenten en provincies en aanpassing van de beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • het voeren van een aangepast belanghebbendenmanagement in elke fase en het aangaan van nieuwe partnerschappen voor SDG’s. Meerdere acties zijn al uitgevoerd of zijn in uitvoering: interne vormingsworkshops, begeleidingstrajecten van overheidsinstellingen (SDG 16)
 • ontwerpen van een SDG-instrument voor overheden
Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)

Voka wil  de Vlaamse ondernemingen helpen om de SDG's in hun DNA te verankeren. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) wordt sinds januari 2017 over heel Vlaanderen uitgerold. Tal van ondernemers engageren zich om werk te maken van een duurzame bedrijfsvoering en werken tegelijkertijd aan de internationale reputatie van hun bedrijf. Op het einde van een actiejaar worden de realisaties tijdens een bezoek aan de deelnemer besproken met een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvangt de deelnemer het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Antwerpse haven

De Antwerpse havengemeenschap heeft onder leiding van het Havenbedrijf Antwerpen en Voka-Alfaport in 2016 de langetermijnvisie ‘Visie 2030’ uitgewerkt in samenwerking met o.a. de Maatschappij Linkerscheldeoever. De rode draad doorheen deze visie zijn de 17 SDG’s, met een focus op SDG's 6, 9 en 17 die het meest impact hebben op de kernactiviteiten van de haven. Er wordt een actief beleid gevoerd om de bijna 2000 bedrijven in de Antwerpse haven te betrekken. Door middel van getuigenissen van bedrijven uit de haven die meteen op de kar sprongen, kregen andere bedrijven informatie over het belang, de meerwaarde en de opportuniteiten die dit met zich mee brengt. De SDG’s waren ook een criterium bij de oproep voor de eerste Sustainability Award voor bedrijven uit de Antwerpse haven. 
Het Havenbedrijf Antwerpen heeft de 17 SDG’s geïntegreerd in zijn interne en externe communicatie en acties. Daarnaast werkt het ook aan een internationale leidraad voor duurzaamheidsrapportering voor havens, waarbij een duidelijke link wordt gelegd met de 17 SDG’s.

Nieuw governance model

De Vlaamse overheid zet sinds 2011 in op een nieuw governance model om transities en doorbraken te stimuleren. Het transitiemanagement focust op systeeminnovatie, co-creatie en gedeelde verantwoordelijkheid met partners en belanghebbenden, opzetten van vernieuwende experimenten, learning by doing, integratie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, beleidsintegratie en langetermijnperspectief.

De Vlaamse regering definieerde in Visie 2050 zeven transitieprioriteiten waarvoor we deze aanpak toepassen:

 • De transitie naar de circulaire economie doorzetten
 • Slim wonen en leven
 • De sprong maken naar de industrie 4.0
 • Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan
 • Werk maken van zorg en welzijn 4.0
 • Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem
 • Zorgen voor een energietransitie
tile-17
Oproep Mondiale Uitdagingen

De oproep ontwikkelingseducatie 2016 werd gelanceerd onder de naam 'oproep Mondiale Uitdagingen' en stond vooral in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het 'act local, think global'-principe.  We beogen innovatieve projecten met sterke partnerschappen en met een focus die verder gaat dan het ontwikkelen van educatieve pakketten voor (lager en secundair) onderwijs. 

SDG startdag

Om het draagvlak voor de SDG's extern, bij partners en belanghebbenden te verhogen organiseerden we in samenwerking met CIFAL Flanders, Voka, VVSG, The Shift, Verenigde Verenigingen en tal van andere partners op 8 juni 2016 een SDG-startdag voor meer dan 200 deelnemers (belanghebbenden)