SDG 17 - beleid

Visie 2050: een langetermijnvisie voor Vlaanderen

De Vlaamse regering werkt aan de 'Visie 2050 - een langetermijnstrategie voor Vlaanderen'. De SDG's maken integraal deel uit van deze Visie 2050. Dit is de 3e Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling. We werkten samen met verschillende belanghebbenden en partners aan deze langetermijnvisie. Visie 2050 omvat ook een vernieuwend governance model en werkt aan zeven transitieprioriteiten.

Jeugd- en kinderrechten

We bouwen partnerschappen uit met jeugd- en kinderrechtenorganisaties en brengen ze in de reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid samen met de aanspreekpunten van de Vlaamse overheid. We subsidiëren ook het Kenniscentrum KInderrechten voor de overdracht van academische kennis en de KInderrechtencoalitie Vlaanderen voor NGO-rapportage over het kinderrechtenverdrag. We werken met verschillende partners ook op internationaal vlak samen rond deze thematiek.

Het is decretaal verplicht om een Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) in te dienen bij het Vlaams Parlement binnen het eerste jaar van een nieuwe legislatuur. De vier decretaal opgelegde beleidsdoelstellingen zijn:

 • gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren
 • brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren
 •  ruimte voor alle kinderen en jongeren
 •  het verhogen van formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren in de samenleving.

Voor de uitvoering van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan is er een netwerkgroep beleidsparticipatie. Het is een actief lerend netwerk met de focus op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.

De Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

We coördineren het Vlaamse beleid inzake duurzame ontwikkeling, maar de minsters zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van hun bevoegdheid. De Vlaamse WGDO of WerkGroep Duurzame Ontwikkeling, bestaande uit vertegenwoordigers van alle beleidsdomeinen. Zij stemmen het beleid af, zoals dat voorzien is in het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Dit decreet stelt dat het duurzame-ontwikkelingsbeleid inclusief, gecoördineerd en participatief is.

Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

Het Kenniscentrum Kinderrechten ontwikkelt een reflectie-instrument rond 'Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren'. Het instrument zet beleidsmakers aan om vanuit een kinderrechtenbril te reflecteren over de participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid. 

Ontwikkelingseducatie

We stimuleren een sterker en breder draagvlak voor een solidaire en mondiale samenleving. Ontwikkelingseducatie richt zich naar publieke en private organisaties die inzetten op sensibilisatie rond mondiale kwesties en actief burgerschap.

SDG-implementatie-agenda

We werken samen met meerdere partners bij de uitvoering van de SDG's, waaronder CIFAL Flanders, VVSG, The Shift, Verenigde Verenigingen, Kenniscentrum steden, bedrijven, steden, middenveldorganisaties en NGO's.

We ondersteunen Voka (Vlaamse netwerk van ondernemingen) bij haar werking om de SDG's en duurzame ontwikkeling meer te integreren in de  missie/visie en werking van de Vlaamse bedrijven, en we werken samen met de koepelorganisatie van de hogescholen en universiteiten (VHORA en VLIR) om de SDG's en duurzaamheid meer te integreren in hogescholen en universiteiten. 

De studiedienst van de Vlaamse overheid verzamelt informatie om de voortgang te meten van de SDG's en ander belangrijk Vlaams langetermijnbeleid.

Internationale uitwisseling voor de jeugd

We geven subsidie aan de vzw Jint, het coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. Zij krijgen de opdracht om de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen en op basis daarvan ook de reflectie over de jeugd, het jeugdwerk en het jeugd- en kinderrechtenbeleid te bevorderen.

tile-17
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
  • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Omgeving
  • Departement Omgeving
 • Werk en Sociale Economie
  • Departement Werk en Sociale Economie