SDG 16 - Goede praktijken

Overheidsdiensten 'SDG-proof' maken

De eerste stap voor het inbedden van de SDG's in de organisatie is de medewerkers vertrouwd maken met het SDG-kader. Hiervoor zijn sensibilisatie en vorming essentieel. Dit gebeurde vormingsworkshops voor ambtenaren in samenwerking met de partners CIFAL Flanders en Sustenuto. Ook in de toekomst zullen geregeld aangepaste SDG-vormingen plaatsvinden, dit zowel generiek (voor alle ambtenaren) als specifiek voor directieraden en managementcomités.

We werken een SDG-stappenplan voor de overheidsentiteiten uit en voorzien bijeenkomsten en brainstormsessies om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Bedoeling is dat op deze manier meerdere overheidsinstellingen 'SDG proofed' worden. Zie ook de SDG-handleiding.

Global goals, local focus bij gemeenten

Al meer dan 10 % van de Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden de engagementsverklaring 'Global goals, local focus'. Via deze verklaring,gaat het gemeentebestuur akkoord met het internationale kader.

Verschillende gemeenten hebben hun huidige meerjarenplan al afgetoetst aan de SDG’s (bv. Gent en Vorselaar).  Sommige gemeenten richtten een interne werkgroep rond duurzaamheid op (bv. Ternat, Heist-op-den-Berg, Bornem). Deze transversale werkgroep bekijkt dan hoe er gemeentebreed met de SDG’s aan de slag kan worden gegaan.

Sommige gemeentelijke adviesraden voor ontwikkelingssamenwerking of milieuraden organiseerden een lerend netwerk met alle andere adviesraden rond de SDG’s/duurzaamheid (bv. Herent). De verschillende raden denken dan na over de manier waarop de SDG’s in de verschillende beleidsdomeinen kunnen worden ingebed.

Vanuit de adviesraden en het middenveld komen dan (idealiter) concrete beleidsvoorstellen naar de lokale besturen. Verschillende gemeenten hebben al breed gesensibiliseerd over de SDG’s zowel intern (bv. Sint-Niklaas, Balen, Bierbeek) als extern met posters, informatieavonden, gemeentelijk infoblad, acties in  scholen, bibliotheken, culturele centra, … . Soms gebeurt dit in samenwerking met buurgemeenten. 

Acties tegen gendergerelateerd geweld

We streven naar een geweldloze samenleving door mee te werken aan het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld en door de problematiek van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap in kaart te brengen.

Project Grote Oorlog

Met verschillende projecten rond de honderdste verjaardag van WOI maakten we de huidige en toekomstige generaties bewust van thema’s als verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding. Dit stimuleert een open en tolerante samenleving en een actieve internationale oriëntatie.

Beweging tegen geweld

Via het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk krijgt o.a de vzw Beweging tegen geweld structurele subsidie. Deze organisatie brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en probeert zo de spiraal van geweld te doorbreken.

Dit gebeurt via sensibilisatie-initiatieven zoals, netwerkvorming en educatie in Vlaanderen en Brussel, die gericht zijn naar een breed publiek.

Burgerloket

Het project Burgerloket wil ervoor zorgen dat de burger alle informatie die de overheid over hem heeft, op 1 plaats terugvindt

Acties tegen pesten

Het netwerk 'Kies kleur tegen pesten' organiseert elk jaar de week tegen pesten op scholen. De actie wordt gecoördineerd door de jeugdorganisatie Tumult en zal ook uitgebouwd worden in het jeugdwerk. 

Voor het jeugdwerk wordt een prijs uitgereikt op drie niveaus:

  1. vormingsbudget voor gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten
  2. lokale groepen met vrijwilligers
  3.  lucky price: een oproep om in de eerste weekend van de week tegen pesten het time-outteken te maken tegen pesten. 
No Hate Speech Platform

Met No Hate willen we online en offline haatspraak en haatzaaien terugdringen in Vlaanderen.  Daarvoor sensibiliseert, vormt en ondersteunt het No Hate Speech Platform jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, forumbeheerders ... om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak. De campagne wordt breed gedragen en actief ondersteund door het middenveld. 

tile-16
Duurzaamheidsstrategie Facilitair Bedrijf

Het Facilitair bedrijf heeft een hoge ambitie inzake duurzaamheid en integratie van de SDG’s. Het is hun strategie om uit te groeien tot het kenniscentrum en de referentie inzake duurzaam facilitair management en door het realiseren van een duurzame werkplek en werkplekomgeving voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarbij zet het Facilitair bedrijf in op volgende prioritaire duurzaamheidsthema’s:

  • duurzaam vastgoed o.a. via renovatie en nieuwbouw van Vlaamse overheidsgebouwen met als ambities energie-neutraliteit, integrale toegankelijkheid, circulariteit en meerwaarde creëren voor de omgeving
  • duurzame facilities o.a. via duurzame mobiliteit (actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark), duurzame catering en streven naar zero-restafvalkantoren
  • duurzame overheidsopdrachten (100%)
  • duurzame ICT (veilgheid & privacy, energie-efficiëntie en radicaal digitaal/enabler)
  • duurzaam HR-beleid (veilige en gezonde werkplek, opleiding en training, inclusief en duurzaam gedrag personeel)
  • deelname aan multistakeholderoverlegmomenten (lerende netwerken) en inregelen van partnerships.

Het Facilitair Bedrijf zit in het begeleidingstraject van CIFAL Flanders om uit te groeien tot SDG Champion (traject van 3 jaar).