SDG 16 - Beleid

Transparante en meer prestatiegerichte begroting

De Vlaamse Overheid zet stappen naar een transparantere en meer prestatiegerichte begroting. Systematisch wordt beleids- en prestatie-informatie gebruikt als verantwoording bij budgettaire beslissingen. Zo worden de beschikbare middelen op een efficiënte en effectieve manier ingezet voor maatregelen die het meeste bijdragen tot de welvaart en het welzijn van onze maatschappij. 

Radicaal Digitaal

De Vlaamse besluitvorming moet transparant, participatief, evidence based en rechtszeker zijn, en gebaseerd op vertrouwen. We maken er werk van burgers en organisaties nog meer te betrekken bij beleidsvoorbereiding en een continue dialoog te voeren met de samenleving.

Daarom zetten we in op de vermindering van de regeldruk en op meer administratieve vereenvoudiging. Demografische en sociaal-economische vooruitzichten, kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken, beleidsevaluatie en gedragsinzichten dragen bij tot een evidence based besluitvorming.

We willen met het project radicaal digitaal, de digitalisering van de Vlaamse besluitvorming maximaal innoveren en ondersteunen. De openbaarmaking van de regeringsdocumenten is een eerste stap naar meer transparantie in de besluitvorming. Het 'Groenboek bestuur werkt deze principes verder uit. Daarover is uitgebreid overlegd met de belanghebbenden en was er een openbare consultatie. 

De conceptnota Vlaanderen Radicaal Digitaal omvat de ambitie van de  Vlaamse Regering om de Vlaamse overheid te transformeren naar een informatiegedreven overheid, dit met een eenvoudige beheersstructuur op het informatie- en ICT-beleid en met het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD). Bovendien biedt Vlaanderen Radicaal Digitaal een hefboom voor een nieuwe aanpak rond een verregaande procesvereenvoudiging en slimme digitalisering, die vertrekt vanuit de leefwereld en de logica van de gebruiker. De acties en initiatieven in het kader van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal passen binnen de Europese Digitale Agenda. 

Klimaat en onderwijs

We zetten in op 11 maatregelen rond ‘klimaat en onderwijs’, verschillende hebben betrekking op de verduurzaming van de schoolgebouwen:

 • oproep energiebesparende investeringen hogescholen en universiteiten
 • afregelen van ketel
 • REG-investeringen leerplichtonderwijs
 • zonneplan voor schoolgebouwen
 • energiemanagement bij scholen
 • energieprestatiecontracten voor scholen
 • kostenbesparing door samenaankoop energie
 • klimaattrajecten op schoolniveau 
 • wedstrijd energieke school.
Verduurzaming eigen werking

De Vlaamse overheid heeft een intern netwerk om de overheidsinstellingen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun werking.  Dit sluit aan bij de goedevoorbeeldfunctie van de Vlaamse overheidsinstellingen. Voorbeeldacties die lopen bij de Vlaamse instellingen zijn:

 • innovatieve en duurzaam aanbestedingen
 • integratie van de SDG’s/duurzaamheid in de Missie en de Visie van de overheidsinstellingen
 • duurzaam wagen- en gebouwenpark
 • energieactieplan van de Vlaamse overheid
 • verduurzaming van catering en evenementen
 • internationaal MVO-actieplan (MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • acties rond interne milieuzorg
 • acties tegen voedselverspilling op het werk
 • duurzaam personeelsbeleid en welzijn op het werk.

Meerdere overheidsinstellingen zetten stappen in het kader van interne verduurzaming en milieuzorgsystemen: zo heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een ISO 14001-certificaat en de Vlaamse Milieumaatschappij een EMAS-registratie. Het Departement Werk en Sociale economie werkt ook de MVO-scan voor overheidsinstellingen uit. 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Vlaanderen heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Europa omgezet in aangepaste regelgeving. 

Samenwerking justitie

We bouwen de justitiehuizen zo uit dat we geloofwaardig zijn in de uitvoering van straffen en maatregelen en sterk in de gepaste omkadering van daders en slachtoffers. We leggen gerichte welzijnsaccenten op het groeiende raakvlak tussen hulpverlening en justitie en we versterken de samenwerkingsverbanden met de justitiële partners.

Openbaarheid van bestuur

Er is een decreet rond openbaarheid van bestuur. Het basisprincipe houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen. Jaarlijks ontvangen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement een rapport over de uitvoering van het decreet, dat zelf elke 5 jaar het voorwerp is van een evaluatie (door een extern bureau). Uit de rapportering en de evaluatie blijkt dat de bepalingen uit het decreet in grote mate worden nageleefd. 

Het Vlaamse integriteitsbeleid

We voeren een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid. We zetten in op 3 pijlers: preventie, detectie en controle en reactie en sanctie. De scope van het Vlaams integriteitsbeleid is ruimer en de ambitie groter dan de SDG-target die enkel over anti-corruptie gaat. 

Beleids- en beheerscyclus voor steden en gemeenten

Voor de subsidiëring van de steden en gemeenten wordt de beleids- en beheerscylcus (BBC) gebruikt. Dat is het kader met de doelstellingen en het meerjarenplan van de steden en gemeenten. We zetten momenteel stappen om de SDG's en duurzaamheid daarin te integreren. Verschillende gemeenten hebben hun huidige meerjarenplan al afgetoetst aan de SDG’s en zetten meerdere stappen om de werking, beleid en instellingen te verduurzamen en de SDG's te integreren.

Leesbare begroting

We werken aan een beter leesbare begroting, die het voor alle stakeholders duidelijk maakt welke middelen worden ingezet voor welke beleidsmaatregelen. Op die manier kan er een groter publiek engagement ontstaan, bijvoorbeeld in het Vlaams Parlement, wat kan leiden tot effectiever beleid, betere dienstverlening en een sterkere verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. Zo worden op Vlaams niveau doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkeld.

Jeugd- en kinderrechtenbeleid

We geven via het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid structurele subsidie aan organisaties zoals Jong & Van Zin vzw, de Kinderrechtswinkel, Awel vzw en Tumult.

 • Jong & Van Zin vzw informeert en motiveert de kinderen en jongeren om zichzelf en de andere te ontdekken, waardoor ze zelfbewuste en respectvolle keuzes kunnen maken. 
 • De Kinderrechtswinkel verstrekt juridische informatie, advies en bijstand over de kinderrechten en het jeugdrecht om zo de rechtspositie van minderjarigen te verbeteren. 
 • Awel vzw, de kinder- en jongerentelefoon,  is er voor kinderen en jongeren met vragen. Zij biedt informatie via telefoon, e-mail, website en chat. 
 • Tumult  is een jeugddienst die werkt aan vredesopvoeding door vorming aan jeugd en begeleiders, en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren zoals kampen, vredesreizen, interculturele wandelingen, inleefreizen. 
Basisregisters

We bouwen een aantal (gekoppelde) basisregisters uit, die ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt en dat beschikbare informatie toegankelijk en gemakkelijk terugvindbaar wordt. Zo zal het Dienstverleningsregister een overzicht bieden van alle overheidsdienstverlening en relevante metadata hieromtrent (bv. criteria/voorwaarden, afleverende entiteit, contactgegevens,...). De Informatiecatalogus zal een overzicht bieden van alle overheidsinformatie die er is en samen met het Digitaal Archief Vlaanderen ook de toegankelijkheid van de informatie verbeteren. 

Hergebruik overheidsinformatie

We hebben de Europese PSI-richtlijn omgezet in Vlaamse regelgeving door een wijziging in het decreet hergebruik van overheidsinformatie. Dit duidt erop dat we bestuursdocumenten toegankelijk willen stellen. In het regeerakkoord staat ook dat we open data als de norm zien. Er werden verschillende infosessies gegeven om het gewijzigde decreet hergebruik overheidsinformatie meer kenbaarheid te geven. 

Slimme subsidies

We willen de subsidieprocessen stroomlijnen en tot een efficiënt georganiseerde backoffice voor subsidieverstrekkers komen. Dat moet gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten onderling mogelijk maken. Als tweede doelstelling worden gebruiksvriendelijke subsidieprocessen voor de subsidieaanvragers beoogd. De aanvrager weet waarvoor hij waar terecht kan, heeft eenvoudig toegang tot informatie en kan op een digitale manier met de subsidieverstrekker communiceren en moet gegevens maar één keer doorgeven. Het project zal leiden tot een subsidiedatabank die zorgt voor een verhoogde transparantie over de uitgekeerde subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid.

Decreet deugdelijk bestuur

Het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector legt regels op met betrekking tot transparantie, verantwoording, toezicht en verloning. Dat moet ertoe bijdragen dat de middelen waarover de Vlaamse publieke sector beschikt optimaal worden besteed en daarover ook verantwoording kan worden afgelegd.
Het decreet deugdelijk bestuur bepaalt dat de Vlaamse Regering om de drie jaar aan het Vlaams Parlement een rapport zendt over de wijze waarop het decreet is toegepast en eventueel de nodige voorstellen doet tot aanpassing van het decreet. Er is op 31 maart 2017 laatst gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Uit de rapportering blijkt dat de bepalingen uit het decreet in grote mate worden nageleefd.

tile-16
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Financiên en begroting
  • Departement Financiën en begroting
 • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Het Facilitair Bedrijf
  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Audit Vlaanderen
 • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Justitiehuizen
 • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  • Departement Buitenlandse Zaken
 • Beleidsdomein Jeugd, Cultuur, Sport en Media
  • Departement Jeugd, Cultuur en Media
 • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Departement Onderwijs en Vorming

  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  • Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen

Meer aandacht voor diversiteit in vrijetijdsbesteding voor de jeugd

Vanuit een burgerkabinet werden verschillende groepen bevraagd over diversiteit en vrije tijdsbesteding voor de jeugd. De resultaten werden verwerkt in een visienota die een beleidsnetwerk om verdere acties concreet vorm te geven. Dat netwerk organiseerde een ronde tafel rond diversiteit tussen de minister van Jeugd en de jeugdwerksector. Dit leidde tot de projectoproep 'Bruggenbouwers', waarbij organisaties samenwerken met jeugdorganisaties om het aanbod in de vrije tijd meer af te stemmen op de huidige diverse samenleving.

E-inclusie en webtoegankelijkheid

We staan ook ten dienste van de zwakke webgebruiker of van vlamingen die niet thuis zijn in de digitale wereld. Daarvoor werden richtlijnen en tips uitgewerkt, herbruikbare componenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld en goede praktijken meegegeven. Zo kunnen we alle overheden ondersteunen om hun digitale dienstverlening zo drempelverlagend mogelijk beschikbaar te stellen.
Op 3 mei 2016 werd een politiek akkoord gesloten over een nieuwe Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties. Ook Vlaanderen onderneemt stappen om die richtlijn te implementeren.

Radicalisering

We nemen proactief deel aan een Vlaamse overlegstructuur die verschillende beleidsinitiatieven coördineert, verschillende beleidsniveaus informeert en expertise verzameld over radicalisering en gewelddadig extremisme. We subsidiëren 8 projecten die werken rond positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. Daarnaast organiseren wij regelmatig een sectoroverleg om informatie doorstroom te garanderen, noden te bevragen en vinger aan de pols te houden. We nemen ook deel aan internationaal overleg en uitwisseling rond de thematiek.