SDG 15 - Goede praktijken

Participatie

We voeren een participatorisch proces op regionaal en lokaal niveau waarmee we beslissen over de natuurdoelen en over implementatiemaatregelen, om samenwerking en effectieve participatie in de implementatie te versterken en ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van groene infrastructuur.                                                            

Programmatische Aanpak Stikstof

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) start met het meten van de stikstofvervuiling door landbouwbedrijven in of nabij Natura 2000-gebieden. Het is die vervuiling die met een programmatische aanpak teruggebracht zou moeten worden tot een niveau dat het halen van de Instand-houdingsdoelstellingen toelaat. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ontwikkelde een Databank Passende Beoordeling in het kader van de PAS. 

Grondeninformatieregister (GIR)

In het streven naar een betere bodemkwaliteit beheren we een grondeninformatieregister (GIR), dat alle gekende data over bodemverontreiniging in Vlaanderen bevat. Het register bevat de Vlaamse gronden waarop activiteiten met een verhoogde kans op verontreiniging werden uitgevoerd, de resultaten van bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, saneringswerken en andere relevante bodeminformatie. Elke Vlaming kan het register consulteren door een bodemattest aan te vragen voor een bepaalde grond.

BIj verkoop of  andere  overdracht van een grond, is er een verplichte raadpleging van het grondeninformatieregister, en moet  de notariële akte de inhoud van het bodemattest bekend maken aan de koper of verwerver, zodat deze op de hoogte is van de bodemkwaliteit van het stuk grond dat hij plant te kopen. Op die manier krijgt de koper wettelijk bescherming tegen de nadelige gevolgen van bodemverontreiniging. Vlaanderen was wereldwijd een van de eerste regio's om het concept van een grondeninformatieregister gekoppeld aan een bodemattest te ontwikkelen. 

Vlaanderen heeft een streng wettelijk verankerd systeem dat bodemonderzoeks- en saneringsverplichtingen koppelt aan de overdracht van een grond. De notaris speelt hierbij een cruciale rol. Bij verkoop of andere overdracht van een grond, moet de notaris steeds nagaan of op het terrein in het verleden activiteiten met een verhoogd risico op bodemverontreiniging werden uitgeoefend. Als dat het geval is, kan de overdracht of verkoop van het terrein niet plaatsvinden, vooraleer er een bodemonderzoek op uitgevoerd wordt. Brengt dit onderzoek een ernstige of normoverschrijdende verontreiniging aan het licht, dan moet deze eerst gesaneerd worden. Als men toch wil verkopen of overdragen vooraleer het perceel volledig gesaneerd is, kan dit maar dan moet eerst een verbintenis ondertekend worden en moet het bedrag van de kostprijs van de sanering gegarandeerd worden tegenover de OVAM met een financiële zekerheid. 

Geïntegreerde beheersplannen

We voeren proefprojecten rond geïntegreerde beheersplannen uit, die Europese instandhoudingsdoelstellingen verzoenen met beheersdoelstellingen voor beschermde cultuurhistorische landschappen.

Help de Aziatische hoornaar te bestrijden

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die nu ongeveer twee jaar voor komt in Vlaanderen en bijen aanvalt. Ze kunnen op korte tijd zelfs hele kolonies uitroeien. Over heel Europa worden de Aziatische hoornaars daarom actief bestreden. Dat gebeurt door hun nesten te verdelgen, maar de nesten zijn moeilijk te vinden.

Daarom is uw hulp welkom! Lees er meer over via de link hieronder en help zo de biodiversiteit (en onze voedselproductie) te beschermen.

tile-15