SDG 15 -Beleid

Landdegradatie

Vlaanderen streeft naar landdegradatieneutraliteit en steunt Europese en Internationale initiatieven die kunnen leiden tot een doelgerichte, proportionele en risicogebaseerde bescherming van de bodem. Naast acties om bodemerosie en de afname van het bodemkoolstofgehalte tegen te gaan is principieel beslist om het netto ruimtebeslag (land take) te halveren tegen 2025 en te stoppen in 2040.

Landschappelijk erfgoed

In het kader van het regulier erfgoedbeleid inventariseren, beschermen en beheren we onder meer landschappelijk erfgoed, dat voornamelijk culturele en regulerende ecosysteemdiensten levert.

Bodemsanering

We richten het Vlaamse bodemsaneringsbeleid maximaal op het helpen realiseren van maatschappelijke behoeften (ruimte, water, ondersteuning van kwetsbare groepen, bodem als ecosysteem, gezondheid, voeding, …). Daarom hanteert Vlaanderen de doelstelling dat tegen 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging is opgestart en dat nieuwe bodemverontreiniging maximaal wordt voorkomen. Het beleid inzake bodemsanering is er op gericht om zoveel mogelijk de richtwaarden voor bodemkwaliteit te realiseren. Deze richtwaarden beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder enige beperking op te leggen. De bescherming van de bodem tegen verontreiniging heeft tot doel zoveel mogelijk de streefwaarden voor bodemkwaliteit te behouden. Deze streefwaarden beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat we als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken terugvinden. We moedigen het duurzame gebruik van uitgegraven bodem aan zodat de uitgegraven bodem maximaal dient als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen.

Natura 2000

Met het Natura 2000-programma leggen we een belangrijke focus op de instandhouding en het herstel van habitats en leefgebieden van soorten van Europees belang. Bij de uitwerking van de maatregelen leveren de landschappelijke waarden het kader aan teneinde een robuuste natuur met gezonde ecosystemen te realiseren. Voor de implementatie werken we met een ondersteunend kader op maat van de landeignaar. Met de kennisopbouw over ecosysteemdiensten werken we de aanpak voor het herstel en het behoud van ecosystemen verder uit op landschapsniveau. Ontwikkeling van groene infrastructuur in stedelijk gebied en op bedrijventerreinen stimuleren we via technische en financiële ondersteuning. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek voert onderzoek en monitoring rond Natura 2000 uit.                                             

Plattelandsontwikkeling

We stellen middelen uit het Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling ter beschikking voor het sluiten van beheerovereenkomsten. Beheerpakketten zijn mogelijk voor het beschermen en bevorderen van de akker- en weidevogelpopulatie, voor biodiversiteitsherstel op perceelsranden en soorten rijke graslanden en voor behoud kleine landschapselementen. 

Instanthoudingsdoelstellingen

We geven uitvoering aan instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van het Natura 2000-programma: we zijn nauw betrokken bij de opmaak van de managementplannen voor het realiseren van de IHD’s. Waar relevant zijn we actief betrokken in de overlegplatformen per habitatrichtlijngebied en zetelen we ook in de projectgroep (overleggroep met Vlaamse en federale administraties) en de gewestelijke overleginstantie (overleggroep met het middenveld). Zo droegen we in 2015 bij aan de vaststelling van de managementplannen. In deze plannen zijn o.a. voor ongeveer 1650 ha aan oppervlaktedoelen op gronden van Waterwegen en Zeekanaal nv meegenomen.

Invasieve soorten

Invasieve uitheemse soorten hebben een belangrijke impact op land- en waterecosystemen met negatieve effecten op biodiversiteit en economie. Naast communicatie en capaciteitsopbouw werken we een strategie uit om vestiging van nieuwe invasieve soorten te voorkomen, en om gepaste bestrijdings- en controlemaatregelen in te voeren. De resultaten van bestrijdingsmaatregelen voor een aantal invasieve soorten worden geëvalueerd.
We ontwikkelden een 'early warning'-systeem in samenwerking met natuurverenigingen, en zetten in op de verdere ontwikkeling van beheersmaatregelen voor prioritaire invasieve soorten, een versterking van de kennisbasis, en een gestructureerde samenwerking op Belgisch niveau.

Biodiversiteit

De beleidsdoelstellingen rond biodiversiteit concentreren zich op de instandhoudingsdoelstellingen.

tile-15
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Departement Omgeving
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • Departement Mobiliteit Openbare werken