SDG 14 - Beleid

Zeewetenschappelijk Onderzoek

We ondersteunen het zeewetenschappelijk onderzoek door sterke Vlaamse mariene onderzoeksgroepen die internationaal ook een partner zijn in diverse samenwerkingsverbanden, via allerhande programma’s en organisaties, en stimuleren innovatie (ook internationaal), zodat zich eventueel een cluster (blue economy cluster) rond het thema kan vormen.

Cultureel erfgoed onder water

We implementeren de UNESCO-conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Parijs, 2001) om het behoud en beheer van het onderwatererfgoed in de rivieren, in de havens en op het strand tot aan de laagwaterlijn te verzekeren. Vlaanderen is bevoegd voor het implementeren van de conventie cultureel erfgoed onder water voor de binnenwateren en de kust tot de laagwaterlijn. Grote infrastructuurwerken aan de kust en langs de binnenwateren en baggerwerken in de binnenwateren hebben impact op de archeologische sites. We inventariseren en beschermen het archeologisch erfgoed in, langs en onder de binnenwateren en langs de kust en ontwikkelen methodieken voor het registreren van de archeologische sites onder water. 

Visserij verduurzaamt

We voeren het Vistraject en het convenant 'Visserij verduurzaamt' uit. De wegen naar een duurzame Vlaamse visserijliggen vast via zeven doelstellingen in het Vistraject. Die doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in het convenant ‘Visserij Verduurzaamt’. Het gaat om duurzame visbestanden, een vloot met een minimale impact op het ecosysteem, bescherming van natuur op zee, economisch rendabele rederijen, een specifieke aanpak voor kust- en kleinschalige visserij, een aantrekkelijk en veilig vissersberoep en opleiding van nieuwe vissers tot beschermers van de zee. 

Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Het Vlaamse visserijbeleid is gebaseerd op het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het GVB streeft ernaar dat zowel de visserij als de aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn en een bron van gezond voedsel voor de burgers van de EU vormen. Daarnaast bevordert het een dynamische visserijsector en wil het een goede levensstandaard voor de visserijgemeenschappen waarborgen. Het voldoen aan de aanlandingsverplichting met het verbod op de teruggooi van bijvangsten geldt als een belangrijke actuele uitdaging voor de sector. Het Vlaamse actieplan 'Selectief vissen doet leven' zet hierop in. Selectief vissen doet visbestanden overleven en mariene gebieden leven, beperkt voedselverspilling en biedt de vissers een duurzame visvangst en een duurzame toekomst.

Actieplan Marien Zwerfvuil

We voorzien in een integraal actieplan marien zwerfvuil dat zich richt op alle afvalstromen die een impact kunnen hebben op het marien milieu, dus zowel zwerfvuil op land, drijfvuil in waterwegen, microplastics en kunststoffen, achtergelaten zwerfvuil op de stranden en afval afkomstig van schepen (zowel commerciële vaart, visserij als pleziervaart). 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

We voeren een onderzoeksproject uit dat kadert in de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het onderzoeksproject omhelst de monitoring van de aantallen en de verspreiding van mariene top-predatoren door middel van gestandaardiseerde scheeps- en vliegtuigtellingen. Daarnaast worden de effecten van antropogeen handelen (vervuiling, visserij, windmolens) op mariene sleutelsoorten onderzocht door tellingen van gestrande zeevogels, onderzoek naar plastic in zeevogelmagen, de mate van oliebesmeuring bij zeevogels en onderzoek naar het dieet en habitatgebruik van zeevogels. 

tile-14
Betrokken Vlaamse entiteiten
 • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
 • Beleidsdomein Omgeving
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

  • Agentschap Onroerend Erfgoed

 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

  • De Vlaamse Waterweg

  • De Scheepvaart