SDG 13 - Goede praktijken

Vlaams klimaatbeleidsplan

Na het definiëren van de doelstellingen in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020, identificeren we in de voortgangsrapporten de valkuilen en bijkomende inspanningen, nodig om de 2020 doelstellingen te halen. Op basis van deze conclusies, de EU-doelstellingen voor 2030 en het streefdoel van een transitie naar een koolstofarme economie in 2050, organiseerde Vlaanderen een multisectoriële klimaattop (met inbegrip van stakeholdersconsultaties en engagement van alle Vlaamse ministers) om samen te werken aan een geïntegreerd klimaat- en energieplan voor de periode 2021-2030 en naar een langetermijnklimaatstrategie (2050). 

Overstromingsrisicobeheerplannen

De Overstromingsrichtlijn van 2007 vraagt de lidstaten om maatregelen te nemen tegen de negatieve gevolgen die overstromingen kunnen hebben. Ze verplicht de lidstaten om overstromingsrisicobeheerplannen op te maken. In gebieden waar zich overstromingen kunnen voordoen moeten doelstellingen bepaald worden en maatregelen genomen worden om de overstromingsrisico’s te beperken en de bevolking, economische activiteiten, ecosystemen en het cultureel erfgoed te beschermen. De overstromingsrisicobeheerplannen die uitvoering geven aan de Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. Op basis van modellen die aangeven waar het overstromingsrisico het hoogst is en waar maatregelen het meest urgent zijn, zijn acties vastgelegd volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid (www.integraalwaterbeleid.be).

Masterplan Kustveiligheid

Het Masterplan Kustveiligheid beoogt voor de hele Vlaamse kust de realisatie van een verhoogde en afdoende afweer tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. We werken sinds 2011 ononderbroken aan de uitvoering van het masterplan (www.kustveiligheid.be).
 

Climaxi

Binnen Climaxi zijn mensen met uiteenlopende achtergronden actief rond het thema klimaat en sociale rechtvaardigheid.
We voeren actie voor een sociaal klimaat:
•    Wij bouwen een actiebeweging op in plaats van eenzijdig te focussen op lobbywerk. Climaxi wil daarom mensen op straat brengen, debatten voeren en acties organiseren of ondersteunen. 
•    We willen een sociale en solidaire aanpak voor het klimaatprobleem. Zonder sociale oplossingen, zal het klimaat niet beter worden. Hetzelfde systeem helpt de mensen en de aarde om zeep. We gaan op zoek naar een draagvlak om tot echte veranderingen te komen.
•    Climaxi zorgde voor een aantal kritische documentaires. Vooral ‘Duurzaam op papier’ deed heel wat stof opwaaien. In de filmis te zien hoe het FSC-label voor duurzaam hout en papier niet zo ecologisch en sociaal is als men vermoedt. De Vlaamse visserijsector wordt in de documentaires ‘Fish and Run’ in beeld gebracht. Ze tonen niet alleen hoe het zit met de visbestanden, maar kijken ook achter de schermen van handel en veiling.
•    Climaxi heeft twee publicaties rond het thema energie-armoede. Ze pleiten voor grondige veranderingen in het energielandschap en voor het recht op groene energie voor iedereen. Ze organiseren hierrond ook info-avonden en hebben een specifiek project rond dit thema in Vlaams-Brabant.  
•    Climaxi voert ook een campagne Stop Steenkoolgas. Nieuwe plannen om steenkoolgas te ontginnen in Limburg zijn een slecht idee, zowel voor het milieu als voor de inwoners. Fossiele brandstoffen blijven beter waar ze zitten. 
•    Climaxi bouwt ook aan alternatieven met een 'Eco & Fair'-winkel. Ze verkopen producten die op één of andere manier bijdragen tot een beter klimaat: ze komen uit eigen streek, zijn biologisch of geven een beter loon aan de producenten.

Alternatieve stadsdistributie

Een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de mobiliteit in stedelijke agglomeraties en aan de vermindering van de fijnstofproblematiek, kan worden gevonden in het opzetten van alternatieve vormen van stadsdistributie. De focus ligt op stukgoederen waarbij de binnenvaart als onderdeel van de keten wordt ingeschakeld. De binnenvaart is een transportmodus die uitstekend geschikt is om goederenstromen te consolideren. Door binnenvaart aan te wenden om zoveel mogelijk goederen te leveren naar een locatie in of nabij het centrum van de stad, is een eerste consolidatie mogelijk. Door het onderzoeken van de mogelijke rol van de binnenvaart om deze goederen te leveren aan of nabij de consumenten (last mile) is een verdere consolidatie mogelijk. Vooral dit laatste is zeer innovatief en concepten zoals drijvende leveringshubs zijn daarbij mogelijk. Het is precies op het vlak van de ‘last mile’ dat kleine waterwegen voor de beheersing van de Vlaamse mobiliteit een groeiende betekenis kunnen hebben.

Segmaplan

Om het Zeescheldebekken te beschermen tegen stormvloeden uit de Noordzee werd het Sigmaplan opgesteld, dat voorzag in een verhoging en versteviging van de dijken en de aanleg van dertien gecontroleerde overstromingsgebieden. De stijgende zeespiegel en een betere kijk op duurzaam waterbeheer gaven in 2005 aanleiding tot een actualisering van het oorspronkelijke Sigmaplan. Naast vermindering van de overstromingskansen beoogt het het herstel van de natuurlijke waarden van de rivier. Dijkwerken en overstromingsgebieden beschermen de valleien van de Schelde en haar zijrivieren beter tegen watersnood, er wordt bijgedragen aan een robuust en veerkrachtig ecosysteem met zeldzame natuur, tal van gebieden langs de Schelde en haar zijrivieren worden aantrekkelijker gemaakt voor fietsers, wandelaars en andere recreanten en er wordt gewerkt aan de leefbaarheid van landbouw- en andere bedrijven langs de oevers.

tile-13
De Gemeenschappelijke Maas

De Gemeenschappelijke Maas vormt over meer dan 55 km de grens tussen Vlaanderen en Nederland, en wordt door de beide landen samen beheerd. Dagelijkse samenwerking tussen de twee regio’s kenmerkt de Gemeenschappelijke Maas. De Gemeenschappelijk Maas is een typische regenrivier: afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt in de Ardennen en het noordoosten van Frankrijk, kan het water in de Maas zeer laag of hoog staan. Vanuit een geïntegreerde visie hebben we projecten uitgewerkt die de omgeving nog beter moeten beschermen tegen hoge waterstanden en overstromingen. In het winterbed van de rivier wordt zoveel mogelijk ruimte voor water gecreëerd.  Bij grote hoeveelheden neerslag wordt zeer veel water opgevangen in het verbreed winterbed. Het winterbed maakt integraal deel uit van het riviersysteem. Gebouwen en andere infrastructuur in het winterbed worden zoveel mogelijk verwijderd. Ook door de verbreding van het winterbed krijgt de rivier veel meer ruimte, zodat de waterstanden en stroomsnelheden dalen. Dat verlaagt bij hoge waterstanden de stroomsnelheden. Op sommige plaatsen kan daardoor ook de oeverbescherming worden weggehaald en ontstaan er natuurlijke oevers. De Maas is rijk aan natuurwaarden en is zeer belangrijk voor recreatie. Door ruimte te geven aan de rivier ontstaan uitgestrekte zones met uiteenlopende overstromingsfrequenties, die ideale locaties zijn voor nieuwe natuurecotopen. Mondingen van lokale waterlopen worden aangepast zodat knelpunten voor vismigratie worden opgeheven. Op de Maasoevers ontstaat waardevolle natuur. Fietsers en wandelaars genieten met volle teugen van het landschap.  In het winterbed worden hiervoor wandelpanden aangelegd. 

Pulse Trefdag

Pulse organiseert elk jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan een duurzame toekomst. Een dag waar het uitwisselen van inspirerende praktijken en expertise centraal staat en voer vormt voor discussie en experimenten in de culturele sector.
Op pulsenetwerk.be vind je voorbeelden van inspirerende praktijken, interessante evenementen en conferenties, leestips, een CO2-calculator, checklists voor het verduurzamen van je gebouw, organisatie of (kunsten)praktijk en ander duurzaam cultureel nieuws.