Nieuw luchtactieplan voor Gent

Om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren, slaan de Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf Gent de handen in elkaar. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate verbinden ze zich ertoe om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide verminderen tussen 2016 en 2020. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie coördineert het actieplan dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vandaag in Gent voorstelde.

Dat de globale luchtkwaliteit in de regio Gent sinds het jaar 2003 continu verbetert, blijkt uit de meetresultaten in de bijlage voor de verontreinigende stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Om die trend verder te zetten, vond in april 2014 in Gent een startconferentie plaats die nu na een uitgebreid participatief proces resulteerde in een uitgebreid actieplan. Er zijn concrete acties om de uitstoot van verkeer, industrie gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen te verminderen. Daarnaast zijn er ook enkele acties om de kennisopbouw te vergroten. Een daling van verontreinigende stoffen in de lucht moet de gezondheid van de bevolking ten goede komen.

Bronnen uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide

De uitstoot van fijn stof wordt in de Kanaalzone gedomineerd door één bedrijf dat belangrijke reducerende maatregelen zal nemen. In de agglomeratie Gent komt de grootste fijnstofuitstoot van houtverbranding door huishoudens en vervolgens van dieselvoertuigen. Voor stikstofdioxide (NO2) wordt in de Kanaalzone de grootste uitstoot veroorzaakt door enkele industriële bronnen. In de agglomeratie Gent wordt de uitstoot gedomineerd door dieselwagens (dieselpersonenwagens en -vrachtwagens).

Nieuw actieplan

Het Actieplan fijn stof en NO2 voor de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone (2016-2020) bevat een overzicht van lopende plannen, acties en beleid die bijgedragen hebben en nog altijd bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Denken we bv. aan de vergroening van de BIV (Belasting op Inverkeerstelling), voorwaarden in de milieuvergunningen van bedrijven, het nieuwe parkeerplan Gent, fietsverbindingen in de nieuwe koppelingsgebieden, aanpassen kruispunten op de R4-oost in Zelzate, enz.

Van de 58 nieuwe acties uit het plan behoren er 39 tot de sector vervoer. Er zal dus de komende jaren volop ingezet worden op meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer, een verdere vergroening van het wagenpark, de invoering van een lage-emissiezone in Gent, de uitbreiding van het voetgangersgebied in Gent-centrum, goede fietsinfrastructuur in de haven, vergroening van de binnenvaart, faciliteren van CNG tanklocaties, bevorderen van modale verschuiving binnen goederenvervoer in het havengebied enz.

Voor de industrie worden emissies bij kortstondige opslag beperkt, alsook opwaaiend stof vanop (gewest)wegen en bedrijfsterreinen in het havengebied. Die emissies op lage hoogte hebben een impact op de lokale luchtkwaliteit. Verder vallen er belangrijke reductiemaatregelen te verwachten bij het bedrijf met de grootste fijnstofuitstoot, maar ook bij kleinere stofgevoelige bedrijven.

Voor gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen richten de acties zich op de belangrijkste bron nl. houtverbranding. Zowel het Vlaams gewest, de betrokken gemeentebesturen als de provincie Oost-Vlaanderen zullen actie ondernemen om de fijnstofuitstoot door houtkachels verder terug te dringen.

Het volledige plan met alle acties is te vinden op www.luchtactieplangent.be

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.