Nationaal

De drie gewesten en de federale overheid voeren elk afzonderlijk een beleid rond duurzame ontwikkeling, Maar samenwerking is - zeker voor een thema als duurzame ontwikkeling - essentieel.

Daarom werd de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling opgericht. De IMCDO is samengesteld uit de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling. In kader van de IMCDO wordt een Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling opgemaakt. Daarin worden er gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd. Verder worden er afspraken gemaakt over de afstemming voor internationale dossiers en worden er projecten opgestart waarin de overheid een voorbeeldfunctie moet uitoefenen.

Rond internationale dossiers is er overleg in de overleggroep Multilaterale Zaken van de Belgische overheden (de CoorMulti) en voor duurzame productie en consumptie in Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM).

Bijkomende informatie:

Federale overheid

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verzorgt het beleid voor duurzame ontwikkeling van de federale overheid. In 2013 heeft de federale regering een strategische langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd. Deze langetermijnvisie wordt stapsgewijs gerealiseerd doorheen een vijfjarige beleidscyclus.

Iedere federale overheidsdienst, en ook het ministerie van Defensie, heeft een beleidscel duurzame ontwikkeling. Deze beleidscel staat in voor de interne coördinatie van de uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de rapportering hierover in het ICDO-rapport.

Daarnaast stelt de cel ook een jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling op voor de eigen administratie. De acties in deze plannen zijn zeer divers: van duurzaam aankoopbeleid en interne milieuzorg (EMAS) tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en sensibilisatie van de medewerkers rond duurzame ontwikkeling, ...

In de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) zetelen vertegenwoordigers van elk lid van de federale regering en een vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau. Ook de regeringen van de gewesten en gemeenschappen duiden een vertegenwoordiger aan. Er is een werkgroep binnen de ICDO voor duurzame overheidsopdrachten.

 

Wallonië

Het departement Duurzame Ontwikkeling van het Waalse Gewest voert het beleid van de minster van duurzame ontwikkeling uit.

De Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling (CWEDD) is een adviesorgaan samengesteld uit verschillende actoren van de samenleving.

Brussel

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de minister van Leefmilieu bevoegd voor een beleid voor duurzame ontwikkeling. Dat beleid steunt op concrete wettelijke maatregelen, zoals het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) en Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP).

Leefmilieu Brussel (BIM) integreert verschillende initiatieven in de sociaaleconomische context van het Gewest, gericht op alle betrokkenen: bedrijven, overheidsadministraties, gezinnen, scholen. Rode draad doorheen al deze doelgroepen: een concreet engagement voor duurzame ontwikkeling.

Op 12 december hechtte de Regering haar goedkeuring aan een Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Dit is een strategisch instrument om Brussel uit te bouwen tot een sociaal duurzaam, economisch efficiënt en blijvend groen stadsgewest. Het legt prioriteiten vast om Brussel aantrekkelijker te maken, inclusiever op sociaal vlak, concurrentiëler op economisch vlak, creatiever in het onderzoek, groener en efficiënter in het gebruik van energie en grondstoffen. Het biedt een grondslag voor een harmonisch en solidair samenleven in het Gewest.

Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

De FRDO werd in 1997 opgericht, en geeft beleidsadviezen, zowel op verzoek van de federale regering en het federale parlement, als op eigen initiatief.

Daarnaast heeft de FRDO ook een forumfunctie. De Raad bevordert de discussie over duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld met symposia waar experts, overheden en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om met elkaar en met het publiek in debat te gaan.

Ten slotte heeft de Raad ook de taak om organisaties en burgers te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling.

De leden van de Raad zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen: milieuorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, verbruikers-, werknemers- en werkgeversorganisaties, energieproducenten en de wetenschappelijke wereld. Vertegenwoordigers van de federale regering, van de gemeenschappen en gewesten en van milieuraden en sociaal-economische raden zijn leden zonder stemrecht.