Naar een koolstofarm België

De FRDO keurde een eigen advies goed over scenario’s om België tegen 2050 koolstofarm te krijgen. 

Het advies vertrekt van de vaststelling dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia drastisch en systematisch moet verminderen om ons klimaatsysteem te stabiliseren. Een daling van de uitstoot met 80 % tot 95 % is nodig, om zo tot een koolstofarme maatschappij te komen tegen 2050. Dit vereist in ons land evenwel een gemiddelde vermindering op jaarbasis van 5,1% de komende decennia, terwijl tussen 1990 en 2010 jaarlijks slechts 0,4% minder uitgestoten werd. 

Er is dus een enorme inspanning nodig om de doelstellingen inzake emissievermindering in ons land te halen. De raad vraagt dat het langetermijnperspectief vertaald wordt in een stappenplan en in concreet beleid, te beginnen met de volgende regionale en federale regeerakkoorden. Het strategisch spel van de regeringsvorming doet immers soms vergeten dat dé politieke uitdaging vandaag erin bestaat een scenario vast te leggen voor een maatschappij die tege-lijk welvarend, koolstofarm en inclusief is. 

Dergelijke scenario’s bestaan, met de stappen die in ons land nodig zijn in het domein van wonen, verplaatsingen, energiegebruik, industrie en landbouw ... Een recent onderzoek in opdracht van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu leverde een aantal pistes voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij op, die hier te vinden zijn: www.klimaat.be/2050

Deze transitie is uiteraard geen zaak van wetenschappers of politici alleen, maar van alle actoren: organisaties, ondernemingen en burgers. Daarom heeft de FRDO samen met zes andere adviesraden van zowel de federale als gewestelijke beleidsniveaus eind mei een advies gepubliceerd over een stappenplan om tot een koolstofarme maatschappij te komen. De raden vragen hun overheden om een brede en coherente aanpak op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bouwen, energievoorziening en voeding. Dit initiatief, een primeur in ons land, illustreert dat het alvast op het vlak van advisering mogelijk is om een beleidsvisie te ontwikkelen die de benaderingen op verschillende niveaus integreert. 

Verleden week heeft de FRDO op vraag van staatssecretaris Wathelet daar nog een eigen advies aan toegevoegd. In dit advies over een koolstofarm België. gaat de raad dieper in op de mogelijke scenario’s, en formuleert hij enkele aanbevelingen. Zo ziet de raad elektrische mobiliteit een cruciale rol vervullen, indien de elektriciteit ervoor uit duurzame bronnen komt (het aandeel van hernieuwbare energie neemt fors toe). Dit vereist aanzienlijke investeringen in transport- en distributienetwerken van energie, in een EU-kader. Maar we moeten ook investeren in infrastructuur voor duurzame mobiliteit van personen en goederen, en in de renovatie van gebouwen om het energieverbruik drastisch te verlagen. De verwarming van onze woningen zou tegen 2050 niet langer gepaard mogen gaan met CO2-uitstoot. Wat voeding betreft, moet Europa in grote mate zelfvoorzienend worden en omschakelen naar een duurzamere landbouw. 

Dit advies werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 juni, met één onthouding van ABVV/FGTB. Klik hier voor de volledige tekst. 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.