Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2016 een bestuurlijke geldboete of een bestuurlijke transactie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.. Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de gewestelijke beboetingsentiteit van het departement Omgeving. Sinds 2009 bestaat naast het strafrechtelijke spoor de mogelijkheid om milieudelicten administratief te beboeten. 

In 2016 werden in Vlaanderen 2.020 bestuurlijke boetes en bestuurlijke transacties opgelegd als sanctie voor allerhande schendingen van milieuregels, goed voor een totaal bedrag van 2.208.378 euro. Het grootste aandeel daarvan slaat op afvaldelicten (36%), maar ook het schenden van bos-, natuur-, jacht- en visserijregelgeving (30%) werd beboet. Het departement Omgeving legde ook boetes op aan milieubelastende inrichtingen die zonder of niet volgens de voorwaarden van hun milieuvergunning werden uitgebaat (12%) of die de regels ter bescherming van de lucht, de bodem, het water alsook geluidsregels (12%) niet respecteerden. Ten slotte werden ook mestdelicten (9%) bestuurlijk gesanctioneerd. Om de hoogte van de boete te bepalen, wordt per milieuthema een uniform kader met objectieve criteria gehanteerd.

Meer bestuurlijke transacties

Voor bepaalde vaststaande feiten met een beperkte weerslag op het milieu kan aan de overtreder een voorstel worden gedaan om binnen een bepaalde termijn een geldsom te betalen. Dit voorstel wordt de bestuurlijke transactie genoemd en kan vergeleken worden met een minnelijke schikking in het strafrecht. Sinds de invoering van het instrument in 2012 steeg het aantal behandelde en betaalde dossiers aanzienlijk: 2012: 7; 2013: 311; 2014: 658; 2015: 530; 2016: 843. Heel wat van die dossiers betreffen kleine misdrijven zoals kleine sluikstorten, het niet correct uitrijden van mest, afvalverbranding in de tuin, het niet melden van klasse 3 exploitatie, kleine geluidsoverschrijdingen, het niet respecteren van toegankelijkheidsregels van bossen of natuurreservaten, vissen zonder regelmatig visverlof enz. Door het werken met deze vereenvoudigde procedure kan meer tijd besteed worden aan de dossiers voor zwaardere milieudelicten.

Boetes ten voordele van het Minafonds

Sinds 2009 ontving de gewestelijke beboetingsentiteit van het departement Omgeving al meer dan 12.500 milieudossiers met het oog op het opleggen van een bestuurlijke geldboete. 84% van de onderzochte dossiers resulteerde in een effectieve boete. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de feiten niet bewezen zijn, wordt beslist om geen bestuurlijke geldboete op te leggen. In 2016 gebeurde dit voor 377 dossiers.

Meer dan 70% van de opgelegde boetes wordt tijdig betaald. De geldboetes worden door het departement Omgeving geïnd ten voordele van het Minafonds. Dit fonds financiert uitgaven ter bescherming en sanering van het leefmilieu en de natuur (afval, bodem, water, hinder, mest, biodiversiteit, …).

17/08/2017

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.