Gent bekroont voor duurzame havenontwikkeling

Een duurzame haven waar havenactiviteiten, werken en wonen op elkaar worden afgestemd om samen te groeien naar meer welvaart, daar maakt het Havenbedrijf Gent werk van. Om dit te verwezenlijken voert het tal van milieuacties uit en wordt de vooruitgang ervan stelselmatig opgevolgd volgens de strikte aanbevelingen van de Europese Organisatie van Zeehavens (ESPO). Op donderdag 15 mei 2014 ontving het Havenbedrijf Gent, als eerste Belgische haven, voor deze aanpak het certificaat ‘Port Environmental Review System’.

Duurzame haven Gent

Met een heel scala aan milieuacties draagt het Havenbedrijf Gent bij tot een duurzamere haven. Deze acties worden gevoerd op het vlak van verontreinigde terreinen, het beheer van haveninfrastructuur, de ontwikkeling van de haven, mobiliteit en logistieke organisatie, afval, calamiteiten, de relatie met de lokale gemeenschap en wie bij de haven betrokken is, de kwaliteit van lucht en water, en de ontwikkeling van natuur.

Eerste Belgische haven die aanbevelingen Europese havenorganisatie volgt

Om alle acties in goede banen te leiden en de voortuitgang te kennen, volgt het Havenbedrijf voortaan de aanbevelingen van de gerenommeerde ‘European Sea Ports Organisation‘ (ESPO - Europese Organisatie van Zeehavens). ESPO ontwikkelde hiervoor een specifiek instrument, het ‘Port Environmental Review System’ of kortweg ‘PERS’. Dit omvat een set richtlijnen, ontworpen voor en door Europese Europese havens, om het milieubeleid te realiseren. Het Havenbedrijf Gent wil hiermee het strategisch plan 2010-2020 verder realiseren.

Het Havenbedrijf legt zichzelf deze aanbevelingen en aanpak op, bovendien als eerste Belgische haven. Het Havenbedrijf werd op donderdag 15 mei 2014 bekroond voor de nauwgezette aanpak om via deze milieuacties een duurzame haven te realiseren: het ontving hiervoor van de Europese Organisatie voor Zeehavens het certificaat ‘Port Environmental Review System’. De overhandiging vond in Goteborg plaats, op de jaarlijkse ‘ESPO Conference’.

Acties voor water, bodem, lucht, afval en omgeving

De milieuacties zijn gericht op zowel water, bodem, lucht, afval en omgeving. Zo wordt de toestand van de bodem in het havengebied nauwgezet opgevolgd. Een aantal gronden hebben immers omwille van specifieke activiteiten een verhoogd risico voor bodemverontreiniging. De infrastructuur (zoals lokale wegen, openbare verlichting, groenbeheer, kades, dokken en gebouwen in eigendom van het Havenbedrijf, invulling van buffergebieden en het beheer van terreinen die verder worden ontwikkeld) dient langer bruikbaar te zijn en bij de aanleg ervan minder energie en materialen te verbruiken.

Zowel voor nieuwe als voor bestaande industrieterreinen worden duurzame ruimtelijke inrichtingsplannen opgemaakt: er wordt zo weinig mogelijk ruimte en energie gebruikt (focus op warmte en CO2) en activiteiten die in elkaars verlengde liggen, dienen bij elkaar gelokaliseerd te worden. Zo werkt het Havenbedrijf volop aan de opmaak van een masterplan voor de verdere ontwikkeling van het Kluizendok, het bedrijventerrein Rieme-Noord dat momenteel wordt aangelegd en een herinrichting van de ‘Darsen’ (het oudste deel van de huidige haven tussen het Grootdok en het Sifferdok).

Inzake mobiliteit werkt het Havenbedrijf verder aan een verschuiving van goederenvervoer over de weg naar het vervoer ervan via het spoor en de binnenvaart. Het wil ook de leefbaarheid in de haven verbeteren door de hinder van transport te beperken. Bijvoorbeeld door walstroom te voorzien voor binnenvaartschepen en riviercruises.

Voor afval is een gerichtere aanpak van zwerfvuil en sluikstorten nodig om dit in te dijken. Daarnaast wordt ingezet op de afname van afval bij de productie en op het hergebruik ervan. Zo kan het totale materialenverbruik en de totale afvalproductie in de haven afnemen.

In de haven bestaat er een groot risico voor calamiteiten, zowel op land als op water, gezien de industriële en scheepvaartactiviteiten. Er is voldoende (inter)nationale wetgeving aanwezig die het voorkomen van calamiteiten beperkt en die ook inspeelt op de mogelijke gevolgen ervan. Het Havenbedrijf werkt verder aan het beperken van deze hinder en milieu-impact.

De industriële activiteiten, havenactiviteiten en bewoning bevinden zich op zeer korte afstand van elkaar. Dit is historisch zo gegroeid. Om de relatie met de lokale gemeenschap en alle betrokkenen te verbeteren, dient er duidelijk te worden gecommuniceerd over wat er gerealiseerd wordt. Onder meer in de schoot van het Project Gentse Kanaalzone kan dit gebeuren. Hier werken publieke en private betrokkenen (overheden, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en burgers) immers op basis van vrijwilligheid samen.

Elk jaar wordt de waterkwaliteit van het dokwater geanalyseerd. Tot nu toe werden nog geen overschrijdingen van de normen vastgesteld. Gezien onder meer de afspraken rond watertoevoer naar Nederland wil het Havenbedrijf echter een nog beter zicht krijgen op de kwaliteit van het water.

Milieurapport 2013

Het milieurapport 2013 van het Havenbedrijf Gent brengt de ‘nulsituatie’ in beeld (jaar 2013) en beschrijft met welke acties het Havenbedrijf vorm geeft aan haar milieubeleid. Om de 2 jaar zal er opnieuw gerapporteerd worden over de vorderingen en de milieusituatie in het havengebied. Het milieurapport 2013 is te raadplegen op www.havengent.be/milieurapport.

Over ESPO

De ‘European Sea Ports Organisation‘ (ESPO - Europese Organisatie van Zeehavens). vertegenwoordigt de havenoverheden, havengemeenschappen en havenadministraties van de zeehavens in de Europese Unie en Noorwegen. De organisatie werd opgericht in 1993 om het beleid en de standpunten van de Europese havensector tegenover hoofdzakelijk de instellingen van de Europese Unie te promoten. 90% van alle goederen in Europa wordt immers door havens behandeld. ESPO heeft volwaardige leden in de 23 maritieme lidstaten van de Europese Unie en waarnemende leden van verschillende landen rond de Europese Unie.

www.espo.be

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.