Expertisecentrum

Een nieuwe actie voor het beleid duurzame ontwikkeling is het uitbouwen van het expertisecentrum Duurzaamheid.  Hoe de minister–president dit expertisecentrum ziet, lees je in zijn beleidsnota.

Hoe werkt het expertisecentrum?

Het expertisecentrum werkt als een draaischijf en brengt alle expertise binnen de Vlaamse overheid samen. De kennis zit zowel bij het Team Duurzame Ontwikkeling en de Werkgroep Duurzame Ontwikkeling als bij de medewerkers van overheidsdiensten die werken aan de verduurzaming van hun instrumenten en het inclusief duurzaamheidsbeleid. Het expertisecentrum bestaat uit alle Vlaamse ambtenaren die beschikken over ervaring met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheid in werking en beleid.

De vragen, noden en netwerken

Er is al veel kennis en ervaring aanwezig bij de Vlaamse overheid. Er werden verschillende instrumenten, rapporten en handleidingen uitgewerkt, onder andere over duurzame evenementen, rapportering, subsidies, visie en missie, aankopen en kantoorgebouwen...Dit aanbod moet nog beter kenbaar gemaakt worden. Tegelijkertijd hebben we nood aan een beter zicht op de vragen en behoeften van de overheidsdiensten. Dit doen we door per beleidsdomein van de Vlaamse overheid een netwerk op te zetten waarin alle overheidsagentschappen en entiteiten betrokken zijn. Op deze manier kunnen we kennis en ervaring delen en de verduurzaming van de Vlaamse overheid versterken. We leggen de juiste contacten zodat informatie kan uitgewisseld worden tussen de ambtenaren. Indien de kennis niet aanwezig is bij de Vlaamse overheid, kan beroep gedaan worden op een raamcontract bij het Departement Kanselarij en Bestuur.

Het expertisecentrum in een notendop

 • stelt kennis over duurzaamheidsaspecten ten dienste van de beleidsdomeinen
 • stimuleert de ervaringsuitwisseling binnen de overheid
 • zoekt naar goede voorbeelden en brengt die binnen in het kennisnetwerk
 • ontwikkelt het duurzaamheidsinstrumentarium verder
 • versterkt het inclusieve beleid en interne werking van de overheid rond duurzaamheid
 • stimuleert kruisbestuivingen, slimme verbanden en samenwerking 
 • stimuleert de goede voordbeeldrol van de Vlaamse overheid 
 • lanceert acties op vraag van de overheidsentiteiten
Klaar voor Actie

De overheidsentiteiten kunnen met volgende acties aan de slag gaan:

 • Een duurzaamheidstoets toepassen

De Quick Scan gebruiken, een snelle en eenvoudige vorm van impactanalyse voor duurzame ontwikkeling. Het instrument laat de regelgever toe om vroeg in de besluitvorming belangrijke effecten op de verschillende pijlers van duurzame ontwikkeling (sociaal, ecologisch, economisch en institutioneel) te identificeren, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. 

 • Instrumenten voor duurzaam bouwen toepassen

Ontdek onze meetinstrumenten voor woningen, scholen, wijken en kantoren.

 • Duurzame evenementen organiseren

Ontdek onze checklist en de Vlaamse Gids voor het organiseren van duurzame events.

 • Subsidietoekenning deels baseren op duurzaamheidsgehalte

Met behulp van onze handleiding kun je bij het toekennen van subsidies rekening houden met duurzaamheidscriteria.

 • Verduurzamen overheidsopdrachten

Het is de doelstelling van de Vlaamse Overheid om 100% duurzame overheidsopdrachten te hebben tegen 2020. Meer info en ondersteuning.

 • Een onderzoek starten naar de actie met de grootste meerwaarde voor de organisatie

Nagaan welke activiteit van het beleidsdomein de meest negatieve impact heeft op maatschappelijke en ecologische hulpbronnen. Die activiteit zo verbeteren dat ze een minder negatieve of zelfs een positieve impact heeft, met een meerwaarde voor de organisatie.

 • Duurzaamheid integreren in visie, missie en strategische teksten of een verduurzamingstraject opstarten met een stijgend ambitieniveau volgens de internationaal erkende ISO26000

Hiervoor heeft team DO een raamcontract waarvan alle beleidsdomeinen gebruik kunnen maken: ‘Raamcontract Verduurzamen interne werking’. Meer info hierover op deze pagina. Dit is momenteel afgelopen en wordt vernieuwd. Geef je interesse alvast door op duurzameontwikkeling@vlaanderen.be

 • ​Communiceren over duurzaamheid via een duurzaamheidsrapport

Van deze rapporten bestaan verschillende types en voorbeelden. Het Global Reporting Initiative (GRI) is het meest bekend en het resultaat van een screening. Ook hiervoor kun je via het raamcontract hulp krijgen. 

 • ​Het ontwikkelen van instrumenten op maat

 • Het onderzoeken van nieuwe beleidsopties

 • Opleiding en vorming voorzien rond duurzame ontwikkeling

 • Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland in kaart brengen

 • Een groter evenement organiseren rond duurzaamheid in relatie met het onderwerp van het betrokken beleidsdomein. 

Thematische netwerkevenementen

Studiedagen voor Vlaamse ambtenaren die georganiseerd worden door de WGDO implementatie, met specifieke cases en voorbeelden van departementen binnen de Vlaamse Overheid. Bijvoorbeeld over duurzame evenementen, het verduurzamen van subsidies, duurzaamheidsrapportering en mobiliteit. 

De Vlaamse overheid geeft het goede voorbeeld

Heel wat diensten spannen zich in om duurzaamheid te integreren in hun beleid en werking:

 • De VDAB, won de prijs voor de meest duurzame werkplek. Zij hebben doelstellingen voor hun personeel en leidinggevenden aangaande duurzaamheid en nemen dit ook mee in hun werking.
 • Het INBO (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) heeft duurzaamheid geïntegreerd in haar missie en visie.
 • De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft een EMAS-certificaat behaald. 
 • Het departement Werk en Sociale Economie werkt aan een duurzaamheidsverslag.
 • enz....