Beleidsnota

In zijn beleidsnota schrijft minister-president Bourgeois:

"Ik zal duurzame ontwikkeling als transversaal thema stimuleren en zal daarbij het juiste evenwicht nastreven tussen sociale, economische en ecologische belangen. Ik zal verder inzetten op een langetermijnvisie, transities en systeeminnovatie.

Elke minister in de regering is verantwoordelijk voor zijn duurzame-ontwikkelingsbeleid en ik zal er voor zorgen dat dit beleid afgestemd en gecoördineerd wordt over de beleidsdomeinen heen, via de ambtelijke werkgroep en het team duurzame ontwikkeling. Ik zal het overleg en de goede samenwerking met de stakeholders voortzetten.

Nieuw is de werking van het expertisecentrum (Operationele doelstelling 2.4.1.). Mijn administratie zal de functie van Expertisecentrum Duurzaamheid verder opnemen om het inclusieve duurzame-ontwikkelingsbeleid te versterken en om de goede voordbeeldrol van de Vlaamse overheid te stimuleren. Het expertisecentrum stelt zijn kennis ten dienste van de duurzaamheidsaspecten bij de beleidsdomeinen en stimuleert de ervaringsuitwisseling binnen de overheid. Het zoekt naar goede voorbeelden en brengt die binnen in zijn kennisnetwerk. Zo ontstaan kruisbestuiving, slimme verbanden en samenwerking.

Het expertisecentrum staat ook in voor de verdere ontwikkeling van instrumenten: duurzaamheidsimpactanalyse, duurzaamheidsrapportering, maatstaven en afwegingskaders voor kantoorgebouwen, scholen en de zorgsector, tools voor de introductie van duurzaamheid in management. Het centrum zorgt voor handleidingen (bijvoorbeeld over het organiseren van duurzame evenementen) en integreert duurzaamheid in financiële instrumenten, zoals subsidies. Om de kennisuitwisseling te organiseren, zal mijn administratie het ervaringsnetwerk duurzaamheid (en digitaal kennisdelingsplatform) verder uitbouwen. Vanuit het expertisecentrum wordt gewaakt over de aangeboden informatie op het ervaringsplatform, en nieuwe kennis en inzichten aangereikt. Daarnaast zal mijn administratie thematische netwerkevenementen organiseren.”

Lees de volledige beleidsnota: pdf bestandbeleidsnota.pdf (1009 kB)