Beleid

Deze pagina betreft de periode 2014-2019 en wordt weldra up-to-date gebracht wat betreft de nieuwe legislatuur. 

NB: sinds 2020-09-01 is het hieronder vermelde departement opgegaan in het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken..

 

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor 2014-2019 staat dat Vlaanderen een voortrekker blijft op het vlak van duurzaamheid.

Binnen de Vlaamse overheid zet elke minister zich in voor de uitvoering van duurzame ontwikkeling in zijn of haar beleidsdomein. De coördinatie van al die inspanningen ligt bij de minister-president, die hiervoor wordt bijgestaan door een Team Duurzame Ontwikkeling (Team DO) dat deel uitmaakt van het Departement Kanselarij en Bestuur. In een overheidsbrede ambtelijke Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WGDO) krijgt de beleidsvoorbereiding en -evaluatie vorm.

Het Vlaams Decreet Duurzame Ontwikkeling vormt het kader voor het beleid duurzame ontwikkeling. De beleidsnota van de minister-president geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De minister stelt dat hij duurzame ontwikkeling als transversaal thema zal blijven stimuleren. Voor meer info: zie kaderteksten 'Vlaamse decreet' en 'beleidsnota' hieronder.

De minister-president zet ook zijn beleid uiteen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten, transitie duurzaam wonen en bouwen en de samenwerking met andere overheden. Een nieuw element in de beleidsnota 2014-2019 van minister president Bourgeois is het Expertisecentrum duurzaamheid.

Het Steunpunt TRADO ondersteunde het beleid met beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek naar transities voor duurzame ontwikkeling. Bekijke hier de publicaties.

In de beleidsnota

In zijn beleidsnota schrijft minister-president Bourgeois:

"Ik zal duurzame ontwikkeling als transversaal thema stimuleren en zal daarbij het juiste evenwicht nastreven tussen sociale, economische en ecologische belangen. Ik zal verder inzetten op een langetermijnvisie, transities en systeeminnovatie.'

Lees meer

Vlaams Decreet

Het Vlaams Decreet Duurzame Ontwikkeling bepaalt dat duurzame Ontwikkeling een inclusief, participatief en gecoördineerd proces is.

De Vlaamse regering staat in voor:

  • Een Vlaamse strategie schrijven en opvolgen
  • Overleg en samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, bestuursniveaus, lokale overheden en maatschappelijke actoren stimuleren
  • Europees en internationaal beleid vertalen naar Vlaams beleid
  • Een Vlaams standpunt formuleren voor Europese en internationale fora
  • Wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaams beleid

Het decreet bepaalt tevens dat er na het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering een strategie duurzame ontwikkeling (VSDO) opgesteld moet worden. De Vlaamse regering 2014-2019 besliste om de derde Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling te integreren in een transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: Visie 2050, een langtermijnstratgie voor Vlaanderen. Deze werd in maart 2016 door de Vlaamse regering goedgekeurd.

In English

Vision 2050 is a publication about the Flemish long term vision and strategy. Sustainable development is fully integrated in this vision.

Vlaanderen is in transitie. Op 12 domeinen wordt er aan duurzaamheid gewerkt.