Akkoord tussen gewesten op vlak van energie en klimaat

De Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Energie en Klimaat hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde ‘burden sharing’. Een gewest dat zijn doelstellingen voor energie of klimaat in 2020 niet zou halen, zal bij een ander gewest diens overschot kunnen opkopen. De tarieven voor die solidariteit zijn door de ministers vastgelegd. Daardoor kan de 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten, die geblokkeerd stond op een federale rekening, worden vrijgemaakt om groen beleid te voeren.

De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7 procent in het Vlaams gewest, 14,7 procent in het Waals gewest en 8,8 procent in het Brussels gewest.

De federale en regionale ministers van Energie hadden al in december vorig jaar een principeakkoord over de verdeling van de inspanningen, maar het was niet in wetgeving omgezet. Er bleef immers discussie over de solidariteit tussen de gewesten, vooral tussen het Vlaamse en het Waalse. Wallonië heeft immers meer ruimte om installaties voor hernieuwbare energie bij te bouwen, maar Vlaanderen moet meehelpen de factuur ervan te betalen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, Vlaams minister van Klimaat Joke Schauvliege, Waals minister van Energie Paul Furlan en Brussels minister van Energie Céline Fremault hebben de tarieven voor die solidariteit nu vastgelegd, en hebben hun akkoord voorgelegd aan minister van Energie Marie-Christine Marghem.

De tarieven voor hernieuwbare energie zullen gebaseerd zijn op de gemiddelde prijs van onshore windenergie in Vlaanderen en Wallonië op het moment van aankoop. Voor de eerste schijf van 750 GWh die aangekocht wordt, is er een vermindering van 25%. Voor de schijf van 751 tot 1.500 GWh: -20%. Voor de schijf van 1.501 tot 3.000 GWh: -15%. Voor de schijf van 3.001 tot 3.500 GWh: -10%. Voor de schijf vanaf 3.501 GWh ten slotte is er een vermindering van -5%.

Minister Bart Tommelein: 'De goede samenwerking tussen de regio's werpt vruchten af. Ik ben heel tevreden met het akkoord over de solidariteit tussen de gewesten, al blijft onze eerste doelstelling uiteraard om met Vlaanderen zelf de doelstellingen te behalen in 2020.'

Volgende maand treedt het klimaatakkoord van Parijs in werking op de VN-klimaatconferentie  in het Marokkaanse Marrakech. Dit akkoord moet de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet houden. Om daarin te slagen moet de wereldeconomie tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal worden. Dat betekent dat evenveel broeikasgassen uitgestoten mogen worden als er worden afgebroken. De reductie van CO2 moet daarvoor sneller en drastischer.

De Europese Unie heeft al beslist dat de Europese emissies tegen 2030 met 40 procent moeten dalen. De inspanning die België daarvoor moet leveren, bedraagt 35 procent. De 2020-inspanningen (min 15 procent) zijn dus nog maar het begin. Ons land zal het erg moeilijk krijgen omdat vooral het verkeer een grote inspanning zal moeten leveren. Ook inzake de energie-efficiëntie van onze huizen hinken we achterop. 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.